Kol­ga staa­dion on val­mis

888
Kol­ga koo­li uus staa­dion.

Kol­ga kunst­mu­ru­kat­te­ga staa­dion on ehi­ta­tud koo­li­ma­ja kõr­va­le, en­di­se spor­dip­lat­si ase­me­le.

Ehi­tus­fir­ma Ki­vi­part­ner OÜ lõ­pe­tas Kol­ga staa­dio­nil tööd ja an­dis ob­jek­ti koo­li­le üle en­ne jaa­ni­päe­va, val­la­va­lit­sus väl­jas­tas ka­su­tus­loa 27. juu­nil. Staa­dio­ni ehi­ta­mist fi­nant­see­ris Kuu­sa­lu vald, val­laee­lar­vest ku­lus kok­ku 205 000 eu­rot. Le­ping oli sõl­mi­tud 169 000 eu­rot maks­va­teks töö­deks. Sel­lest sum­mast ei jät­ku­nud jook­su­rin­gi ehi­ta­mi­seks, möö­du­nud aas­ta tei­ses poo­les ka­van­da­ti esialg­ne pro­jekt too­kord­se koa­lit­sioo­ni tel­li­mu­sel tar­taan­kat­te­ga jook­su­rin­gi­ta. See tõi kaa­sa koo­li hoo­le­ko­gu ning laie­malt ka teis­te lap­se­va­ne­ma­te ja ko­gu­kon­na­liik­me­te pro­tes­ti. Lap­se­va­ne­mad asu­ta­sid MTÜ Kol­ga Sport, et ko­gu­da jook­su­ra­ja ehi­ta­mi­seks ra­ha an­ne­tus­test. Plaan oli ot­si­da spon­so­reid in­ter­ne­ti­kesk­kon­na Hooand­ja kau­du.

Aas­ta­va­he­tu­sel ame­tis­se asu­nud uus koa­lit­sioon eral­das val­laee­lar­vest 36 000 eu­rot tar­taan­kat­te­ga jook­su­rin­gi jaoks. Li­sa­sum­ma kan­ti val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sõ­nul üle MTÜ-le Kol­ga Sport.

Staa­dio­nil on 40×60 meet­ri suu­ru­ne kunst­mu­ru­ga jalg­pal­li­väl­jak, mis vas­tab U14 stan­dar­di­le: ka­he­rea­li­ne tar­taan­kat­te­ga jook­su­ring, mil­le ühes kül­jes on nel­ja­rea­li­ne 60 meet­ri jook­su­ra­da. Li­saks ka kau­gus­hüp­pe­kast. Staa­dion on osa­li­selt ümb­rit­se­tud võr­kaia­ga ning teh­tud val­gus­tus.

Kol­ga koo­li di­rek­tor Tõ­nu Vald­ma: „Ole­me ehi­ta­ja­ga vä­ga ra­hul, koos­töö oli la­dus. Staa­dio­ni pi­du­lik ava­mi­ne on ka­vas te­ha uue õp­peaas­ta al­gu­ses 1. sep­temb­ril. Ku­na staa­dion on val­mis, ei ole mõ­tet se­da ku­ni sep­temb­ri­ni kin­ni hoi­da. Li­gi­pääs on va­ba, et ko­gu­kon­nal oleks seal spor­ti­mis­või­ma­lus. Ka­su­ta­da saab va­ba graa­fi­ku alu­sel, loo­da­me kõi­gi hea­pe­re­me­he­lik­ku­se­le, et staa­dio­ni hoi­tak­se, mi­da­gi ei lõ­hu­ta.“

Kol­ga kool on keh­tes­ta­nud staa­dio­ni ka­su­ta­mi­se reeg­lid, need leiab koo­li ko­du­le­helt ja Fa­ce­boo­kist ning on väl­ja pan­dud sis­se­pää­su juur­de. Lä­hi­ajal pan­nak­se ka reeg­leid ka­jas­ta­vad pil­ti­de­ga tahv­lid. Staa­dio­ni ala­le ei või si­se­ne­da jalg- ega tõu­ke­ra­tas­te, rul­luis­ku­de, moo­tor­sõi­du­ki­te­ga. Suit­se­ta­mi­ne on staa­dio­nil kee­la­tud, sa­mu­ti seal vii­bi­mi­ne al­ko­ho­li­joo­bes või nar­koo­ti­lis­te ai­ne­te mõ­ju all. Sin­na ei to­hi kaa­sa võt­ta al­ko­hool­seid joo­ke, nar­koo­ti­li­si ai­neid ega ka joo­ke, mis on klaas- või plekk­taa­ras. Ka­su­ta­jad on ko­hus­ta­tud hoid­ma staa­dio­nil puh­tust ja käi­tu­ma hea­pe­re­me­he­li­kult. Kü­las­ta­jad vas­tu­ta­vad en­da te­ki­ta­tud kah­ju­de eest staa­dio­ni­le.

Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gu juht Ene Vald­mann üt­les, lap­se­va­ne­mad on tä­nu­li­kud, et val­la­võim mõis­tis, ai­nult jalg­pal­li­väl­ja­kust ei pii­sa, staa­dio­nil peab ole­ma ka kor­ra­lik jook­su­ra­da: „See oli võit­lus, mi­da ta­sus või­del­da.“

Puit­ma­ja­fir­ma Nor­dic Hou­ses on lu­ba­nud kin­ki­da staa­dio­ni­le juur­de pui­dust piir­de. MTÜ Kol­ga Sport ka­su­tab puit­piir­de pai­gal­da­mi­se et­te­val­mis­tus­töö­deks an­ne­tus­test saa­dud ra­ha, mi­da ko­gu­ti esial­gu, kui val­la toe­tu­sest veel ei tea­tud.