Kolm lii­ni­bus­si sõi­da­vad töö­päe­va­del Kuu­sa­lu kal­mis­tu­ni

669

Ala­tes es­mas­päe­vast, 8. jaa­nua­rist pea­tu­vad ava­li­ku bus­si­lii­ni 151A bus­sid töö­päe­va­del Kuu­sa­lus li­saks ter­vi­se­kes­ku­se ees ole­va­le bus­si­pea­tu­se­le ka kal­mis­tu juu­res, kus pea­tu­se ni­meks on mär­gi­tud Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja. Kõi­ki­de teis­te ava­li­ke lii­ni­de bus­sid pea­tu­vad en­di­selt vaid ter­vi­se­kes­ku­se ees.

Ku­ni rah­va­ma­ja­ni sõi­da­vad Tal­lin­nast kell 5.45 ja kell 17 väl­ju­vad lii­ni­bus­sid, mis on Kuu­sa­lu ale­vi­kus vas­ta­valt kell 6.36 ja kell 18.01. Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja pea­tu­sest väl­ju­vad bus­sid kell 6.39 ja kell 18.04. Eda­si sõi­da­vad need bus­sid Lok­sa poo­le.

Tal­lin­na poo­le sõit­va­test lii­ni­bus­si­dest pea­tub töö­päe­va­del Kuu­sa­lu kal­mis­tu juu­res Lok­salt kell 20.05 väl­juv buss, mis sõi­dab Kuu­sa­lu kes­ku­se pea­tu­sest väl­ja kell 20.34 ja rah­va­ma­ja pea­tu­sest kell 20.37. Lii­nip­la­nee­ri­jad on ka­van­da­nud, et kok­ku ku­lub lii­ni­bus­si­del ter­vi­se­kes­ku­se eest kal­mis­tu­ni ja sealt ring­teed kau­du ta­ga­si sõi­duks 4 mi­nu­tit.

Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list Tõ­nu Am­mus­saar üt­les, et bus­si­lii­ni pi­ken­da­ti kal­mis­tu­ni tipp­tun­di­de vä­li­seks ajaks: „Va­li­tud on sel­li­sed lii­nid, kus on sõit­jaid vä­hem. Need lii­ni­bus­sid, kus on Tal­lin­na poo­le töö­le­suun­du­jaid ja õh­tul pea­lin­nast ta­ga­si sõit­jaid roh­kem, pea­tu­vad en­di­selt ai­nult ter­vi­se­kes­ku­se ees. Pa­lu­si­me Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­ku­selt mõ­ne lii­ni pi­ken­da­mist kal­mis­tu­ni Kuu­sa­lu ale­vi­ku ela­ni­ke suu­re sur­ve tõt­tu. Val­la­maj­ja saa­de­ti eel­mi­sel aas­tal li­gi 30 all­kir­ja­ga pöör­du­mi­ne, et rah­va­ma­ja piir­kon­nas ela­va­tel ini­mes­tel on ter­vi­se­kes­ku­se ees asu­va bus­si­pea­tu­se juur­de pikk maa kõn­di­da, eri­ti just va­ne­ma­tel ini­mes­tel.“

Bus­si­lii­ni­de pi­ken­da­mi­se koh­ta val­la ko­du­le­he­le pan­dud tea­test ajen­da­tu­na aval­das Kol­ga­kü­la ela­nik Eve Adam­son Fa­ce­boo­kis ava­li­ku pöör­du­mi­se Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le. Ta kir­jel­dab, et Lok­sa piir­kon­nast Tal­lin­nas tööl käi­va­tel ini­mes­tel lä­heb tee­kond sel­le­ga veel pi­ke­maks, bus­sid pöö­ra­vad nii­gi Tal­lin­na-Nar­va maan­teelt Kii­du ja ka Kuu­sal­lu sis­se, kõik see on aja­ku­lu­kas. Kui ea­kad soo­vi­vad val­lalt pa­re­maid lii­ku­mis­tin­gi­mu­si, siis on see val­la si­sea­si, sel­leks ei peaks ko­gu Har­ju­maa ühist­rans­por­ti üm­ber kor­ral­da­ma, leiab ta.

Tõ­nu Am­mus­saar kom­men­tee­ris: „Sel­gi­ta­si­me Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le kor­du­valt, miks oleks va­ja lii­ni pi­ken­da­da, kui see nüüd teh­tud, on taas ra­hu­lo­le­ma­tus. Ei os­ka enam rah­va­le mee­le­jär­gi ol­la.“

Ta li­sas, et lii­ni­mah­tu suu­ren­da­tak­se, ava­mi­sel on uued lii­nid, ra­has­tu­se osas on mi­nis­tee­riu­mi­ga saa­dud kok­ku­lep­pe­le. Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­ku­sest öel­di Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ala­tes sü­gi­sest on ka­vas ava­da ka Tal­linn-Kuu­sa­lu-Lok­sa kiir­liin, kus Tal­lin­na ja Lok­sa va­hel pea­tub buss vaid Kuu­sa­lus.