Kor­ral­da­jad vii­sid Kuu­sa­lu val­la taid­le­jad tal­ve­peol „len­nu­rei­si­le“

574

Tä­na­vu­se tal­ve­peo eest­ve­da­ja Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oli tant­suk­lu­bi Ro­sa Ver­de.

Ro­sa Ver­de tant­si­jad va­li­sid lau­päe­val, 2. veeb­rua­ril toi­mu­nud taid­lus­rüh­ma­de ühi­se­le peo­le len­nu­tee­ma. Kõik Kuu­sa­lu val­la ise­te­ge­vus­kol­lek­tii­vid said neilt kut­se „Wel­co­me to Air Kuu­sa­lu“ ehk „Te­re tu­le­mast Air Kuu­sa­lu par­da­le“. Ko­gu pi­du oli kor­ral­da­tud len­nu­rei­si­na ning rüh­ma­de­le loo­si­ti esi­ne­mis­tee­ma­de­na reis ku­sa­gi­le ek­soo­ti­lis­se koh­ta.

Nais­rah­va­tant­su­rühm Tiiud pi­di oma ees­ka­vas näi­ta­ma mi­ne­kut Tam­pe­re tan­go­mark­ki­na­le, Kol­ga Rah­va Tant­su Rühm Ja­mai­ca­le bo­bi­kel­gu tree­ning­laag­ris­se, Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid Se­vil­la fla­men­co­laag­ris­se, Vii­si­vee­re­ta­jad Brüs­se­lis­se see­ne­kas­va­ta­ja­te kon­ve­rent­si­le, Lee­si näi­te­ring kül­la Va­nua­tu inim­söö­ja­te­le.
Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri üle­san­ne oli män­gi­da ka­la­püü­gi­rei­si Kam­tšat­ka­le, Kuu­sa­lu li­ne­tant­si­jad eks­pe­dit­sioo­ni Lõu­na­na­ba­le. Ker­ge­muu­si­ka­koo­ri Hea Tu­ju Es­mas­päev siht­koht oli Pa­rii­sis Mou­lin Rou­ge. Ka­bu­ja­la­kes­tel tu­li kü­las­ta­da Ko­lum­bia nar­ko­kar­tel­li, Vii­mi­ku­tel Las Ve­ga­ses El­vi­se-kon­kurs­si.
Tee­ma­sid oli ja­ga­tud roh­kem, kuid mõ­ned kol­lek­tii­vid ei osa­le­nud ning ko­ha­le­tul­nu­test kolm loo­bu­sid see­kord et­teas­test.

Ro­sa Ver­de ju­hen­da­ja ja ko­gu peo väl­da­nud „len­nu­rei­si“ kap­ten Anu Likk tõ­des, et vii­ma­sel mi­nu­til esi­ne­mi­sest loo­bu­nud te­ki­ta­sid kor­ral­da­ja­te­le kee­ru­li­se olu­kor­ra. Tek­ki­nud prob­leem, kui­das aja­ka­va oo­ta­ma­tud tü­hi­mi­kud täi­ta, la­hen­da­ti ühi­se lii­ku­mis­ka­va­ga. Anu Likk õpe­tas rah­va ees es­malt Ro­sa Ver­de tant­si­jaid ja siis kut­su­ti kaa­sa löö­ma kõi­ki jul­geid pub­li­ku seast.

Anu Likk: „Len­nu­tee­ma pak­kus mei­le su­vel ühe esi­ne­mi­se ajal he­li­teh­nik, kui kuu­lis, kui­das rää­ki­si­me, et meie kor­ral­da­da on järg­mi­ne pi­du. Tee­ma osu­tus õi­geks, et­teas­te­te­ga tu­li vah­vaid la­hen­du­si, mi­da ei oleks­ki osa­nud oo­da­ta. Head meelt te­gi, et peo käi­gus ja ka lõ­pus tul­di üt­le­ma, kui to­re­das­ti oli ko­gu õh­tu al­gu­sest lõ­pu­ni ühes tee­mas lä­bi vii­dud. Te­gi­me nii, et vä­li­suk­sel ju­ba as­tu­ti ot­se­kui len­nu­jaa­ma, oli tur­va­kont­roll, vaa­da­ti üle si­se­ne­jad ja nen­de kaa­sa võe­tud pa­gas.“

Ta mär­kis, et tä­nab vä­ga tant­suks män­gi­nud Mee­lis-bän­di ja sel­le juh­ti Mee­lis Ka­se­vä­lit, kes rää­kis lu­gu­de va­he­le vah­vaid lu­gu­sid, mis ei ol­nud eel­ne­valt kok­ku le­pi­tud. Kõik see so­bis häs­ti ja oli suur pluss ko­gu peo­le.

Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja pe­re­nai­ne, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand: „Sel­le­le võr­ra­tu­le peo­le, mis me rah­va­ma­jas toi­mub tra­dit­sioo­ni­li­selt jaa­nua­ri lõ­pus või veeb­rua­ri al­gu­ses, pää­seb ai­nult siis, kui oled Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­va taid­lus­kol­lek­tii­vi lii­ge. Tal­ve­peol tant­su­muu­si­kat tei­nud an­samb­lid on kor­du­valt kiit­nud, et see pi­du on pa­rim, kus nad esi­ne­nud, sest ne­mad­ki saa­vad ela­mu­se tä­nu me taid­le­ja­te hu­moo­ri­ka­te­le et­teas­te­te­le. See­kord­ne pi­du oli suu­re­pä­ra­ne, ai­täh Ro­sa Ver­de­le!“

Järg­mi­sel aas­tal kor­ral­da­vad tal­ve­peo uus­tul­nu­kad – Kuu­sa­lu li­ne­tant­si­jad ja ka­pell Kuus Alust.

Eelmine artikkel25 aas­tat Keh­ra pääs­te­ko­man­dot, 2. osa
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­lava­lit­su­se töö­ta­su­de kor­dus­hää­le­tus