Kol­ga õpi­la­sed meis­ter­da­sid maalitud puit­luu­gid mõi­sa aed­ni­ku­ma­ja kahele aknale

1320
Kolga kooli õpilased kunagise aednikumaja juures.

Kol­ga koo­li 7. ja 8. klas­si õpi­la­sed pai­gal­da­sid noor­te ko­gu­ne­mis­ko­haks ku­ju­ne­nud hoo­ne­le ak­na­luugid pä­ran­di­va­de­ri­te tal­gu­tel.

Kol­ga kool osa­leb taas üle-ees­ti­li­ses pä­ran­di­va­de­ri­te pro­jek­tis. Pä­rand­va­der­lus tä­hen­dab, et ko­du­kan­dist lei­tak­se kul­tuu­ri­pä­ran­di ob­jekt, noo­red hak­ka­vad sel­le va­de­ri­teks – kor­ras­ta­vad ja hoia­vad.

Es­ma­kord­selt osa­le­ti 2015. aas­tal, siis viis pro­jek­ti­juht Me­li­ka Kin­del noo­red Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus- ja kä­si­töö­tal­lu, kus ai­da­ti la­du­da ki­viae­da, pu­has­ta­da muist­se­te põl­du­de ala ka­da­ka­test ja ko­ris­ta­da Ka­ha­la Hiie­metsast prü­gi.

Tä­na­vu soo­vi­ti jäl­le pro­jek­tis kaa­sa lüüa, Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier pak­kus, et hool­da­tav-hoi­tav ob­jekt võiks ol­la mõi­sa en­di­ne aed­ni­ku­ma­ja, mis on mõi­sa­par­gi ää­res ja jääb õpi­las­te koo­li­tee lä­he­da­le. Ju­ba aas­taid on see la­gu­nev väi­ke ma­ja ol­nud ko­ha­li­ke noor­te ko­gu­ne­mis­koht, käiak­se hän­gi­mas, ka lõh­ku­mas. Hoo­ne on ehi­ta­tud mõi­sa aed­ni­ku elu­ma­jaks, hil­jem oli seal saun.

Pro­jek­ti­juht Me­li­ka Kin­del: „Mõ­te ja soov on, et noo­red ei tu­leks enam ma­ja lõh­ku­ma, kui on ise pa­nus­ta­nud sel­le kor­ras­ta­mis­se. Ma­ja ena­mik ak­naid on luu­ki­de­ga, kuid ka­hel ak­nal kat­ted puu­du­sid ja sealt­kau­du käi­di hoo­nes sees. Ot­sus­ta­si­me, et tee­me kõi­ge­pealt nen­de aken­de jaoks uued luu­gid ja pa­ne­me et­te. Edas­pi­di plaa­ni­me ka va­nad luu­gid va­he­ta­da uu­te vas­tu, pro­jekt jät­kub ke­va­del.“

Ap­pi pa­lu­ti Kol­ga koo­li tööõ­pe­tu­se õpet­ja Kris­to Pärn ja kuns­tiõ­pe­ta­ja Cor­ne­lia Kerm. Noor­tel tu­li es­malt te­ha ka­van­did, ühe ak­na luu­ki­de­le maa­li­ti leh­te­des puu ja tei­se­le lil­le­pott, mil­les tär­kav taim. Koo­li­tun­di­des teh­ti luu­gid val­mis, vär­vi­ti ja kan­ti joo­nis­tu­sed pea­le.

Pä­rand­va­de­ri­te tal­gu­päev oli nel­ja­päev, 1. no­vemb­ril. Ko­hal oli muin­sus­kait­se va­nem­ins­pek­tor Ly Ren­ter. Luu­gid pai­gal­da­ti koos Kol­ga mõi­sa esin­da­ja Mee­lis Ron­do­ga. Ul­vi Meier rää­kis õpi­las­te­le aed­ni­ku­ma­jast, mõi­sa ku­na­gis­test kas­vu­hoo­ne­test ehk triip­hoo­ne­test ja köö­gi­vil­jaaiast ning te­gi eks­kur­sioo­ni mõi­sa­par­gis.

Uued luu­gid lõ­hu­ti
Juh­tus nii, et uued luu­gid said ees ol­la vaid mõ­ne päe­va, nä­da­la­va­he­tu­sel oli käi­dud neid lõh­ku­mas. Üks luuk on saa­nud roh­kem kan­na­ta­da, tei­ne vä­hem.

