Kolga­kü­las vil­li­tak­se pu­de­li­vett Hea Ve­si

1705
Hea Ve­si joo­gi­vett vil­li­tak­se 19liit­ris­tes­se pu­de­li­tes­se. Fir­ma oma­nik ja juht ALEK­SEI ŽIGAL­DO: „Rek­laa­mi­me oma too­dan­gut kui ai­nu­laad­set joo­gi­vett La­he­maa rah­vus­par­gist.“

Kol­ga­kü­la sa­vi­kar­jää­ri nõl­val paik­nev ar­tee­sia­kaev nr 5509 am­mu­tab vett 95 meet­ri sü­ga­vu­selt.

Kol­ga­kü­la sa­vi­kar­jää­ri ää­res asub toot­mis­hoo­ne, mis ku­na­gi kuu­lus Tal­lin­na Ke­raa­mi­ka­te­ha­se­le, oli te­ha­se eks­ka­vaa­to­ri­te ja au­to­de ga­raaž. Vii­ma­sed 11 aas­tat on sel­le oma­nik tal­lin­la­se Alek­sei Žigal­do pe­re­fir­ma Hea Ve­si OÜ. Et­te­võ­te os­tis hoo­nes­ta­tud kin­nis­tu koos puur­kae­vu­ga 2007. aas­tal. Pe­re­fir­ma­le müüs kin­nis­tu arst, kes plaa­nis sin­na ra­ja­da kar­jää­ri si­nist sa­vi ka­su­ta­va ra­vis­paa, kuid idee jäi el­lu vii­ma­ta. En­di­ne sa­vi­kar­jäär on täi­tu­nud vee­ga, seal käiak­se uju­mas ja ka­la püüd­mas.

Hea Ve­si OÜ ju­ha­ta­ja Alek­sei Žigal­do: „Üks tut­tav geo­loog tea­dis, et Kol­ga­kü­la kar­jää­ri puur­kae­vust tu­leb vä­ga hea ve­si Kamb­rium-Ven­di vee­haar­dest. Tel­li­si­me ana­lüü­sid, koos­tis oli joo­gi­vee­le so­biv, po­le lii­ga pal­ju rau­da ega kalt­siu­mi. Kol­ga­kü­la kar­jää­ri ümb­ru­se mul­la­kiht on õhu­ke, sa­vi­kiht on na­gu kork, mis ei la­se pin­na­se­vett ot­se vee­ho­ri­son­ti­des­se. Tund­si­me puh­ta joo­gi­vee vas­tu hu­vi see­pä­rast, et en­dal olid väi­ke­sed lap­sed, me ko­du kraa­ni­ve­si oli kehv, mi­ne­raa­li­de si­sal­dus ei ol­nud hea. Ot­sus­ta­si­me, et proo­vi­me ja hak­ka­me Kol­ga­kü­la pum­ba­jaa­ma veest joo­gi­vett toot­ma. Ma ei ol­nud va­rem sel­le vald­kon­na­ga kok­ku puu­tu­nud, te­ge­le­sin rek­laa­mi ja mit­me­te muu­de as­ja­de­ga. Prae­gu tean joo­gi­vee pum­pa­mi­se, pu­has­ta­mi­se, vil­li­mi­se koh­ta pal­ju roh­kem kui too­kord.“

Et­te­võ­te too­dab nüüd­seks joo­gi­vett kesk­mi­selt 15 000 liit­rit kuus. Ve­si vil­li­tak­se 19liit­ris­tes­se spet­siaal­se­tes­se pi­ka­aja­list säi­li­vust ta­ga­va­tes­se plast­pu­de­li­tes­se. Klien­te on um­bes 2000, on pal­ju erai­si­kuid, aga ka asu­tu­si ja suu­ri et­te­võt­teid na­gu BLRT Grupp ja Ees­ti Pank. Ko­ha­li­kest fir­ma­dest tel­li­vad Hea Ve­si pu­de­leid Bal­ti Spoon, Vii­nis­tu kul­tuu­ri- ja kon­ve­rent­si­kes­kus koos res­to­ra­ni­ga, ka Vi­ha­soo las­te­laa­ger. Erai­si­ku­test klien­did on suu­re­malt jaolt Põh­ja-Ees­tis – Tal­lin­nas, Pal­dis­kis, Nar­vas, Rak­ve­res, ka Lok­sal. Hea Ve­si viiak­se tel­li­ja­le ko­ha­le – fir­ma­de­le trans­por­di­tak­se vee­pu­de­lid tööa­jal, erai­si­kud saa­vad soo­vi kor­ral vee­pu­de­lid õh­tul pä­rast töö­päe­va lõp­pu. Na­gu tei­sed­ki vee­toot­jad, ren­dib Hea Ve­si väl­ja veea­pa­raa­te, mil­le­ga saab te­ha ka kuu­ma vett. Vee­pu­de­li­te hoid­mi­seks on veel pui­dust alu­sed ja vee pa­re­maks kät­te­saa­mi­seks väi­ke­seid pea­le­kee­ra­ta­vad vee­pum­bad. Et­te­võ­tte aas­takäi­ve on 300 000 eu­rot.

