AIDI GER­DE TUISK kroo­ni­ti tä­nu tar­ga­le sõi­du­le teist kor­da Ees­ti meist­riks

289
Jalg­rat­tu­ri­te Ees­ti meist­ri­võist­lus­te gru­pi­sõi­du esi­kol­mik: MA­RI-LIIS MÕT­TUS Haan­ja Rat­tak­lu­bist, AI­DI GER­DE TUISK His­paa­nia klu­bist Enei­cat-RBH Glo­bal ja LAU­RA LI­ZET­TE SAN­DER Pär­nu Ka­le­vi spor­di­koo­list. Fo­to Ees­ti Jalg­rat­tu­ri­te Liit

Pü­ha­päe­val kait­ses Ai­di Ger­de Tuisk jalg­rat­tu­ri­te gru­pi­sõi­dus Ees­ti meist­ri­võist­lus­te esi­koh­ta, teisipäeval võt­tis õn­nit­lu­si vas­tu Kuu­sa­lu kesk­koo­li lõ­pe­ta­mi­se pu­hul.

Val­ga­maa kup­pel­maas­ti­kul pee­tud Bal­ti rii­ki­de meist­ri­võist­lus­tel sel­gus 82,5 km pik­ku­ses gru­pi­sõi­dus Ees­ti pa­rim nais­rat­tur, kel­leks osu­tus teist aas­tat jär­jest Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bis tree­ner Kai­do Laa­si hoo­le all tuu­le tii­ba­des­se saa­nud 19aas­ta­ne neiu. Jaa­nua­rist ala­tes His­paa­nia võist­kon­da Enei­cat-RBH Glo­ba­li esin­dav Ai­di Ger­de Tuisk rää­kis, et pel­gas vei­di kaa­lu­kat sõi­tu, sest eel­ne­vad võist­lu­sed Pü­re­nee­ pool­saa­rel ei läi­nud ker­gelt: „Ma ei osa­nud mi­da­gi oo­da­ta, aga ül­la­tas, et nii häs­ti jak­sa­sin pin­gu­ta­da. Olin nä­dala ko­dus, sain meist­ri­võist­lus­teks pu­ha­ta.”

Bal­ti tšem­pio­niks kroo­ni­ti lee­du­lan­na In­ga Ce­su­lie­ne, kes spur­tis li­gi kuus ki­lo­meet­rit en­ne fi­ni­šit vas­tu­tuu­les kon­ku­ren­ti­del eest ära. Jä­li­ta­ja­te rüh­mas, ku­hu kuu­lu­sid eest­lan­na­dest veel Ma­ri-Liis Mõt­tus, Lau­ra Li­zet­te San­der ja Lii­sa Ehr­berg, kaks lät­lan­nat ja üks lee­du­lan­na, puu­dus jook­si­ku püüd­mi­seks koos­töö­ta­he.

Ai­di Ger­de Tuisk ki­hu­tas peag­ru­pist esi­me­se­na lõ­pu­kur­vi ja suu­ren­das fi­ni­ši­sir­gel edu: „Kui sain esi­me­se­na kur­vi, siis olin ju­ba kin­del, et suu­dan oma maa meist­ri­tiit­li või­ta.”

Tree­ner And­ri Le­be­dev kii­tis hoo­lea­lust: „Vä­ga tark sõit. Kruu­sa­teel oli Ai­di gru­pis seal, kus pi­di ole­ma, al­la­mä­ge tul­les sääs­tis jõu­du. Val­ga lin­na rin­gil jõu­dis kont­rol­li­da teis­te te­ge­vust ja kui va­ja, läks esi­mes­te­le jä­re­le. Vii­ma­se kur­vi võt­tis osa­valt, vii­ma­sel kol­me­sa­jal meet­ril oli ju­ba ras­ke te­mast möö­du­da ja fi­ni­ši eel li­sas veel hoo­gu­gi.”

