Koroo­na­vii­ru­se sei­reuu­ring Har­ju­maal ja Tal­lin­nas

229

Tar­tu Üli­koo­li tead­las­te eest­ve­da­mi­sel alus­ta­ti käe­so­le­vast nä­da­last ko­roo­na­vii­ru­se sei­ret Har­ju maa­kon­nas ja Tal­lin­nas, et hin­na­ta, kas ja mil mää­ral on nak­kus le­vi­nud hai­gus­kol­le­test rah­vas­tik­ku. Tal­lin­na ja Har­ju ela­ni­ke seas te­hak­se sei­ret see­tõt­tu, et just sel­les piir­kon­nas on nak­kus­kor­da­ja ker­ki­nud mär­ki­mis­väär­selt kõr­ge­maks kui Ees­tis kesk­mi­selt. Sei­reuu­rin­gu juht, Tar­tu Üli­koo­li pe­re­me­dit­sii­ni pro­fes­sor Ruth Kal­da sel­gi­tab, et uu­si kol­deid on te­ki­ta­nud rei­si­delt saa­bu­jad, olu­li­ne on uu­ri­da laie­malt, kas vii­rus võib ol­la ha­ka­nud Tal­lin­nas ja Har­jus le­vi­ma var­ja­tult. Plaa­nis on kü­sit­le­da ja tes­ti­da ju­hu­va­li­mi alu­sel kok­ku 4000 ela­nik­ku. Kan­tar Emor alus­tab kü­sit­lu­se­ga sel ree­del. Ni­na­nee­lust hak­ka­vad proo­ve võt­ma ja ana­lüü­si­ma Syn­lab ja Me­di­cum. Uu­rin­gus osa­le­mi­ne on va­ba­taht­lik, loo­de­tak­se ela­ni­ke koos­töö­val­mi­du­se­le. Pro­fes­sor Ruth Kal­da: „Kü­si­mus­ti­ku­le vas­ta­mi­se ja tes­ti­mas käi­mi­se­ga saab igaüks ai­da­ta kaa­sa vii­ru­se te­ge­li­ku le­vi­ku väl­ja­se­li­ta­mi­se­le. See on vii­ru­se tõ­kes­ta­mi­se eda­si­seks pla­nee­ri­mi­seks äär­mi­selt olu­li­ne.“