„Ees­tis on kon­ku­rents ti­he, joo­gi­vett too­da­vad kõik suu­re­mad õl­le­vab­ri­kud, li­saks väik­se­mad vee­fir­mad. Nõue on, et eti­ke­til peab ole­ma kir­jas mi­ne­raa­li­de si­sal­dus vees. On na­tu­raal­se mi­ne­raal­koos­ti­se­ga joo­gi­vett, aga ka sel­list, mil­lel on koos­tist muu­de­tud. Kõi­ge le­vi­num va­lea­ru­saam on, et kui vee­keet­jas­se te­kib kat­la­ki­vi, siis po­le ve­si pu­has. Kuid ela­vas vees on mi­ne­raa­lid ja kat­la­ki­vi tek­ki­mi­ne on pa­ra­ta­ma­tus. Kui kat­la­ki­vi üld­se ei te­ki, on te­gu des­til­lee­ri­tud ehk sur­nud vee­ga. Või on vee­le mi­da­gi li­sa­tud, et ei si­sal­daks kalt­siu­mi,“ sel­gi­tab Alek­sei Žigal­do ja rõ­hu­tab, et Kol­ga­kü­las too­de­tav joo­gi­ve­si on loo­dus­lik ehk elav, pum­ba­tak­se 95 meet­ri sü­ga­vu­selt, las­tak­se lä­bi ka­he filt­ri ja de­sin­fit­see­ri­mi­seks li­sa­tak­se loo­dus­lik­ku pu­has­ta­jat osoo­ni, mis la­gu­neb kii­res­ti.

Kol­ga­kü­las toot­mis­hoo­nes te­gut­se­vad fir­mal iga­päe­va­selt kaks töö­ta­jat. Kok­ku on OÜs Hea Ve­si 14 töö­ta­jat, kon­tor asub Tal­lin­nas Toom­puies­teel. Pe­re­fir­mas töö­ta­vad ka Alek­sei Žigal­do ema ja isa, abi­kaa­sa ning va­ja­du­sel ai­ta­vad po­jad. Tä­na­vus­te kuu­ma­de il­ma­de­ga vee­tel­li­mu­sed suu­re­ne­sid, oli va­ja roh­kem abi­li­si. Pa­la­vad su­ve­päe­vad suu­ren­da­vad suur­te vee­pu­de­li­te tar­bi­mist kesk­mi­selt 25 prot­sen­di võr­ra.

Et­te­võt­te juht ju­tus­tab, et on eri­li­selt uh­ke vii­ma­sel ajal teh­tud uuen­dus­te üle. Hea Ve­si uuel ko­du­le­hel saab vee­pu­de­leid tel­li­da kii­res­ti, ka­he kli­ki­ga. Üle on min­dud e-ar­ve­te­le, esial­gu too­de­ti päe­vas sa­du saa­te­leh­ti ja pa­be­rar­veid. Nüüd on ko­gu as­jaa­ja­mi­ne di­gi­taal­ne, au­to­ju­hid vor­mis­ta­vad kau­ba ko­ha­le­jõud­mi­se nu­ti­te­le­fo­ni­de abil.

„Too­da­me joo­gi­vett La­he­maa rah­vus­pa­rgis ja mul­le vä­ga meel­dib, et ole­me loo­dus­sääst­lik et­te­võ­te,“ lau­sub ta.

