Kol­ga õpi­la­sed said ka­tu­se­ga bus­sioo­te­pa­vil­jo­ni

2562
Kolga bussiootepaviljonis ootavad ümbruskonna õpilased koolibusse, mõned õpilased istuvad seal ümber teistele bussidele.

Ka­tu­se­ga pa­vil­jon sar­na­neb Kol­ga koo­li­ma­ja va­ri­ka­tu­se­le.

Kol­ga koo­li õpi­la­sed saa­vad nüüd tuu­le ja sa­ju eest var­jus bus­si oo­da­ta pui­dust ka­tu­se­ga pa­vil­jo­nis, mil­le ehi­tas OÜ Me­fab.
Kol­ga koo­li di­rek­tor Tõ­nu Vald­ma üt­les, et oo­te­pa­vil­jon on ol­nud pi­kalt päe­va­kor­ras: „Ole­me ra­hul, et see on suu­res osas val­mi­nud. Ke­va­des­se jää­vad veel mõ­nin­gad vii­mist­lus­tööd ja ümb­ru­se hea­kor­ra­tööd, sa­mu­ti pa­vil­jo­ni pin­ki­de pai­gal­da­mi­ne. Siis on pro­jekt lõp­li­kult val­mis ning võib saa­vu­ta­tud tu­le­mu­se­ga ra­hul ol­la.”
OÜ Me­fab või­tis Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke möö­du­nud aas­ta ok­toob­ris, töö läks maks­ma 14 323 eu­rot.
Kol­ga kool taot­les kaua, et saa­da bus­sioo­te­pa­vil­jo­ni, ku­na Kol­ga koo­li juu­res saa­vad kok­ku õpi­las­bus­sid, osad õpi­la­sed is­tu­vad ühest bus­sist tei­se.
Pa­vil­jo­ni pro­jek­tee­ris ar­hi­tekt Vil­lu Uett ning va­ri­ka­tus on sar­na­ne koo­li­ma­ja va­ri­ka­tu­se­ga.

Eelmine artikkelMINNA MARIE TRUUS pääses Laulukarusselli poolfinaali
Järgmine artikkelEel­nõud Ani­ja val­la ni­me muut­mi­se kohta Kehra vallaks ei al­ga­ta­ta