Kon­kur­si „Kuu­sa­lu val­la lau­lu­laps 2017“ tu­le­mu­sed

1712

Kuu­sa­lu val­la lau­lu­las­te kon­kurss toi­mus pü­ha­päe­val, 9. ap­ril­lil Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Osa­le­jaid oli re­kor­darv – 30 so­lis­ti.
Võis­tel­di viies va­nu­se­rüh­mas, võist­le­jaid ei ol­nud kõi­ge noo­re­mas, 3-4aas­tas­te ka­te­goo­rias.
Zü­riis olid Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li en­di­ne di­rek­tor, nüüd­ne Tal­lin­na Muu­si­ka­koo­li di­rek­tor Ka­di Ka­ta­rii­na Sa­ra­pik ning Kuu­sa­lu kesk­koo­li kaks vi­list­last: Nee­me koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­ja Kris­tii­na Re­ba­ne ja mit­me­tes or­kest­ri­tes töö­tav trom­pe­tist Sa­muel Ja­la­kas, mõ­le­mad on Ees­ti Teat­ri- ja Muu­si­kaa­ka­dee­mia tu­den­gid.
Kuu­sa­lu val­last pää­se­vad iga va­nu­seg­ru­pi kaks võit­jat Har­ju­maa lau­lu­lap­se võist­lu­se­le, mis tu­leb Viim­si hu­vi­kes­ku­ses 21. ja 22. ap­ril­lil.
5-6aas­ta­si laul­jaid oli 6. Või­tis Ger­da Ka­ro­lin, ke­da õpe­tab Kül­li Kat­ri Es­ken. Tei­se ko­ha sai Mii­na Lu­ha­ki­vi, te­ma õpe­ta­ja on Anu Rand­maa. Kol­man­daks tu­li Kül­li Kat­ri Es­ke­ni õpi­la­ne Juu­li Ma­ri Ruus.
7-9aas­taste ka­te­goo­rias oli võist­le­jaid kõi­ge roh­kem – 11. Või­tis No­ra Me­ri­voo, tei­se ko­ha sai Ma­tias Ko­se­mets ja kol­man­da Han­na Lii­sa Talts. Neid kõi­ki õpe­tab Kül­li Kat­ri Es­ken.
10-12aas­ta­seid laul­jaid võist­les 8. Esi­ko­ha saa­vu­tas An­na­bel Al­met, tei­se So­fia Ru­ti­ku, kol­man­da Han­na Lii­sa Kaar­mann. Ka nen­de lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li Kat­ri Es­ken.
13-15aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli üks osa­le­ja, Kül­li Kat­ri Es­ke­ni õpi­la­ne Sir­li Ma­rit Sik­ka, kes sai au­hin­na­li­se ko­ha ja lä­heb maa­kond­li­ku­le kon­kur­si­le.
15-18aas­ta­seid laul­jaid oli 4. Või­tis Ode Pürg, tei­se ko­ha sai Too­mas Par­ra, kol­man­da Kel­li La­tik. Neid õpe­tab Kül­li Kat­ri Es­ken.
He­li­mees oli Ka­lev Vil­lem OÜst Di­gi­ku­jun­da­ja, fo­tog­ra­fee­ris Kert­tu Saag­pakk.

Eelmine artikkelRaa­si­ku koo­li­hoo­ne re­mont ja juur­dee­hi­tus val­mi­vad um­bes kuu aja pä­rast
Järgmine artikkelRAIT OTS Aru­kü­last tu­li vi­bu­lask­mi­se maail­ma­meist­riks