Kuu­sa­lu ten­ni­se­tur­nii­ri esi­ko­had jäid ko­ju

152
Kuu­sa­lu lah­tis­te ten­ni­se­meist­ri­võist­lus­te mees­te esi­kol­mi­kus­se kuu­lu­sid IND­REK TRIIS­BERG (2), JU­KU-KAL­LE AD­RAT (1) ja ERK­KI VIL­LEMS (3).

Kuu­sa­lu lah­ti­sed ten­ni­se­meist­ri­võist­lu­sed võit­sid Kärt Plakk ja Ju­ku-Kal­le Ad­rat Kuu­sa­lu ten­ni­sek­lu­bist.

36. kor­da kor­ral­da­tud tur­nii­ril Kuu­sa­lu Open kul­ge­sid mees­te ük­sik­män­gu vii­mas­te voo­ru­de koh­tu­mi­sed ta­sa­vä­gi­selt. Esi­ko­ha nap­sas Kuu­sa­lu ten­ni­se-k­lu­bi tree­ner Ju­ku-Kal­le Ad­rat, kes alis­tas fi­naa­lis klu­bi­kaas­la­se Ind­rek Triis­ber­gi 7:6, 6:3 ja pool­fi­naa­lis tei­se klu­bi­kaas­la­se Ris­to Roo­si 4:6, 6:2, 7:6. Tei­ses pool­fi­naa­lis oli Ind­rek Triis­berg üle Erk­ki Vil­lem­sist, kes kol­man­da-nel­jan­da ko­ha män­gus alis­tas Ris­to Roo­si 6:3, 6:4.

„Triis­berg on Kuu­sa­lu Ope­ni ka­hek­sa­kord­ne võit­ja ja mõ­ne aas­ta eest Tü­rilt Kuu­sal­lu ko­li­nud Vil­lems pol­nud siin­se­tel väl­ja­ku­tel va­rem kao­ta­nud,” üt­les Ju­ku-Kal­le Ad­rat.

Nais­te ük­sik­män­gu fi­naa­lis alis­tas 15aas­ta­ne Kärt Plakk esi­koh­ta kaits­nud Ter­je Olu­met­sa. Võit­jat ju­hen­dav Ju­ku-Kal­le Ad­rat kom­men­tee­ris: „Kärt või­tis tur­nii­ri teist kor­da, kaks aas­tat ta­ga­si 13aas­ta­se­na ül­la­tas ta esi­ko­ha­ga. Ta on mit­me­külg­ne spor­di­tüd­ruk, kes su­vi­ti te­ge­leb ka ker­ge­jõus­ti­ku­ga. Koo­li ajal käib ta ten­ni­set­ree­nin­gu­tel sa­ge­da­mi­ni.”

Kuu­sa­lu lah­tis­te ten­ni­se­meist­ri­võist­lus­te nais­te esi­kol­mi­kus­se kuu­lu­sid TER­JE OLU­METS (2), KÄRT PLAKK (1) ja MAR­JE OTT (3). Fo­tod Kuu­sa­lu ten­ni­sek­lu­bi

Pool­fi­naa­li­des oli Kärt Plakk pa­rem Kris­te-Trii­ne Adam­ber­gist 6:3, 6:4. Kah­te set­ti va­jas või­duks ka Ter­je Olu­mets, tu­le­mu­se­ga 6:4, 6:2 oli ta pa­rem Kuu­sa­lu ten­ni­sek­lu­bi liik­mest Mar­je Ot­tist, kes oma­kor­da oli kol­man­da-nel­jan­da ko­ha mat­šis üle Kris­te-Trii­ne Adam­ber­gist 7:6, 7:5.

25. juu­lil pee­tak­se Kuu­sa­lu ten­ni­se­väl­ja­ku­tel val­la paa­ris­män­gu meist­ri­võist­lu­sed. 7. au­gus­til on Lau­rit­sa­päe­va võist­kond­lik tur­niir ja nä­dal hil­jem noor­te­tur­niir.

Ne­li aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu ten­ni­sek­lu­bis­se tree­ne­riks tul­nud Ju­ku-Kal­le Adrat rää­kis, et sel ajal te­ge­les ten­ni­se­ga 12 last, eel­mi­se sü­gi­se sei­su­ga olid ede­ta­be­lis ju­ba 56 pois­si ja tüd­ru­kut nel­jas eri va­nu­se­rüh­mas.

„Üle­rii­gi­lis­tel võist­lus­tel po­le me veel käi­nud, ko­gu­me hoo­gu ja õpi­me os­ku­si. Oma­va­he­li­sed tur­nii­rid toi­mu­vad kord kuus,” rää­kis tree­ner.

Toi­mu­vad ka täis­kas­va­nu­test har­ras­ta­ja­te tree­nin­gud kaks kor­da nä­da­las. Tal­vel har­ju­ta­ti Kol­ga ten­ni­se­hal­lis. Möö­du­nud nä­da­la Sõ­nu­mi­too­ja kir­ju­tas, et ten­ni­se­hall on pan­dud müü­ki. „Kol­ga hal­li ühel väl­ja­kul har­ju­ta­mi­ne on pi­gem tu­le­kah­ju kus­tu­ta­mi­ne, tu­le­vi­kus võiks Kuu­sa­lus ol­la kol­me väl­ja­ku­ga ten­ni­se­hall, män­gu­hu­vi­lis­te arv on pi­de­valt suu­re­ne­nud,” üt­les Ju­ku-Kal­le Ad­rat.

Kuu­sa­lu Open, mees­te see­nio­ri­de va­nu­sek­las­si­de esi­kol­mi­kud: 50aas­ta­sed ja va­ne­mad 1. Ai­vo Kuld­me­ri, 2. Im­re Verk, 3. Ai­var Trei­berg; 60aas­ta­sed ja va­ne­mad 1. Er­ki Ka­da­ja­ne, 2. Vi­ta­li Ka­li­nin, 3. Ül­lar Hal­lik.