Va­nal aed­ni­ku­ma­jal on nüüd kaks esi­mest vär­vi­list ak­na­luu­ki. Fotod Meelis Rondo
Va­nal aed­ni­ku­ma­jal on nüüd kaks esi­mest vär­vi­list ak­na­luu­ki. Fotod Meelis Rondo

Me­li­ka Kin­del kin­ni­tab, et luu­gid te­hak­se kor­da ja ke­va­del jät­ka­tak­se järg­mis­te luu­ki­de­ga: „Ole­me op­ti­mis­tid ja usu­me, et me et­te­võt­mi­sest on ka­su. Need noo­red, kes luu­ke te­gid ja osa­le­sid pai­gal­da­mi­sel, olid õn­ne­tud, et ju­ba lõ­hu­ti. Kat­ki­si luu­ke mär­kas üks tal­gu­tel osa­le­nud õpi­la­ne ja an­dis sel­lest tea­da – see näi­tab, et pro­jek­tis kaa­sa tei­nud noo­red hoo­li­vad. Elus juh­tub tei­ne­kord nii, ühed pa­nus­ta­vad ja on tei­si, kes ei pea sel­lest lu­gu. Aga tu­leb jää­da en­da­le kind­laks ning eda­si pa­nus­ta­da. Muu­tus ei sün­ni üleöö, kuid püüa­me kaa­sa­ta või­ma­li­kult pal­ju noo­ri, rää­ki­da ja veel kord rää­ki­da, et miks tu­leb hoi­da se­da, mil­le tei­sed on tei­nud.“

Ul­vi Meier: „Kõ­ne­le­sin noor­te­le tal­gu­tel, kui ilu­sas ja aja­loo­li­selt võim­sas ko­has me siin Kol­gas ela­me. Hoia­me se­da!“

Mee­lis Ron­do ju­tus­tas, kui­das aed­ni­ku­ma­ja on kor­du­valt su­le­tud, aga ik­ka ko­gu­ne­vad sin­na noo­red ning ak­na­luu­ke tõm­ma­tak­se lah­ti: „Kau­gem mõ­te on, et koos­töös koo­li, muu­seu­mi, ko­gu­kon­na ja Kuu­sa­lu val­la­ga aren­da­da aed­ni­ku­ma­jast koht, kus noo­red saak­sid koos ol­la ja te­gut­se­da. Ühes kas­vu­hoo­nest võiks te­ha tal­veaia. Mõi­sa­par­gi saaks ku­jun­da­da noor­te­le loo­du­sõp­pe ja luu­re­män­gu­de ko­haks. Noo­red ai­tak­sid aed­ni­ku­ma­ja ja mõi­sa­par­ki kor­ras hoi­da. Kau­ge­mas tu­le­vi­kus võiks mõi­sas ol­la oma aed­nik, kel­le­le an­naks sel­les ma­jas töö­ruu­mi.“

Pä­rand­va­de­ri­te pro­jekt on käi­vi­ta­tud Nor­ra Kul­tuu­ri­pä­ran­di Fon­di pro­jek­ti „Hool­da pä­ran­di­pai­ka“ ees­ku­jul. Ees­tis alus­ta­ti pi­lootp­ro­jek­ti­ga 2015. aas­tal. Pä­ran­di­va­de­ri­te tä­na­vust pro­jek­ti toe­ta­vad kul­tuu­ri­mi­nis­tee­rium ja ha­sart­män­gu­mak­su nõu­ko­gu, KÜSK, rii­gi­kant­se­lei EV100 toim­kond, koos­töö­part­ner on muin­sus­kait­sea­met. Pro­jek­ti raa­mes teh­tud ku­lu­tu­si hü­vi­ta­tak­se 250 eu­ro ula­tu­ses. Kol­ga pä­rand­va­de­ri­tel ku­lus ra­ha puit­ma­ter­ja­li­le, vä­lis­vär­vi­de­le ja töö­kin­nas­te­le.

Eelmine artikkelAni­ja val­las jät­ka­vad se­ni­sed lu­me­lük­ka­jad
Järgmine artikkelTasu­ta ha­ri­dus las­teaiast kõrg­koo­li­ni