Kol­ga koo­li Pind Kõr­va 2021 fes­ti­va­lil osa­le­vad 57 kuul­de­män­gu

218
Kolga kooli huvijuht LIINA TALTS.

„Va­ju­ta­si­me õi­gel ajal õi­ge­le nu­pu­le,“ on hu­vi­juht Lii­na Talts ra­hul, et Kol­ga koo­li al­ga­ta­tud üle­rii­gi­li­ne fes­ti­val Pind Kõr­va 2021 päl­vis tä­he­le­pa­nu ja sai ak­tiiv­se osa­võ­tu – esi­ta­ti 57 ku­ni 20mi­nu­ti­list kuul­de­män­gu. Neist 10 on Ees­ti har­ras­tus­teat­ri­telt ja 47 õpi­las­telt eri koo­li­dest.

Koos teis­te­ga võist­le­vad ka Kol­ga koo­li kuul­de­män­gud, mi­da on kok­ku 12. Oma la­vas­tu­se te­gid ena­mik klas­se, näi­tet­ru­pi Ko­hal-oli­jad kaks va­nu­seg­rup­pi, Mo­na Kar­jat­se koos pe­re­ga ning õpe­ta­ja­te trupp. Koo­lis kor­ral­da­ti es­malt en­da kon­kurss, kuul­de­män­ge hin­das ko­gu koo­li­pe­re. Algk­las­si­dest või­tis 1. klas­si „Os­kar ja as­jad“ ning põ­hi­koo­li ar­ves­tu­ses 5. klas­si kuul­de­mäng „Ime­li­ne koh­vik“.

Kol­ga koo­li veebi­le­helt leiab fes­ti­va­li tar­beks loo­dud kodulehe kuul­de­mang.ee. Seal on avatud tä­na­vu es­ma­kord­selt toi­mu­va kuul­de­män­gu­fes­ti­va­li Pind Kõr­va kuul­de­män­guait. Saab kuu­la­ta fes­ti­va­li kõi­ki kuul­de­män­ge, iga­le la­vas­tu­se­le on li­sa­tud ka­va­leht.

Kuul­de­män­gu­fes­ti­va­li idee pak­kus ees­ti kee­le ja kir­jan­du­se õpe­ta­ja, Ko­hal-oli­ja­te näi­tet­ru­pi ju­hen­da­ja Ter­je Va­rul. Fes­ti­va­li pea­kor­ral­da­ja on mul­lu sü­gi­sel koo­li hu­vi­ju­hi ame­tis­se asu­nud Lii­na Talts. Ta kir­jel­dab, kui­das Ter­je Va­rul tea­tas, et ei jak­sa enam tun­da eba­kind­lust, kas ja mil mää­ral ko­roo­na­vii­ru­se pan­dee­mia mõ­ju­tab koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li­de toi­mu­mist, ning võiks te­ha hoo­pis kuul­de­män­gu­de fes­ti­va­li.

Lii­na Talts: „Ter­je an­dis mul­le su­ju­valt kuul­de­män­gu­fes­ti­va­li kor­ral­da­mi­se üle­san­de. Fes­ti­va­li kuu­lu­ta­si­me väl­ja no­vemb­ris, täh­taeg oli 12. ap­rill, mis on Raa­dio­teat­ri sün­ni­päev. Et ko­roo­na­pii­ran­gu­te tõt­tu oli koo­liõ­pi­las­tel kee­ru­li­ne oma­va­hel kok­ku saa­da ja proo­ve te­ha, tu­li­me soo­vi­ja­te­le vas­tu ja lu­ba­si­me kuul­de­män­ge esi­ta­da ka vei­di hil­jem.“

Ta üt­leb, et osa­le­ja­te ta­ga­si­si­de on po­si­tiiv­ne: „On tõ­de­tud, et pak­ku­si­me hea idee. Koo­li­del on ole­mas va­hen­did kuul­de­män­gu­de te­ge­mi­seks, kuid ei tul­dud sel­le pea­le, et neid te­ha. Koos­töös har­ras­tus­teat­ri­te lii­du­ga ole­me te­ge­le­nud au­to­ri­kait­se tee­ma­ga, osa­le­jad on võt­nud au­to­ri­te­ga ühen­dust ja saa­nud nõu­so­le­ku nii teks­ti­de kui ka muu­si­ka osas.“

Üks usin osa­le­ja on Park­se­pa koo­li 4. klass, kus õpe­ta­ja pa­ni õpi­la­sed ko­du­töö­na kuul­de­män­gu te­ge­ma.

Osa­le­ja­te seas on ka Tal­lin­na 32. kesk­koo­li teat­rit­rupp KOKK, kes esi­tas fes­ti­va­li­le Loo­ne Ot­sa „Üle seits­me me­re“. Tü­kis män­gib üht te­ge­last Kol­ga koo­li vi­list­la­ne Cat­lyn Re­bas.

Har­ras­tus­teat­ri­te kon­ku­rent­sis teeb kaa­sa Kol­ga koo­li õpe­ta­ja­te näi­tet­ru­pi osa­de liik­me­te loo­dud Pla­ton Tea­ter kuul­de­män­gu­ga „Sua­ree ehk ju­mal teab“, mis on „Pü­hen­det maail­ma kõi­gi­le õpe­ta­ja­te­le“ Rod­ri­go Gar­cia „Ko­ka­raa­ma­tu“ ai­ne­tel. Ko­kad on õpe­ta­jad Kris­ti Ru­se, Lau­ra Pür­je­ma, Ter­je Va­rul ja Kai­di Al­met. Pea­kokk ehk la­vas­ta­ja on Ter­je Va­rul.

Pind Kõr­va 2021 žüriis­se kuu­lu­vad Raa­dio­teat­ri pea­toi­me­ta­ja Tii­na Vi­lu, la­vas­ta­ja ja näit­le­ja And­res Noor­mets, näit­le­ja Tam­bet Tuisk ning raa­dio­saa­te­juht ja Ees­ti Pi­me­da­te Lii­du juht Ja­kob Ro­sin. Võit­jad kuu­lu­ta­tak­se väl­ja pü­ha­päe­val, 6. juu­nil, kui toi­mub vir­tuaal­ne ga­la You­Tu­be´i ot­seü­le­kan­de­na. Kõi­gil hu­vi­lis­tel on või­ma­lik se­da jäl­gi­da. Es­malt te­hak­se töö­tu­ba, kus fes­ti­va­li osa­le­jad saa­vad vi­deo­sil­la va­hen­du­sel esi­ta­da kü­si­mu­si, soo­vi­tu­si ja­ga­vad And­res Noor­mets ja Raa­dio­teat­ri he­li­režisöör And­res Ole­ma. Va­he­pau­si täi­dab an­sam­bel Uu­ri­kad, järg­neb pi­du­lik osa.

Lii­na Talts lu­bab, et au­hin­du ja­ga­tak­se roh­kelt. Neid on saa­dud ko­ha­li­kelt fir­ma­delt ning spon­so­reid on ka mu­jalt.

Eelmine artikkelAru­kü­la Ra­dius tõusis Ees­ti saa­li­jalg­pal­li meist­ri­lii­ga lä­vele
Järgmine artikkelVaktsineerimisest Kehras, Kuusalus ja Loksal