Koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li 2 lau­reaa­di­tiit­lit päl­vi­sid Kuu­sa­lu val­la tru­pid

1503
Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li kor­ral­dus­mees­kond: nar­ri­kos­tüü­mis GA­RI­NA TOO­MIN­GAS koos päe­va­ju­hi PEEP RAUNI, MA­RI MÖL­SI, MAAR­JA-LY ja ING­RID TEI­NO ning HEN­RY KA­RI­GA.

Aru­kü­las toi­mu­nud Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil tun­nus­ta­ti Kuu­sa­lu ja Kol­ga koo­li
põ­hi­koo­lit­rup­pe lau­reaa­di­tiit­li­ga.

Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­val toi­mub tä­na­vu Aru­kü­las kol­mel päe­val – kolma­päe­val, 28. märt­sil võist­le­sid kesk­koo­li-güm­naa­siu­miõ­pi­las­te ning neljapäeval, 29. märt­sil põ­hi­koo­liõ­pi­las­te näi­tet­ru­pid. Tu­le­val ree­del, 6. ap­ril­lil tee­vad fes­ti­va­lil teat­rit algk­las­si­de õpi­la­sed.

Kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de õpi­las­te näi­te­rin­ge osa­les fes­ti­va­lil 5, põ­hi­koo­liõ­pi­las­te trup­pe 11. Mõ­le­mas va­nu­se­rüh­mas kuu­lu­ta­ti väl­ja Grand Prix´ võit­ja, kes lä­heb Har­ju­maa koo­li­teat­reid esin­da­ma va­ba­riik­li­ku­le fes­ti­va­li­le, ning lau­reaa­did – va­ne­mas va­nu­se­rüh­mas üks ja noo­re­mas ne­li. Pea­le sel­le va­li­ti pa­ri­mad näit­le­jad, la­vas­ta­jad ja an­ti erip­ree­miaid.

Fes­ti­va­li žüriis olid esi­me­sel päe­val Põlt­sa­maa kul­tuu­ri­kes­ku­se näi­te­juht Keiu Kess, Ees­ti Har­ras­tus­teat­ri­te Lii­du te­gev­juht Kris­tii­na Oo­mer, Maar­ja kü­la õpe­ta­ja ja Põlva MeieStuu­dio tant­sija Ree­li­ka Koit ning Sal­me teat­ri pea­la­vas­ta­ja Krist­jan Aru­nurm. Tei­sel päe­val oli Kris­tii­na Oo­me­ri ase­mel žüriis Rak­ve­re teat­ri näit­le­ja Gre­te Jür­gen­son.

Põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses tun­nis­ta­ti pa­ri­maks Maar­du teat­ri „Veer ja Špa­ga“ eten­dus „Põh­ja neiud“, kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de seas Viim­si kesk­koo­li näi­tet­ru­pi Eks­pe­ri­ment la­vas­tus „Talk“. Põ­hi­koo­li­de nel­jast lau­reaa­di­tiit­list kaks päl­vi­sid Kuu­sa­lu val­la koo­li­de tru­pid – Kol­ga koo­li Ko­hal-oli­ja­te 7.-9. klas­si õpi­las­te rühm oma koo­li õpe­ta­ja Lau­ra Pür­je­ma kir­ju­ta­tud näi­te­män­gu­ga „Kes?, mil­le la­vas­tas Ter­je Va­rul, ning Kuu­sa­lu kesk­koo­li 8. b klass la­vas­tu­se­ga „Muu­tus­te maailm“, mil­le la­vas­tas Sai­ma Kal­lion­si­vu.
Cat­lyn Re­bas Kol­ga koo­li Ko­hal-oli­ja­test sai pa­ri­ma nais­kõr­va­lo­sa­täit­ja pree­mia, pa­ri­ma mees­kõr­va­lo­sa­täit­ja pree­mia päl­vis Mii­kael Mart­ti Va­tu­nen Kuu­sa­lu kesk­koo­list. Žürii eriau­hin­nad osa­täit­mis­te eest said Kal­li Kask ja Uku-Krist­jan Sass Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te la­vas­tu­sest „Kes? ning Pee­ter-Paul Plakk ja Pil­le-Riin Plakk, kes män­gi­sid Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te 4.-6. klas­si õpi­las­te rüh­ma eten­du­ses „Pa­had lap­sed“. Ka sel­le la­vas­tas ju­hen­da­ja Ter­je Va­rul. Lau­ra Pür­je­mat tun­nus­ta­ti näi­den­di „Kes?“ eest au­to­rip­ree­mia­ga. Erip­ree­mia Küün­la­sä­ra-st­see­ni eest sai Raa­si­ku põ­hi­koo­li trupp „Mu­tu­kad“, kes osa­les fes­ti­va­lil tü­ki­ga „Kuld­sed lood“, la­vas­tas An­ge­la Al­lik. Ani­ja val­da esin­das fes­ti­va­lil Aeg­vii­du koo­li näi­te­ring, kes tõi la­va­le Eduard Vil­de „Vi­ga­sed pruu­did“, la­vas­tas Ma­rian Rüt­man.

Kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ar­ves­tu­ses said näit­le­ja­töö­de eest erip­ree­miad Kuu­sa­lu keskk­koo­li õpi­la­sed Siim Ma­ran, And­reas Možajev ja Hans Jü­ris. Kuu­sa­lu kesk­koo­li näi­tet­rupp „Kõik kor­dub“ esi­tas fes­ti­va­lil And­rus Ki­vi­rä­hi ju­tus­tus­te „Üks ves­ki sei­sab ve­te pääl….“ ja „Inim­väär­ne elu“ põh­jal la­va­le too­dud näi­te­män­gu „Inim­väär­ne elu“, mil­le la­vas­tas Sai­ma Kal­lion­si­vu.

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas üt­les pä­rast kah­te fes­ti­va­li­päe­va – tal on vä­ga hea meel, et sai viien­dat kor­da või­ma­lu­se kor­ral­da­da maa­kon­na koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li. Vii­ma­ti toi­mus see Aru­kü­las 2015. aas­tal. Siis oli kor­ral­da­ja sõ­nul rah­va­ma­ja pikk ko­ri­dor de­ko­rat­sioo­ni­dest nii pun­gil, et nen­de va­hel ei mah­tu­nud lii­ku­ma.

„Vaid mõ­ni aas­ta on möö­das ja nüüd min­nak­se la­va­le mi­ni­maal­se­te va­hen­di­te­ga. Vä­li­sest täht­sa­maks on saa­nud see, mis on noor­te hin­ges ja sü­da­mes. Ja on la­he, et la­val on mas­sid – noor­te mas­sid, kes saa­da­vad saa­li sõ­nu­meid, mis võ­ta­vad sil­ma mär­jaks,“ rää­kis ta.

Ga­ri­na Too­min­gas li­sas, et koo­li­noor­te fes­ti­va­li kor­ral­da­mi­ne an­nab tal­le või­ma­lu­se noo­ri pa­re­mi­ni mõis­ta, kuu­la­ta, mil­lest nad mõt­le­vad. Kõi­ge ere­da­malt jäi tal­le meel­de mõ­te Kuu­sa­lu koo­li 8. b klas­si õpi­las­te eten­du­sest – me liht­salt ole­me sün­di­nud sel­li­ses­se ae­ga, kus on ar­vu­tid ja nu­ti­te­le­fo­nid, kuid ka meil on sees sü­da ja mei­le on täht­sad ema, lä­he­da­sed ning kõik see, mis meie va­ne­ma­te­le: „Olen nii vai­mus­tu­nud, et ta­hak­sin kõi­ki neid trup­pe oma eten­dus­te­ga veel mei­le kut­su­da, et näi­da­ta neid ka lap­se­va­ne­ma­te­le ja õpe­ta­ja­te­le.“

Ka žürii esi­mees Keiu Kess hin­das fes­ti­va­lil näh­tud eten­du­sed nii põ­ne­va­teks, et võiks neid veel­gi roh­kem vaa­da­ta: „Te ole­te vä­ga tub­lid! Sü­gav kum­mar­dus ka ju­hen­da­ja­te­le – ole­te vä­ga va­ja­li­kud, teh­ke se­da tööd eda­si!“