Kol­ga õpe­ta­ja­te trupp T.Õ.N.N. män­gib Pär­mi Jaa­gu une­nä­gu

1649
Esiplaanil KAIDI ALMET, CORNELIA KERM, NELLE NURMELA, LAURA PÜRJEMA, taga vasakul KRISTI RUSE ja HELEN MIKIVER, taga paremal TUULI RAND.

EV 100. aas­ta­päe­va­le ja mi­nis­ter Os­si­novs­ki­le pü­hen­da­tud la­vas­tu­se esie­ten­dus oli ree­del Kol­ga jõu­lu­laa­dal.

„Oli ju vä­ga õpet­lik lu­gu,“ kom­men­tee­ri­ti pub­li­ku seas, kui Kol­ga koo­li õpe­ta­ja­te näi­tet­ru­pi esie­ten­dus sai lä­bi ja osa­täit­jad läk­sid üm­ber riie­tu­ma.
„Kihvt on vaa­da­ta näit­le­jaid, kes ei ole pro­fes­sio­naal­sed näit­le­jad, aga män­gi­vad nii hin­ge­ga, ise­gi roh­kem hin­ge­ga kui pro­fid,“ kii­tis Kol­ga ela­nik, tõl­ki­ja Tiiu Sand­rak.

Jo­hann Wol­de­mar Jann­se­ni ühe­vaa­tu­se­li­se lus­ti­män­gu „Pär­mi Jaa­gu une­nä­gu“ la­vas­tus viib pub­li­ku 19. sa­jan­dis­se. Kol­ga koo­li õpe­ta­ja­te trupp T.Õ.N.N. ehk Tea­ter Õpe­ta­ja­telt – Nal­ja Na­ba­ni eten­dab pa­pa Jann­se­ni mo­raa­liõ­pe­tust sel­lest, kui­das lah­ti saa­da al­ko­ho­li liig­se tar­bi­mi­se har­ju­mu­sest.

La­vas­tas Ter­je Va­rul. Ta­lu­mees Pär­mi Jaa­ku män­gib Lau­ra Pür­je­ma, te­ma naist Lii­sut Tuu­li Rand, kõrts­mik Mat­si Nel­le Nur­me­la, mõi­sa toa­pois­si Han­su Kai­di Al­met, mõi­sa kut­sa­rit Kaar­lit Cor­ne­lia Kerm, mõi­sa toa­tüd­ru­kut Ma­rih­ke­nit Kris­ti Ru­se, mõi­sa köö­gi­tüd­ru­kut An­ke­he­nit He­len Mi­ki­ver, mõi­sap­rouat Ene Lii­vand. Pil­li­män­gi­ja oli Leo­no­ra Alev.

Ehk­ki laa­da­me­lus ten­ni­se­hall oli rah­vast täis ja näit­le­jad rää­ki­sid mik­ro­fo­ni­de­ta, kuu­las pub­lik vaik­selt. Pä­rast eten­dust kii­de­ti, et õpe­ta­jad män­gi­sid lus­ti­ga, nad on an­de­kad ja to­re­dad ning hu­moo­ri­kas eten­dus so­bis vä­ga häs­ti jõu­lu­laa­da kul­tuu­rip­rog­ram­mi.

Õpe­ta­ja­te tru­pi T.Õ.N.N. ja Kol­ga koo­liõ­pi­las­te teat­ri Ko­hal-oli­jad la­vas­ta­ja Ter­je Va­rul rää­kis, et „Pär­mi Jaa­gu une­näo­ga“ on plaa­nis min­na märt­si al­gu­ses toi­mu­va­le õpe­ta­ja­te üle­rii­gi­li­se­le fes­ti­va­li­le „Sil­lad“. Nüüd ko­gu­tak­se sõi­duks ra­ha, ka la­vas­tu­se ka­va­le­he müü­mi­sest saa­dud sum­ma lä­heb väl­ja­sõi­du­fon­di.

La­vas­ta­ja sõ­nul on al­gu­pä­ra­se näi­den­di la­vas­tus kink Ees­ti Va­ba­rii­gi­le sa­jan­daks sün­ni­päe­vaks ning pü­hen­da­tud ka mi­nis­ter Os­si­novs­ki­le, ku­na al­ko­ho­li­tee­ma on ak­tuaal­ne tä­na­päe­val­gi ning vii­ma­sel ajal seo­ses akt­sii­si­tee­ma­ga üha enam. „Võiks min­na la­vas­tu­se­ga Lõu­na-Ees­tis­se ring­rei­si­le,“ mui­gas Ter­je Va­rul.

Pa­pa Jann­se­ni näi­den­di la­vas­tus on tru­pil T.Õ.N.N. kol­mas. Es­malt tul­di paar aas­tat ta­ga­si oma koo­li­pe­re et­te jõu­lue­ten­du­se­ga. Tei­ne la­va­tükk oli elust ene­sest ja Mar­kus Sak­sa­tam­me nal­ja­jut­tu­dest ins­pi­ree­ri­tud sa­tii­ri­li­ne „Kaks kor­da kaks on …“, mis sai tä­na­vu märt­sis õpe­ta­ja­te üle­rii­gi­li­sel fes­ti­va­lil kaks kol­lee­gip­ree­miat ja erip­ree­mia tä­na­päe­va­po­lii­ti­ka si­du­mi­se eest mui­nas­ju­tu­te­ge­las­te­ga.

Trupp T.Õ.N.N. har­ju­tas es­malt koo­li­ma­jas, käe­so­le­vast sü­gi­sest käiak­se proo­vis Kol­ga las­teaia saa­lis. Trup­pi kuu­lu­vad õpe­ta­jad on omaet­te sõp­rus­kond. Ta­vaks on saa­nud, et hooaeg lõ­pe­ta­tak­se ühi­se rei­si­ga, mul­lu käi­di koos Root­sis, sel su­vel teh­ti bus­si­reis Lät­ti.