„Sel­les mõt­tes ole­me ai­nu­laad­sed, Ees­tis po­le teist sel­list koh­ta, kus joo­gi­vett vil­li­tak­se loo­dus­kait­sea­lal. Siin on toot­mi­se­le pii­ran­gud, meie loo­dust ei saas­ta. Olen vä­ga ra­hul, et te­gut­se­me nii kau­nis ko­has – kar­jää­ri si­ni­ne sa­vi, ilus loo­dus ja vä­ga hea ve­si.“

Tu­han­ded au­to­reh­vid ja muud as­jaa­ja­mi­sed
Alek­sei Žiga­ldo kir­jel­dab, kui­das Kol­ga­kü­las toot­mist alus­ta­sid: „Siin õue peal oli ma­ja­kõr­gu­ne hun­nik va­nu reh­ve, ot­se­kui prü­gi­mä­gi. Neid oli too­dud ilm­selt pi­ke­ma aja jook­sul. Pa­lu­si­me rii­gi ja oma­va­lit­su­se ta­se­mel abi reh­vi­de uti­li­see­ri­mi­seks, kuid ei saa­nud toe­tust. Vii­si­me reh­vid uti­li­see­ri­mis­se en­da ku­lul, kok­ku 30 veoau­to­kas­ti­täit. Pu­has­tas­ta­si­me ter­ri­too­riu­mi, soo­jus­ta­si­me toot­mis­hoo­ne ja pum­ba­ma­ja. Kui re­mont sai teh­tud, pöör­du­si­me Ees­ti Ener­gia poo­le pal­ve­ga taas­ta­da elekt­riü­hen­dus. Eel­mi­sel oma­ni­kul oli Ees­ti Ener­gia­ga elekt­rios­tu le­ping, kuid va­he­peal olid elekt­rit­raa­did ära va­ras­ta­tud.“

Hea Ve­si OÜ toot­mis­hoo­ne ehi­ta­ti aas­taid ta­ga­si Tal­lin­na Ke­raa­mi­ka­te­ha­se eks­ka­vaa­to­ri­te ja veoau­to­de ga­raažiks.
Hea Ve­si OÜ toot­mis­hoo­ne ehi­ta­ti aas­taid ta­ga­si Tal­lin­na Ke­raa­mi­ka­te­ha­se eks­ka­vaa­to­ri­te ja veoau­to­de ga­raažiks.

Ta tõ­deb, et Ees­ti Ener­gia­ga lä­bi­rää­ki­mis­te pe­riood oli pikk, vä­si­tav ja emot­sio­naal­selt pin­ge­li­ne, ku­na tu­li kir­ju­ta­da kir­ju, sel­gi­ta­da ja vaiel­da. Esial­gu soo­vis Ees­ti Ener­gia lii­tu­mis­punk­ti loo­mi­se eest vä­ga suurt sum­mat. Lõ­puks kir­ju­tas Alek­sei Žigal­do Ees­ti Ener­gia ju­ha­tu­se­le ning siis tu­li vas­tus, et lii­tu­mis­punkt taas­ta­tak­se, OÜ-l Hea Ve­si tu­leb maks­ta lii­tu­mis­ta­su ja en­da ku­lul tel­li­da väi­ke osa tras­sist, see läks kok­ku maks­ma 150 000 kroo­ni.

Ent tras­si ra­ja­mi­seks oli va­ja kok­ku­lep­peid maao­ma­ni­ke­ga. Kol­ga­kü­la sa­vi­kar­jää­ri ümb­rit­se­vad maad on ja­ga­tud mit­me o­ma­ni­ku va­hel. Ser­vi­tuu­di sõl­mi­mi­seks pi­did kõik kin­nis­tud ole­ma nõue­te­ko­ha­selt vor­mis­ta­tud, kuid sel­leks ajaks olid mõ­nel kin­nis­tul õi­gus­ta­tud sub­jek­ti­de ase­mel ju­ba pä­ri­jad, kes pol­nud maa-as­ju kor­da aja­nud. Mõ­nel maa­oma­ni­kul oli maa­gi veel üle mõõt­ma­ta, kin­nis­tuks vor­mis­ta­ma­ta. Tu­li käia maao­ma­ni­ke­ga koh­tu­mas ning osa­del ai­da­ta ka maa­mõõt­mi­se ja muu­de toi­min­gu­te eest ta­su­da. Maa-as­ja­de kor­daa­ja­mi­seks ku­lus pool­teist aas­tat. Ku­na es­malt elekt­rit ei ol­nud, siis käis toot­mi­ne ge­ne­raa­to­ri abil.

Kok­ku on OÜ Hea Ve­si ku­lu­ta­nud Kol­ga­kül­la joo­gi­vee toot­mi­se käi­vi­ta­mi­seks Alek­sei Žigal­do sõ­nul 4,5 mil­jo­nit kroo­ni.

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la kraa­vi­tus­töö­de te­gi­jad va­li­tud