Lahe­maa Tu­ris­miü­hing osaleb Hel­sin­gi tu­ris­mi­mes­si­l

125
La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu lii­ge, Vi­sit Es­to­nia ju­hi­na töö­ta­nud MAR­GUS SA­ME­LI Harast ja tu­ris­miü­hin­gu üks asu­ta­ja KAI­SA LIN­NO Kolgakülast ko­ha­li­ke tu­ris­miet­te­võt­ja­te koo­so­le­kul Oan­du kü­las­tus­kes­ku­ses.

„Mul on hea meel, nii-öel­da to­gi­mi­ne ja meel­de­tu­le­ta­mi­ne on vil­ja kand­nud – kui va­nas­ti seos­ta­ti La­he­maa rah­vus­par­ki ai­nult Lää­ne-Vi­ru­maa­ga, siis nüüd tea­vad ju­ba pal­jud, et La­he­maa ula­tub Har­ju­maa­le Kuu­sa­lu val­da,“ sõ­nab MTÜ La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no.

Te­ma ju­hi­tud MTÜ Öko­kul­ler ja La­he­maa Tu­ris­miü­hing saa­vad Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tu­se tu­ris­mi äri­mu­de­li­te aren­da­mi­se­le suu­na­tud prog­ram­mi ke­vad­voo­rust 200 000 eu­rot La­he­maa üht­se tu­ris­mi­kor­ral­du­se toe­tu­seks. Pro­jek­ti „La­he­maa ter­vik­li­ku tu­ris­mi­kor­ral­du­se la­hen­dus­te loo­mi­ne“ ees­märk on muu­ta tu­ris­ti­de lii­ku­mi­ne La­he­maa rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kon­nas su­ju­va­maks, et nad vii­bik­sid ko­ha­peal kauem ja tar­bik­sid ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te tee­nu­seid. Tu­ris­mi­tee­nus­te pak­ku­mi­seks on loo­dud ühi­ne märk Vi­sit La­he­maa.

Pro­jek­ti toe­ta­vad ra­ha­li­selt ka La­he­maa rah­vus­par­gi oma­va­lit­su­sed: Kuu­sa­lu vald 20 000 eu­ro­ga, Hal­ja­la vald 12 000, Ta­pa vald 5000, Lok­sa linn 8000 eu­ro­ga. Lä­bi­rää­ki­mi­sed käi­vad veel Kad­ri­na val­la­ga.

MTÜs La­he­maa Tu­ris­mi­ühing, mil­le asu­ta­sid Kai­sa Lin­no Kol­ga­kü­last, Tii­na Viir­na Kol­ga-Aab­last ja An­ne­li Ki­vi­saar Palm­sest, on liik­meid li­gi 50, neist roh­kem kui poo­led Kuu­sa­lu val­las. Liik­me­te seas on nii suu­re­maid tu­ris­miet­te­võt­teid kui ka mi­ni­fir­ma­sid – ala­tes Vii­nis­tu Kuns­ti­sa­da­mast ja Vi­hu­la mõi­sast ku­ni Lau­gu kü­la­lis­te­ma­ja ja Tam­mis­tu lam­ba­kas­va­ta­ja­te­ni.

Pro­jek­ti lä­hia­ja suu­rim et­te­võt­mi­ne on osa­le­mi­ne Hel­sin­gi tu­ris­mi­mes­sil MAT­KA, mis toi­mub 21.-23. jaa­nua­ri­ni. Mes­sil ol­lak­se omaet­te mes­si­bok­sis Vi­sit La­he­maa, mis paik­neb Vi­sit Es­to­nia mes­si­bok­si vas­tas. Osa­lus­ta­su on maks­tud pro­jek­ti­ra­hast, La­he­maad mes­si­le tut­vus­ta­ma sõit­vad et­te­võt­jad ka­ta­vad en­da sõi­du- ja öö­bi­mis­ku­lud. La­he­maa tu­ris­miet­te­võt­ja­telt ha­ka­tak­se ko­gu­ma rek­laam­ma­ter­ja­le, mi­da ja­ga­da Soo­mes mes­si­kü­las­ta­ja­te­le.

Kai­sa Lin­no kin­ni­tab, et soov on min­na omaet­te mes­si­bok­si­ga ka Ees­ti tu­ris­mi­mes­si­le TOU­REST, kui see veeb­rua­ris toi­mub.

Ta tut­vus­tas paar nä­da­lat ta­ga­si La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu liik­me­te üld­koo­so­le­kul Vi­sit La­he­maa ko­du­leh­te ehk tu­ris­mi­por­taa­li, mi­da on pro­jek­ti raa­mes aren­da­tud vii­ma­se ka­he kuu jook­sul. Kõik La­he­maa tu­ris­miet­te­võt­jad, kes lii­tu­vad Vi­sit Es­to­nia por­taa­li­ga, lii­de­tak­se au­to­maat­selt ka Vi­sit La­he­maa por­taa­li­ga. Es­malt ko­gu­tak­se por­taa­li in­fo ko­ha­li­ke tu­ris­miet­te­võt­ja­te pa­ku­ta­va­te tee­nus­te koh­ta. Tei­ses eta­pis li­sa­tak­se süs­tee­mi in­fo lii­ku­mis­või­ma­lus­test ja nen­de ka­su­ta­mi­sest La­he­maal. Plaa­nis on os­ta 25 ren­di­jalg­ra­tast, mil­le­ga tu­rist saab sõi­ta ühest lae­nu­tus­ko­hast tei­se, kuid ra­tast ta­ga­si ei pea vii­ma. Ka ka­vat­se­tak­se os­ta 9ko­ha­li­ne väi­ke­buss, mis oleks kui lii­kuv in­fo­kes­kus ja tu­run­dus­ka­nal – kau­nis­ta­tak­se Vi­sit La­he­maa kleep­su­de­ga ning sel­le­ga sõi­dak­sid mi­tut keelt os­ka­vad ja gii­dios­kus­te­ga ju­hid.
Por­taa­li tu­leb ka La­he­maa üri­tus­te ka­len­der. Teks­tid aval­da­tak­se kuues kee­les.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val lõp­pes La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu kor­ral­da­tud kon­kurss tu­run­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­part­ne­ri leid­mi­seks. Üheks tööü­le­san­deks saab Vi­sit La­he­maa ko­du­le­he ja sot­siaal­mee­dia hal­da­mi­ne. Pak­ku­mi­se esi­ta­sid 9 kan­di­daa­ti – nii erai­si­kuid kui ka fir­ma­sid La­he­maalt ja kau­ge­malt. Lä­hia­jal toi­mu­vad Kai­sa Lin­no sõ­nul vest­lus­voo­rud, et te­ha va­lik ja alus­ta­da uuest aas­tast koos­tööd.

Kai­sa Lin­no: „Meil on tek­ki­nud pro­jek­ti­te­ge­vu­si el­lu viies La­he­maa tu­ris­miet­te­võt­ja­test tu­gev kamp, kel on taht­mist ja pea­le­hak­ka­mist. Koos ole­me tu­ge­va­mad, prob­lee­me on liht­sam la­hen­da­da.

Eelmine artikkelKol­ga jõu­lu­laat tu­leb mõi­sa pea­hoo­ne sees ja ees
Järgmine artikkelSõnumitoojas 15. detsembril