Kõr­ve­maa rat­ta­ring on ka­vas ava­da 2021. aas­tal

1235
Ani­ja val­la in­fos­pet­sia­list LIL­JA PII­BE­LEHT-TA­RAS­SOV, Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma te­gev­juht MIH­KEL KUU­SE, Tar­tu abi­lin­na­pea RAI­MOND TAMM, Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR ning Tar­tu Lin­nat­rans­por­di pro­jek­ti­juht MA­RI­KA POST üli­koo­li­lin­na ühe rat­ta­lae­nu­tus­park­la juu­res. Foto Ingeldrin Aug

Kõr­ve­maa rat­ta­ring hak­kab li­saks Ani­ja val­la­le lä­bi­ma Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Ko­se ja Jõe­läht­me val­da.

Möö­du­nud aas­tal esi­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus Har­ju maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia te­ge­vus­kav­va Kõr­ve­maa rat­ta­rin­gi pro­jek­ti, mil­les­se plaa­ni­ti kaa­sa­ta ka Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Ko­se ja Jõe­läht­me val­lad. HO­Li ju­ha­tus kin­ni­tas „Kõr­ve­maa Rat­ta­ring – ühis­ka­su­tu­ses ole­va trans­por­di­ta­ris­tu aren­da­mi­ne“ üheks kol­mest pro­jek­tist, mis esi­ta­ti maa­kon­da­de aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se toe­tus­meet­mest (MA­TA) toe­tu­se saa­mi­seks. Aas­ta lõ­pus all­kir­jas­tas Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se (RTK) pea­di­rek­tor MA­TAst taot­le­mi­sõi­gu­se­ga pro­jek­ti­de ni­me­kir­ja. 21 pro­jek­ti hul­gas on ka Kõr­ve­maa rat­ta­ring, toe­tu­se sum­ma on 130 700 eu­rot.

Eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 9. jaa­nua­ril käi­sid Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor, aren­dus­juht In­geld­rin Aug, in­fos­pet­sia­list Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov ning siht­a­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm te­gev­juht Mih­kel Kuu­se Tar­tus, et tut­vu­da seal­se rat­ta­ring­lu­se­ga.

„Ku­na hak­ka­me sel aas­tal et­te val­mis­ta­ma Kõr­ve­maa rat­ta­rin­gi, soo­vi­si­me tea­da Tar­tu lin­na ko­ge­mu­si, et väl­ti­da vi­gu ja saa­da häid ideid,“ sõ­nas In­geld­rin Aug.

Tar­tu linn käi­vi­tas eel­mi­sel su­vel rat­ta­ring­lu­se ehk ko­gu lin­na hõl­ma­va rat­ta­lae­nu­tu­se. Tar­tus on 69 rat­ta­park­lat kok­ku 750 jalg­rat­ta­ga. Igast park­last saab rat­taid ren­ti­da ning need võib ta­gas­ta­da lin­na üks­kõik mil­li­ses­se rat­ta­park­las­se. Soo­je­mal ajal saab li­saks ta­va­lis­te­le jalg­ra­tas­te­le lae­nu­ta­da ka elekt­ri­rat­taid. Ani­ja val­la esin­da­ja­te­le tut­vus­ta­sid Tar­tu rat­ta­ring­lust abi­lin­na­pea Rai­mond Tamm ja Tar­tu Lin­na­trans­por­di pro­jek­ti­juht Ma­ri­ka Post.

„Kui­gi Tar­tu rat­ta­ring on te­gut­se­nud al­les lü­hi­kest ae­ga, on see vä­ga po­pu­laar­ne ning ka­su­ta­mis­te sta­tis­ti­ka mul­je­t­aval­dav. Tar­tu on kom­pakt­ne linn, jalg­rat­taid ka­su­ta­tak­se nii ühist­rans­por­di kui au­to­de ase­mel. Sel aas­tal on rat­ta­rin­gil plaan laie­ne­da ka Tar­tust väl­ja. Sai­me pä­ris pal­ju ideid Kõr­ve­maa rat­ta­rin­gi et­te­val­mis­ta­mi­seks,“ rää­kis Ani­ja val­la aren­dus­juht.

