Kot­ka sõi­da-par­gi park­la on val­mis

1500
Tallinna poole sunduvate busside peatus on nüüd Kotkal viidud bensiinijaama juurest uue parkla vastu.

Ehi­ta­ja lu­bab lä­hia­jal pai­gal­da­da pa­vil­jo­ni ka Lok­sa poo­le suun­du­va­te bus­si­de pea­tu­ses­se.

Vers­ton Ehi­tus OÜ an­dis möö­du­nud ree­del, 19. ok­toob­ril Kuu­sa­lu val­la­le üle Kot­ka sõi­da-par­gi park­la ja kerg­liik­lus­tee koos kol­me bus­si­pea­tu­se­ga, mil­lest üks on täies­ti uus.

Aren­gu­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­mana vii­mast päe­va tööl ol­nud Tõ­nu Am­mus­saar üt­les, et esial­gu on veel Lok­sa poo­le suun­du­vas bus­si­pea­tu­ses puu­du oo­te­pa­vil­jon, kuid ehi­ta­ja lu­bas, et pai­gal­dab sel­le. Pa­vil­jon tu­leb sa­ma­su­gu­ne, na­gu on park­last tei­se­le poo­le tee­le ra­ja­tud uues bus­si­pea­tu­ses.

Kol­mas bus­si­pea­tus, mis jääb Lok­sa-Võ­su tee­ris­ti Lok­sa-pool­se sõi­du­rea äär­de, on ka edas­pi­di bus­si­pa­vil­jo­ni­ta, sin­na on pan­dud pink.

Pro­jek­ti raa­mes on loo­dud kol­me bus­si­pea­tust ühen­dav kõn­ni­tee­võr­gus­tik, üle­käi­gu­ra­ja juu­res on liik­lus­kii­rus pii­ra­tud 70 ki­lo­meet­ri­ni tun­nis. Bus­si­pea­tu­sed, park­la ja kõn­ni­tee on varustatud tänavaval­gus­tusega, Eesti Energia on lubanud teha elektrivõrguga liitumise lähiajal.

OÜ Vers­ton Ehi­tus va­li­ti Kot­ka sõi­da ja par­gi park­la ehi­ta­jaks rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na. Põ­hip­ro­jek­ti koos­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Aa­rens Pro­jekt OÜ.

Ko­gu ehi­tus ja pro­jek­tee­ri­mi­ne läks maks­ma 140 000 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sai EA­Silt piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se meet­mest Kot­ka park­la ra­ja­mi­seks toe­tust 113 333 eu­rot, Kuu­sa­lu val­la omao­sa­lus on 15 prot­sen­ti.

Esial­gu oli plaan ra­ja­da au­to­de­le park­la Kot­ka-Ris­ti ben­sii­ni­jaa­ma­ga sa­ma­le poo­le teed, Lok­sa poo­le, kuid kesk­kon­naa­met ei ol­nud sel­le­ga nõus – ot­se ben­sii­ni­jaa­ma juu­rest lä­heb siht, sel­lest Lok­sa poo­le jääb siht­kait­se­vöönd, ku­hu ehi­ta­da ei ole lu­ba­tud. Uus asu­koht lei­ti tei­se­le poo­le Lok­sa teed, Kot­ka Fo­rel­li poo­le suun­du­va tee kõr­va­le.

Kot­ka tee­ris­ti oli va­ja park­lat see­tõt­tu, et ümb­rus­kon­na kü­la­dest tul­lak­se sin­na au­to­dega ja sõi­de­tak­se bus­si­de­ga eda­si pea­lin­na töö­le. Maan­tee äär­de par­gi­ti iga päev küm­me­kond ma­si­nat, va­hel roh­kem­gi. Uues park­las on ruu­mi 25 au­to­le.

Eelmine artikkel24 aastat Sõnumitoojat
Järgmine artikkelLähia­jal hakatakse Keh­ras­se rajama uut ela­mu­piir­kon­da