Sõnumitoojas 9. septembril

524
 • Koo­li­vor­mi­dest Kuu­sa­lu, Keh­ra ja Raa­si­ku koo­lis;
 • Lil­le ela­mua­la aren­da­ja plaa­nib Keh­ras te­ge­vust jät­ka­ta;
 • Keh­ra Las­te­ta­re pro­jekt val­mib jaa­nua­ris;
 • Keh­ra par­gi­pin­ke ei lõh­ku­nud van­daa­lid;
 • Keh­ra muu­seum sai pi­men­dus­kat­ted;
 • Ani­ja val­la­va­lit­sus Rap­la­maal;
 • Aru­kü­la ja Keh­ra noo­red kä­si­pal­lu­rid võit­sid au­hin­na­koh­ti;
 • Raa­si­ku val­la uued ela­ni­kud ei pää­se ko­ha­li­ke pe­rears­ti­de ni­mis­tu­tes­se;
 • Raa­si­ku ku­na­gi­ne haig­la re­konst­ruee­ri­tak­se sot­siaal­ma­jaks;
 • Raa­si­ku val­la hu­vi­ha­ri­du­se ­laa­dal tutvustati 25 rin­gi-tree­nin­gut;
 • Raa­si­ku vald ot­sib aas­ta te­gi­jaid;
 • Aru­kü­las al­gas pea­tä­na­va re­konst­ruee­ri­mi­ne;
 • Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil re­kor­darv pil­te;
 • Kuu­sa­lu ela­ni­ku­le LAUR SIT­SI­LE Va­ba­du­se Tam­me­pär­ja au­märk;
 • KAI­DO LAAS ut­si­tab Kuu­sa­lu valla noo­ri jalg­rat­tu­reid;
 • Raa­mat „Ka­last ka­he ti­pu­ga” tut­vus­tab pu­na­sest ka­last toi­tu­de ret­sep­te;
 • Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu nel­jan­da män­gu või­tis MC ASE­RI.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 16. septembril.