Koo­li­fil­mi kon­kur­silt tu­li kaks esi­koh­ta Aru­kül­la

1630
Koolifilm 2017 parima lühimängufilmi autor KAIDI KALDAS.
Koolifilm 2017 parima lühimängufilmi autor KAIDI KALDAS.
Parima muusikavideo valmistas räppar EIK ERIK SIKK ehk EiK.
Parima muusikavideo valmistas räppar EIK ERIK SIKK ehk EiK.

Pa­ri­ma lü­hi­män­gu­fil­mi te­gi KAI­DI KAL­DAS, muu­si­ka­vi­deo­te ka­te­goo­ria või­tis EIK ERIK SIKK ehk EiK.

Tä­na­vu­se aas­ta pa­ri­ma­te koo­li­fil­mi­de au­to­rid olid kut­su­tud 11. no­vemb­ril Tal­lin­nas­se Bal­ti Fil­mi- ja Mee­dia­koo­li kon­kur­si Koo­li­film 2017 tä­nuü­ri­tu­se­le. Pa­ri­mad va­li­ti väl­ja küm­nes ka­te­goo­rias, li­saks an­ti väl­ja eriau­hin­nad.

10.-12. klas­si­de lü­hi­män­gu­fil­mi­de ka­te­goo­ria või­tis Tal­lin­na Lil­le­kü­la Güm­naa­siu­mi õpi­la­ne, Aru­kü­la ela­nik Kai­di Kal­das fil­mi­ga „Mat­mi­ne”. Pa­ri­ma muu­si­ka­vi­deo au­to­riks kuu­lu­ta­ti Tal­lin­na Va­na­lin­na Ha­ri­dus­kol­lee­giu­mi õpi­la­ne, sa­mu­ti Aru­kü­las elav räp­par Eik Erik Sikk, esi­ne­ja­ni­me­ga EiK. 10.-12. klas­si­de lü­hi­män­gu­fil­mi­de ka­te­goo­rias osa­le­sid veel Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­las­te Klaa­ra Saa­re ja Siim Ma­ra­ni film „Paul”. Õpe­ta­ja­te fil­mi­de ka­te­goo­rias võist­les Aru­kü­la õpe­ta­ja Cris­ti­na Kas­ka eest­ve­da­mi­sel teh­tud lü­hi­film.

Pa­ri­ma lü­hi­män­gu­fil­mi au­tor Kai­di Kal­das on fil­min­du­se­ga te­ge­le­nud 6 aas­tat, hu­vi sai al­gu­se Aru­kü­la põ­hi­koo­lis Cris­ti­na Kas­ka ju­hen­da­mi­sel mee­dia­rin­gis. „Mat­mi­ne” val­mis tal güm­naa­siu­mis prak­ti­li­se töö raa­mes. Kõi­ge roh­kem pae­lub te­da fil­mi­de te­ge­mi­sel mon­taaž, ku­na see on prot­sess, kus fil­mist saab ter­vik ja saab ol­la kaad­ri­te kok­ku­pa­ne­kul loov.

„Mat­mi­se” esi­li­nas­tus oli ok­toob­ri al­gu­ses Aru­kü­la rah­va­ma­jas, paar nä­da­lat hil­jem li­nas­tus film Aru­kü­la fil­mi­fes­ti­va­li prog­ram­mis.

Au­tor kir­jel­das, et film rää­gib loo Least, kes on läi­nud met­sa lil­li kor­ja­ma, kuid sa­tub seh­kel­dus­se sa­la­pä­ra­se Ar­tu­ri­ga, kes kae­vab met­sas au­ku. Lea kao­tab tead­vu­se, kui üri­tab Ar­tu­ri eest põ­ge­ne­da met­sas. Hil­jem proo­vib Ar­tur Lea­le ära sel­gi­ta­da, et au­ku kae­vas ta al­la ae­tud loo­ma jaoks. Pä­rast se­da ta­pab Ar­tur ära ka Lea, kes siis­ki pea­le tead­vu­se­ta ole­kut mä­le­tas, mi­da ta täp­se­malt nä­gi Ar­tu­rit te­ge­mas.

Kai­di Kal­da­se ju­hen­da­ja oli Mar­je Nurk, ope­raa­tor Er­mo Te­der, he­li ai­tas ku­jun­da­da Tar­mo Kal­das.

