Kol­ga jõu­lu­laat tu­leb mõi­sa pea­hoo­ne sees ja ees

27
Kolga jõululaat 2021.

Kol­ga ten­ni­se­hal­lis toi­mu­sid kol­me­päe­va­sed jõu­lu­laa­dad seit­se aas­tat jär­jest, ku­ni ko­roo­na­pan­dee­mia tu­le­ku­ni. Li­saks laa­da­kaup­le­ja­te­le olid seal tra­dit­sioo­ni­li­selt meis­ter­da­mis­nur­gad las­te­le ning ti­he kul­tuu­rip­rog­ramm koos õh­tus­te tant­su­pi­du­de­ga. Eel­mi­sel aas­tal jäi jõu­lu­laat ko­roo­na tõt­tu ära. See­kord ot­sus­ta­ti Kol­gas jõu­lu­laat kor­ral­da­da, kuid ühel päe­val ja kestab viis tun­di – lau­päe­val, 18. det­semb­ril. Ka asu­koht on muu­tu­nud, sest ten­ni­se­hal­liks üm­ber­teh­tud kaar­hall on müü­dud toot­mi­set­te­võt­te­le ja ka­su­ta­tak­se muul ots­tar­bel. Kol­ga jõu­lu­laa­ta­de pea­kor­ral­da­ja Jan­ne Ker­do MTÜst Kol­ga Aren­dus: „Ot­sus­ta­si­me vii­ma­sel het­kel ja ko­gu­kon­na sur­vel, et laat ik­ka­gi tu­leb. Tee­me väik­se­mas ma­hus, an­na­me ko­ha­li­ke­le või­ma­lu­se kok­ku saa­da. Kaup­le­jad on mõi­sa pea­hoo­ne all­kor­ru­sel ga­le­riis, laa­da­koh­vik en­di­se res­to­ra­ni ruu­mi­des. Esi­ne­tak­se fua­jees õue pa­ne­me kõ­la­rid. Las­te­le te­hak­se õues pann­koo­ke, kül­la tu­leb jõu­lu­va­na, toi­mub pa­ri­ma kee­di­se kon­kurss. Esi­ne­ma tu­le­vad Lau­ri Me­tus ja an­sam­bel MAIKS Lok­salt. Laat al­gab Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri esi­ne­mi­se­ga. MTÜ Kol­ga Aren­dus kor­ral­dab laa­da koos­töös Kol­ga Mõis SA ja Kol­ga Mõi­sa Ga­le­rii­ga.“