Kuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­jad ko­gu­vad vil­la­sok­ke Uk­rai­na sõ­du­ri­te­le

354
Naiskodukaitsja ILLE AAVIKSAAR: „Iga varras loeb!“

Kuu­sa­lu jaos­kon­na nais­ko­du­kaits­jad kut­su­vad toe­ta­ma Uk­rai­na võit­le­jaid vil­las­te sok­ki­de­ga. Uu­si vil­la­sok­ke saab viia Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses­se ku­ni 2. no­vemb­ri­ni. Sok­ke võiks olla eri suu­ru­ses va­he­mi­kus 39-50. Üles­kut­se­le on li­sa­tud nais­ko­du­kaits­ja Il­le Aa­vik­saa­re ni­mi ja te­le­fo­ni­num­ber.

Il­le Aa­vik­saar rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et so­ki­ku­du­mi­se akt­sioo­ni al­ga­tas nais­ko­du­kaits­ja­te seas Har­ju ring­kon­na Ko­se jaos­kond: „See oli nais­ko­du­kait­se or­ga­ni­sat­sioo­ni­si­se­ne üles­kut­se. Pak­ku­sin idee, et meie jaos­kond võiks kaa­sa­ta ka ko­ha­likk­u ko­gu­kon­da. See an­naks või­ma­lu­se va­nae­ma­del ja naab­ri­tä­di­del sa­mu­ti pa­nus­ta­da Uk­rai­na võit­le­ja­te abis­ta­mis­se, ning mui­du­gi kõi­gil teis­tel, kel on ko­dus vil­last lõn­ga ja os­ka­vad sok­ke ku­du­da. Li­sa­si­me üles­kut­se­le, et need, kes ei ole ku­du­jad, või­vad ka­su­ta­da sõb­ra abi või os­ta vil­la­sok­ke Uk­rai­na võit­le­ja­te­le saat­mi­seks.“

Te­ma sõ­nul on juba hakatud vil­la­seid sok­ke Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses­se vii­ma: „Täh­ta­ja­ni on kaks nä­da­lat. Kes po­le veel alus­ta­nud, aga leiak­si­te ae­ga ja teil on ole­mas se­ni ka­su­ta­ma­ta vil­last lõn­ga, võt­ke var­dad kät­te, iga so­ki­paar on Uk­rai­nas olu­li­ne, sest tal­ve­kül­mad on tu­le­kul.“

Kui ea­ka­mad ku­du­jad ei saa ise sok­ke ko­ha­le toi­me­ta­da, võiks pa­lu­da tut­ta­va­te abi või he­lis­ta­da Il­le Aa­vik­saa­re­le ja koos lei­da la­hen­dus.

Il­le Aa­vik­saar li­sab, et sok­ki­de ko­ha­le­toi­me­ta­mi­ne on täh­ta­ja­li­selt kok­ku le­pi­tud, see­tõt­tu tu­leks need kind­las­ti üle an­da 2. no­vemb­riks: „So­ki­ku­du­mi­se üles­kut­seid on tei­si­gi, kui mei­le sok­ke an­da ei jõua, võib lii­tu­da mõ­ne muu so­ki­ku­du­mi­se üles­kut­se­ga. Kõi­ge täht­sam on, et soo­jad so­kid jõuak­sid Uk­rai­nas võit­le­ja­te­ni. Kui hak­ka­sin akt­sioo­ni pea­le mõt­le­ma, jõu­dis mi­nu­ni tõ­de­mus, et te­ge­li­kult pa­nus­tan oma ae­ga iseen­da, pe­re ja tut­ta­va­te va­ba­dus­se. Kut­sun üles pa­nus­ta­ma oma va­ba­dus­se! See ei ole liht­salt var­ras­te klõ­bis­ta­mi­ne te­le­ri ees, vaid mi­da­gi hoo­pis ena­mat. Iga var­ras loeb!“

Möö­du­nud nä­da­lal saa­tis Ees­ti kait­se­vä­gi Uk­rai­na võit­le­ja­te­le tal­ve­va­rus­tust. Il­le Aa­vik­saar käis koos pal­ju­de nais­ko­du­kaits­ja­te­ga Kuu­sa­lu jaos­kon­nast ja üle Ees­ti neid rõi­vaid uk­rain­las­te jaoks komp­lek­tee­ri­mas – vaa­da­ti ese­med üle ehk teh­ti kva­li­tee­di­kont­roll. Te­gu oli laos seis­nud vä­li­vor­mi­de­ga.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKRIS­TEN NOR­DEN män­gib 8osa­li­ses te­le­sar­jas