Kol­ga muu­seum avas soo­la­näi­tu­se

508
Soolatops

Kol­ga muu­seu­mi uus näi­tus kan­nab peal­kir­ja „Val­ge kuld või val­ge surm“. In­fot saab soo­la ka­su­ta­mi­se ja soo­la­too­si­de aja­loost, soo­la­ga kaup­le­mi­sest ja sa­la­veost, ra­vit­se­mi­sest ja nõi­du­mi­sest.

Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et soo­la­te­maa­ti­ka on te­ma sa­laar­mas­tus ja mõte teha soolateemalist näitust on küpsenud kaua. Ta on käi­nud soo­last rää­ki­mas Lee­sil ja ka­vat­seb te­ha Kol­gas et­te­kan­de ka muu­seu­miööl, 18. mail.

Eri maa­de ise­vär­vi soo­lad Kol­ga muu­seu­mis, saa­dud gur­mee­fir­malt Salt`SUP.

Ul­vi Meier: „Võt­sin ühen­dust gur­mee­soo­la­de­ga te­ge­le­va fir­ma­ga Salt`SUP, töö­ta­jad tu­lid hea mee­le­ga koh­tu­ma. Klaa­si al­la on sea­tud soo­la­näi­di­sed, kok­ku 17 eri­ne­vat. Looduslikke soolamineraale on eri vär­vi ja jah­va­tu­se­ga, on hel­beid, suu­re­ma- ja väik­se­ma­te­ra­li­si. Nä­ha saab maail­ma mit­mes pai­gas too­de­tud soo­la­sor­te, ka Prant­su­se fleur de sel, In­dia kuul­sat mus­ta soo­la Ka­la Na­mak, Ing­li­se Mal­don­soo­la. Fir­ma an­tud soo­la­sid on või­ma­lik ka maits­ta.“

Soo­la­too­se on muu­seu­mi­le näi­tu­se jaoks saa­dud neilt, kes üles­kut­se­le rea­gee­ri­sid ja oma era­ko­gu­dest ka­su­ta­da lu­ba­sid. Vit­rii­ni­des­se on sea­tud Ju­min­da pool­saa­relt Hil­ja Vä­ra­va­se ja Mee­li Le­hi­se, Tsit­rest Tiiu Lep­nur­me, Va­has­tust Val­li Geb­ru­ki ja Ul­vi Meie­ri soo­la­too­sid. Ka on seal Alats­ki­vi Ki­vi kõrt­si pe­re­nai­selt Aig­ne Tas­kalt saa­dud soo­la­too­side kogu. Seda mär­kas Ul­vi Meier Alats­ki­vi kü­las­ta­des – igal laual oli kõrt­sis ise­moo­di soo­la­toos.

Üks hu­vi­pak­kuv tekst on näi­tu­sel kir­jel­dus sel­lest, kui­das mõis­nik Ja­kob Pon­tus Sten­boc­ki ajal kee­de­ti 18. sa­jan­dil me­re­veest soo­la, too­kord oli tek­ki­nud soo­la­puu­dus. Me­re­vett kee­de­ti suur­tel pan­ni­del, kok­ku 56 tun­di. Sel vii­sil saa­dud soo­la oli müü­dud Tal­lin­nas tu­rul kok­ku mi­tu ton­ni.