Pa­ri­ma muu­si­ka­vi­deo „Pal­ju ilu­sam” val­mis­ta­nud Eik Erik Sikk kir­jel­das, et kui oli aval­da­nud 23. märt­sil oma tei­se al­bu­mi „Ui­nak”, hak­kas ko­gu­ne­ma uu­si teks­te: „Koh­ta­sin Tal­linn Mu­sic Wee­kil meest ni­me­ga Luu­rel Va­ras ja va­li­sin te­ma saa­de­tud inst­ru­men­taa­li­pa­kist väl­ja mõ­ned mõ­nu­sa­mad pa­lad, mil­le­le oma st­roo­fid lao­ta­da. „Pal­ju ilu­sam” oli neist esi­me­ne, mil­le sõ­na­de mus­tan­di­ga ma te­ma ju­tu­le saa­bu­sin.”

Idee sün­dis tal mit­me­päe­va­se mõ­te­te mõl­gu­ta­mi­se­ga, kus püü­dis lei­da või­ma­li­kult vi­suaal­selt kau­nist ja liht­sa­te süm­bo­li­te­ga pee­gel­da­tud vi­deoi­deed: „See­jä­rel tu­li aja­da kok­ku vaid arm­sa­test ja kind­las­ti ki­re­va rii­de­ka­pi­ga ini­mes­test koos­nev võt­teg­rupp, kes viit­sik­sid päev ot­sa kõ­le­das Pel­gu­ran­nas puu­ki­de ja vih­ma käes rin­gi tor­ma­ta, teh­ni­ka oli ju­ba omast käest võt­ta. Eri­ti ve­das re­žis­söö­ri­ga, pi­de­valt ab­surd­seid fo­to­la­vas­tu­si leiu­tav Mar­kus Ved­ler, ku­na te­ma stii­li­ga klap­piv ab­sur­di­mai­gu­li­ne vi­suaal oli mul ka plaa­nis val­mis vän­da­ta.”

Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sed Klaa­ra Saar, Siim Ma­ran ja Joo­sep Agu osa­le­sid kon­kur­sil lü­hi­män­gu­fil­mi­ga „Paul”. Noo­red rää­ki­sid, et film on teis­me­li­sest Pau­list, kel­lel on sün­ni­päev: „Loo mõ­te on pan­na noo­ri mõist­ma nar­koo­ti­lis­te ning al­ko­hool­se­te ai­ne­te oht­li­kust mõ­just. Hoo­li­ma­ta sel­lest, et esial­gu võib ai­ne ise­gi ka­su­lik tun­du­da, lõ­peb nen­de tar­bi­mi­ne ala­ti hal­vas­ti.”

Õpe­ta­ja­te fil­mi­de ka­te­goo­rias osa­le­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­jad fil­mi­ga „Koer”, mis on õp­pe­film koe­rast ja koe­ra­oma­ni­kuks ole­mi­sest. Fil­mi re­žis­söö­rid on Cris­ti­na Kas­ka ja Aa­vo Kub­ja, kes mõ­le­mad on Aru­kü­la fil­mi­fes­ti­va­li kor­ral­dus­mees­kon­nas.

Cris­ti­na Kas­ka üt­les, et on va­rem­gi Aru­kü­la õpe­ta­ja­te­ga fil­me tei­nud: „Ekst­ra koo­li­fil­mi võist­lu­se­le va­rem mit­te. Koe­ra­film sai teh­tud Aru­kü­las Fil­mis­por­di üri­tu­se ajal, tei­sed te­gi­jad olid lap­sed, aga ku­na mi­na olen õpe­ta­ja, sai­me esi­ta­da fil­mi ai­nult õpe­ta­ja­te ka­te­goo­rias.”

Ta li­sas, et on tei­nud õpe­ta­ja­te­ga va­hel las­te­le ül­la­tu­seks fil­me, möö­du­nud jõu­lu­de ajal sai val­mis lü­hi­film „Mis juh­tub koo­lis, kui lap­sed on lah­ku­nud”.

Koo­li­fil­mi kon­kur­si­le said kõik 1.-12. klas­si koo­li­noo­red ning nen­de õpe­ta­jad esi­ta­da ku­ni 20 mi­nu­ti pik­ku­seid lü­hi­fil­me, mis on val­mi­nud ala­tes 2016. aas­ta 1. sep­temb­rist ning osa­le­sid Koo­li­fil­mi kon­kur­sil es­ma­kord­selt.

Kõi­ki kon­kur­si­le esi­ta­tud fil­me saab vaa­da­ta Koo­li­film 2017 kon­kur­si ko­du­le­hel.

Eelmine artikkelKol­ga muu­seum avab näi­tu­se fon­di­hoid­ja GIT­TA TRUU­SI koo­li­tööst – rah­vus­li­kust kä­si­töö­st
Järgmine artikkelSaar­la­sed tõid Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja ko­ha­li­ku au­to­ri näi­den­di