Võist­lu­se­le va­ju­tas pit­se­ri li­gi 30-kraa­di­ne pa­la­vus, mil­le­ga lõu­na­maal tree­ni­nud Ai­di Ger­de Tuisk ko­ha­nes en­da sõ­nul häs­ti. Kolm päe­va va­rem tee­nis ta eral­dis­tar­dist sõi­du Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel eliitk­las­sis pronks­me­da­li ja al­la 23aas­tas­te seas kuld­me­da­li. Ka gru­pi­sõi­dus kuu­lus tal­le N23 esi­koht.

Ko­ha­ne­mi­ne vä­lisk­lu­bis vä­si­tas vai­mu
His­paa­nias tu­li Ai­di Ger­de Tui­sul har­ju­da nii elu- kui ka tree­nin­gu­rüt­mi muu­tus­te­ga: „On ol­nud pal­ju õp­pi­mist ja uue­ga ko­ha­ne­mist se­ni­sest kõr­ge­mal ta­se­mel. Tree­nin­gu­koor­must näi­ta­vad ar­vud on läi­nud suu­re­maks. Tä­nu sel­le­le olen are­ne­nud, mi­da­gi üle jõu po­le käi­nud.”

Pro­fik­lu­bi uus­tul­nu­ka ka­ras­tu­mist ise­loo­mus­ta­vad väl­ja­võt­ted Fa­ce­boo­ki fän­ni­le­hel. 30. mail toi­mu­nud 97 km või­du­sõi­tu alus­tas 86 nais­rat­tu­rit, kel­lest lõ­pu­joo­ne üle­tas vaid 23. Sa­mu­ti sõi­du kat­kes­ta­nud Ai­di Ger­de Tuisk kir­ju­tas: „Mõis­tan, et pean and­ma en­da­le ae­ga sel­li­se ta­se­me, sõitu­de ise­loo­mu ja mägi­se­ma­te ra­jap­ro­fii­li­de­ga har­ju­mi­seks, eda­si tree­ni­ma ning küll areng ka tu­leb. Sain mul­le an­tud üle­san­de­ga väga hästi hak­ka­ma ja tiim oli mi­nu­ga ra­hul, see on pea­mi­ne.”

Nä­dal hil­jem pee­tud 100 km või­du­sõi­dus pan­di eest­lan­na kan­na­ta­mis­või­me tõu­su­del taas proo­vi­le, 25 km en­ne fi­ni­šit võt­sid koh­tu­ni­kud ra­jalt ma­ha gru­pi, ku­hu ka te­ma kuu­lus: „Esial­gu olin löö­dud, et lõpu­ni ei jõud­nud, sest nii vähe oli ju fi­nišini. Aga õn­neks läks see kärmelt üle. Olin te­ge­li­kult en­da­ga ra­hul, sest kor­da­gi ei and­nud al­la, kui ma­ha jäin, ning võit­le­sin lõpu­ni.”

13. juu­ni või­du­sõi­du ra­da oli eel­mis­te tras­si­de­ga võr­rel­des ta­sa­sem, kuid ju­ba esi­me­sel tõusul tun­dis ta end täies­ti jõue­tu­na.

Tree­ner And­ri Le­be­de­vi mee­lest vä­si­tas võõ­ra maa elu­ga ko­ha­ne­mi­ne hoo­lea­lu­se vai­mu, mit­te sõi­du­ki­lo­meet­rid ke­ha: „Noo­re ini­me­se­na oli ta ju kaua jär­jest ko­dunt ära. Ko­ju naas­tes muu­tu­sid tree­nin­gud lü­he­maks ja kii­re­maks, puh­ka­sid nii vaim kui ka ke­ha.”

Eelmine artikkelKõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi rat­ta­lae­nu­tu­sed on ava­tud
Järgmine artikkelHaras al­gas sa­da­ma­hoo­ne ehi­tus