Ta li­sas, et Kõr­ve­maa rat­ta­ring ei tu­le täp­selt sa­ma­su­gu­ne, na­gu Tar­tu rat­ta­ring­lus: „Ole­me maa­piir­kond ja meil on kaa­sa­tud viis val­da. Va­he­maad on siin tun­du­valt suu­re­mad kui Tar­tu lin­nas.“

Kõr­ve­maa rat­ta­ring ka­van­da­tak­se ar­ves­ta­des Tal­linn-Aru­kü­la-Raa­si­ku-Keh­ra-Aeg­vii­du ron­gi­liik­lust ning Jõe­läht­me-Kiiu-Ani­ja-Keh­ra-Ala­ve­re-Ko­se lii­ku­mis­teid. Viies oma­va­lit­su­ses plaa­ni­tak­se ava­da kok­ku ühek­sa te­ge­vus­punk­ti, kust saab lae­nu­ta­da ter­vis­lik­ke elu­vii­se ja ro­he­list mõt­te­vii­si toe­ta­vat lii­ku­mis­va­rus­tust – jalg­rat­taid, tõu­ke­rat­taid, rul­luis­ke, suu­sa­komp­lek­te, kiiv­reid – ning luuak­se nen­de hoiu­või­ma­lu­sed. Kau­ge­malt tu­li­jad pää­se­vad lae­nu­tus­punk­ti­des­se ron­gi või au­to­ga, et lae­nu­ta­da sealt spor­di- või mat­ka­va­rus­tust ning ta­gas­ta­da need üks­kõik, mil­li­ses­se neist ühek­sast ko­hast.

Kõr­ve­maa rat­ta­rin­gi on viies oma­va­lit­su­ses ka­van­da­tud kok­ku 9 lae­nu­tus­punk­ti: „Ole­me koos­töö­part­ne­ri­te­ga koh­tu­nud, kõik nad on and­nud nõus­o­le­ku pro­jek­tis osa­le­da. Val­la­juh­ti­de­ga ole­me ka­van­da­nud lae­nu­tus­punk­ti­de või­ma­lik­ke asu­koh­ti, kuid need on veel esialg­sed, täp­se­malt sel­gub pro­jek­ti et­te­val­mis­ta­mi­se käi­gus.“

Ani­ja val­da on prae­gu­se ka­va ko­ha­selt ka­van­da­tud ne­li lae­nu­tus­punk­ti – Ani­ja mõi­sa, Keh­ra Jaa­ma tä­nav 11 ehk raud­tee­jaa­ma äär­se val­ge ma­ja, Aeg­vii­du de­poo­hoo­ne ja Ala­ve­re rah­va­ma­ja juur­de. Raa­si­ku val­las on lae­nu­tus­punk­tid pla­nee­ri­tud Aru­kü­la ja Raa­si­ku spor­di­hoo­ne­te juur­de, Kuu­sa­lu val­las Kuu­sa­lu tee 31 ehk Kuu­sa­lu Soo­ju­se ter­ri­too­riu­mil, Jõe­läht­me val­las Kos­ti­ve­re mõi­sa ning Ko­se val­las Ko­se spor­di­ma­ja juur­de.

In­geld­rin Aug sel­gi­tas, et MA­TA ni­me­kir­ja pää­se­mi­ne oli toe­tus­ra­ha saa­mi­seks al­les RTK ee­lot­sus, järg­mi­se­na tu­leb ha­ka­ta et­te val­mis­ta­ma põ­hi­taot­lust: „Toe­tus­sum­ma ja toe­tu­se määr on tea­da – mak­si­maal­selt 75 prot­sen­ti ko­gu­mak­su­mu­sest, nüüd pea­me hak­ka­ma koos­ta­ma de­tail­set ee­lar­vet.“

Kõr­ve­maa rat­ta­rin­gi põ­hi­taot­lu­se esi­ta­mi­seks on ae­ga 6 kuud, pro­jek­ti el­lu­vii­mi­seks pä­rast taot­lu­se esi­ta­mist kaks aas­tat. Aren­dus­juht kin­ni­tas, et soov on sel­le­ga val­mis jõu­da va­rem, et Kõr­ve­maa rat­ta­rin­gi saaks ava­da 2021. aas­tal.

Eelmine artikkelRaa­si­ku korv­pal­li­tur­nii­ri või­tis Aru­kü­la
Järgmine artikkelKRIS­TI VE­TE­MAA pea­tas vo­li­tu­sed Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus