Kol­ga Rah­va Ma­ja par­gis kas­va­vad õp­peaas­ta al­gu­sest 11 kir­si­puud

2143
Esi­me­ne klass ning õpe­ta­ja MAR­GE LAI­SAAR te­gid pä­rast kir­si­puu is­tu­ta­mist ring­tant­su.

Puu­de is­tu­ta­mi­se al­ga­ta­sid MTÜ Kol­ga Aren­dus ja Kol­ga kool.

MTÜ Kol­ga Aren­dus puu is­tu­ta­sid ju­ha­tu­se liik­med LEO­NEL­LA SOO­TA­GA ja JAN­NE KER­DO.
MTÜ Kol­ga Aren­dus puu is­tu­ta­sid ju­ha­tu­se liik­med LEO­NEL­LA SOO­TA­GA ja JAN­NE KER­DO.

Au­gus­ti al­gu­ses oli väl­ja kuu­lu­ta­tud, et 6. au­gus­til al­gab Kol­ga ka­rap mar­ja­puu­de is­tu­ta­mi­se­ga Kol­ga Rah­va Ma­ja ees par­gis. Ku­na sa­das pa­du­vih­ma ning is­tu­ta­misp­lat­sil olid suu­red vee­loi­gud, lük­kas ka­ra­pi kor­ral­da­ja, MTÜ Kol­ga Aren­dus is­tu­ta­mi­se eda­si, ka­rap pee­ti vih­ma tõt­tu ten­ni­se­hal­lis. Puu­de is­tu­ta­mi­ne toi­mus en­ne Kol­ga koo­li avaak­tust, 1. sep­temb­ril suu­re­joo­ne­li­se­malt, kui esial­gu pla­nee­ri­tud.
Õp­peaas­ta avaak­tus al­gas Kol­gas bus­sioo­te­pa­vil­jo­ni ees. Kol­ga koo­li õpe­ta­jad kat­sid bus­si­pea­tu­se et­te pi­du­laua, la­vas­ta­sid st­see­ni, mis võiks toi­mu­da õp­peaas­ta al­gu­ses õpe­ta­ja­te toas. Õpe­ta­jad saa­bu­sid bus­si­pea­tu­ses­se kor­da­möö­da au­to­de­ga, igal oli mi­da­gi kaa­sas laua­le pa­ne­mi­seks. Näi­te­män­gu la­vas­tas Ter­je Va­rul. Sel­le­ga an­ti ava­löök Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va pi­dus­tus­te­le. Koo­li hu­vi­juht Ene Lii­vand kut­sus üles mõt­le­ma, mi­da igaüks võiks Ees­ti­le kin­ki­da.
Pä­rast eten­dust läk­sid kõik ko­ha­le­tul­nud paar­sa­da meet­rit ee­ma­le jõe äär­de plat­si­le. Iga­le klas­si­le oli is­tu­ta­mi­seks val­mis pan­dud kir­si­puu is­tik, üks puu õpe­ta­ja­te­le, üks Kol­ga Aren­du­se­le, kok­ku 11 puud.
Kir­si­puud said is­tu­ta­tud pool­kaa­res plat­si äär­de, mõ­ned puud on ilu­kir­si­puud, ai­nult õit­se­vad ning vil­ja ei an­na. Sõst­ra­põõ­sad is­tu­ta­ti päev hil­jem, 2. sep­temb­ril.
MTÜ Kol­ga Aren­dus ju­ha­tu­se lii­ge Jan­ne Ker­do rää­kis, et is­tu­ta­mi­se idee al­ga­tas Kol­ga Aren­dus: „Ole­me uh­ked, et Kol­gas on nüüd nii ke­na jõeäär­ne plats, mil­le kor­ras­ta­mi­seks on ko­gu­kond pal­ju vae­va näi­nud. Al­gu­ses ha­ka­ti kor­ras­ta­ma va­na lii­va­kar­jää­ri tant­su- ja män­gup­lat­si, hil­jem laie­nes see ko­gu jõe ja rah­vama­ja ümb­ru­se kor­ras­ta­mi­seks. Plat­si hak­ka­sid kor­ras­ta­ma Kol­ga rah­va­tant­su­rühm ja Kol­ga Aren­dus.”
MTÜ Kol­ga Aren­dus taot­les Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­selt plat­si kor­da­te­ge­mi­seks 2000 eu­rot. Val­laee­lar­vest on plat­si kor­ras­ta­mi­seks ku­lu­nud 5000 eu­rot – ko­pa­tööd, mul­la juur­de­ve­du, maa­pin­na si­lu­mi­ne ja mu­ru kül­va­mi­ne.
Kol­ga Aren­du­se liik­me­tel tu­li idee is­tu­ta­da plat­si­le viis kir­si­puud ning mõ­ned sõst­ra­põõs­ad, et kor­ras­ta­tud plat­sist saaks ke­na park.
Jan­ne Ker­do: „Ku­na ka­ra­pi ajal is­tu­ta­da ei saa­nud, an­dis see mei­le edu­maa, idee sai are­ne­da. Meie­ga võt­sid ühen­dust Kol­ga koo­li õpe­ta­ja Ter­je Va­rul ja koo­li hu­vi­juht Ene Lii­vand, kes pak­ku­sid, et ka iga klass võiks is­tu­ta­da puu ning sel­le sünd­mu­se­ga alus­ta­da Ees­ti juu­be­li­pi­dus­tus­te tä­his­ta­mist Kol­gas.”
Ene Lii­vand sõ­nas, et 21. sep­temb­ril on rah­vus­va­he­li­ne puu­de is­tu­ta­mi­se päev, sel­leks ajaks tee­vad koo­liõ­pi­la­sed oma puu­de­le sil­did, iga klass jääb oma puu­ga seo­tuks.
Jan­ne Ker­do lau­sus, et edas­pi­di on plaa­nis li­sa­da par­ki va­ba aja veet­mi­se või­ma­lu­si: „Ta­ha­me te­ha pe­tan­gi män­gi­mi­se väl­ja­ku. Plat­si lii­ga täis pak­ki­da po­le mõ­tet, peab säi­li­ma juur­de­pääs jõe­le, ke­na ning avar park. On va­ja ideid ja teos­ta­jaid, siis tu­le­vad ka tei­sed ko­gu­kon­na­liik­med kaa­sa.”

Eelmine artikkelInit­sia­tiiv rah­va­ko­gu loo­mi­seks tul­gu alt­poolt
Järgmine artikkelSõnumitooja 6. septembril