Koo­li­tant­su fes­ti­val 25 – Kuu­sa­lu Pet­si­kad on osa­le­nud igal aas­tal

837
Kuusalu Petsikate eripreemia saanud mudilased ja juhendaja LJUDMILLA LOSS-MAIBERG Koolitantsu festivali paraadfotol.

Kuu­sa­lu tant­sut­ree­ner LJUD­MIL­LA LOSS-MAI­BERG on Koo­li­tant­su fes­ti­va­li üks staa­ži­kam ju­hen­da­ja.

Ees­ti Tant­sua­gen­tuu­ri kor­ral­da­tav Koo­li­tant­su fes­ti­val tä­his­tab tä­na­vu 25. sün­ni­päe­va. Tra­dit­sioo­ni­li­selt al­ga­sid jaa­nua­ris maa­kond­li­kud tant­su­päe­vad, mis toi­mu­sid nä­da­la­va­he­tus­tel. Eel­mi­se lau­päe­va-pü­ha­päe­va­ga sai ko­gu Ees­ti­le ring pea­le teh­tud. Har­ju­maa tant­su­päev oli 2. veeb­rua­ril Viim­si koo­lis. Tu­le­val kol­ma­päe­val, 20. märt­sil te­hak­se tea­ta­vaks kõi­gi maa­kon­da­de eda­si­pää­se­nud fi­naa­lkontsertidele.

Koolitantsu juu­be­liaas­ta fes­ti­va­li tee­ma on „Tants on suu­rem kui elu“. Võis­tel­di eri ka­te­goo­ria­tes: sõu­tants, tä­na­va­tants, jazz­tants, kaa­saeg­ne tants, ees­ti ja rah­vas­te tant­sud ning koo­li- ehk las­te­tants. Peamise muudatusena ei lubatud kasutada suuri rekvisiite.

Maa­kond­li­kel tant­su­päe­va­del ja­ga­tak­se pa­ri­mai­le pree­miaid. Viim­sis said erip­ree­mia 8 tant­sut­rup­pi. Kuu­sa­lu Pet­si­kad mu­di­las­te rühm päl­vis las­te­tant­su ka­te­goo­rias tant­su­ga „Ime­li­ne aeg“ erip­ree­mia sel­ge­te joo­nis­te ja hea la­va­li­se ko­ha­lo­lu eest.

Kuu­sa­lu Pet­si­kaid ju­hen­dab tant­suõ­pe­ta­ja Ljud­mil­la Loss-Mai­berg, kel­le tant­si­jad on jõud­nud mit­mel kor­ral Koo­li­tant­su fi­naa­li. Tä­na­vu olid Pet­si­kad võist­le­mas ka­he tant­su­rüh­ma­ga, Kuu­sa­lu las­te­aia Jus­si­ke 5-6aastased mu­di­la­sed ja Kuu­sa­lu koo­li alg­klas­si­lap­sed.

Koo­li­tant­su fes­ti­va­li ka­jas­tab ETV2, Har­ju tant­su­päe­va tut­vus­ta­nud saa­de oli eet­ris pü­ha­päe­val, 10. märt­sil, kor­dust näi­ta­ti eel­mi­sel lau­päe­val. Saa­de on jä­re­le­vaa­da­tav ER­Ri ko­du­le­hel. Pea­le Kuu­sa­lu Pet­si­ka­te näeb saa­tes tant­si­mas ka tant­sus­tuu­dio Pro­dan­ce Kuu­sa­lu nei­de ning JJ-St­reet Keh­ra rüh­ma. Kom­men­taa­re an­na­vad li­saks Ljud­mil­la Loss-Mai­ber­gi­le ka Kuu­sa­lu ja Keh­ra noo­red.

Ljud­mil­la Loss-Mai­berg rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et käis tant­si­ja­te­ga maa­kond­li­kel võist­lus­tel ju­ba en­ne kui käivitati Koo­li­tant­su festi­va­l: „Viim­si kul­tuu­ri­kes­ku­ses olid Har­ju­maa tant­su­päe­vad, neis te­gi­me kaa­sa. On ku­ju­ne­nud nii, et igal aas­tal võ­ta­me osa, fes­ti­val on muu­tu­nud ai­na po­pu­laar­se­maks, juur­de tul­nud uu­si tant­sus­tuu­dioid. Meie käi­me seal am­bit­sioo­ni­de­ta, et tant­si­jad saak­sid suu­rel la­val esi­ne­mi­se ko­ge­mu­se. Tore on vaadata laste silmi, kui nad on laval – nii põnev on sealt saali ja ümbrust näha. Vii­ma­sel ajal igal aas­tal mõt­len, kas jak­san jät­ka­ta, uu­te tant­su­de väl­ja­mõt­le­mi­ne on muu­tu­nud jär­jest kee­ru­ka­maks. Töö­tan noo­re­ma­te tant­si­ja­te­ga ja on hea meel, et Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses te­gut­se­vad üle-ees­ti­li­selt tun­tud tant­su­stuu­dio­te tru­pid, noo­red saa­vad har­ju­ta­da ja are­ne­da.“

Erip­ree­mia­ga hin­na­tud tant­sus ka­su­tas ta tant­si­ja­te kos­tüü­mi­des lib­li­ka­tii­bu, mis olid al­les ajast, kui Pet­si­ka­te rühm saa­vu­tas Koo­li­tant­su fi­naa­lis 2. ko­ha tant­su­ga „Vaat mis juh­tus“.

Eelmine artikkelMAT­HEAS TRILL­JÄRV saa­vu­tas Ees­ti MV hõ­be­me­da­li
Järgmine artikkelRaa­si­ku rah­va­ma­jas näi­tus VAI­NO NA­PI sa­la­ja­sest ho­bist