Vili ko­ris­ta­ti põl­du­delt mõ­ne nä­da­la­ga

102
Tu­lun­du­sü­his­tu Al­var MÜ 2018. aas­tal val­mi­nud vil­ja­kui­va­tist käis au­gus­ti kol­me nä­da­la jook­sul lä­bi enam kui 20 000 ton­ni vil­ja.

„Tä­na­vu­ne aas­ta on põl­lu­me­he jaoks ol­nud vä­ga eri­li­ne, põ­hi­li­ne te­ra­vil­ja­saak ko­ris­ta­ti au­gus­tis ära vaid kol­me nä­da­la jook­sul,“ mär­kis Ala­ve­re tu­lun­du­sü­his­tu Al­var MÜ juht Jaa­nus Ka­lev.

Eel­mi­sel su­vel kui­va­ta­ti Al­var MÜ vil­ja­kui­va­tis juu­lis 11 000 ton­ni vil­ja, au­gus­tis 10 000 ning vei­di ka sep­temb­ris. Tä­na­vu käis au­gus­tis Al­va­ri kui­va­tist lä­bi 21 000 ton­ni vil­ja.

Vil­ja­lõi­ku­se ajal oli TÜ Al­var kui­va­til vä­ga suur koor­mus, vil­ja­too­ja­test tek­ki­sid jär­je­kor­rad. Jaa­nus Ka­lev kom­men­tee­ris, et kül­via­jad olid et­te­võ­te­tel sa­mad ja ka vi­li val­mis sa­mal ajal, hea­de il­ma­de­ga suu­da­vad kaa­saeg­sed kom­bai­nid pal­ju vil­ja üles võt­ta ning saa­gi­kus oli tä­na­vu kesk­mi­sest kõr­gem. Sel­le tõt­tu too­di vil­ja kor­ra­ga vä­ga pal­ju ja oli ka eri sor­te.

„Me la­bor töö­tas suu­re koor­mu­se­ga. Es­malt tu­leb ana­lüü­si­da, kas vi­li so­bib toi­duks või loo­ma­söö­daks, ning toi­du­vil­ja peab põh­ja­li­ku­malt ana­lüü­si­ma. Ko­ha­ti võt­si­me päe­vas vas­tu 1000-1500 ton­ni, kesk­mi­selt on too­dud 25-30 ton­ni. Mõ­ni vil­jaau­to pi­di tei­ne­kord tund ae­ga oo­ta­ma, aga sai­me hak­ka­ma,“ rää­kis ta.

Jaa­nus Ka­lev kas­va­tab ka ise te­ra­vil­ja, te­ma Ol­li­mäe ta­lul oli tä­na­vu vil­ja 160 hek­ta­ril, ka­he po­ja­ga kok­ku on neil Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­las vil­ja­põl­de 500 hek­ta­ril.

„Ni­su­saa­gid olid head, kui­gi talv võt­tis um­bes 55 hek­ta­rit ta­li­vil­ju ära ja tu­li üm­ber kül­va­ta. Oder oleks või­nud vei­di pa­rem ol­la, her­nes sai põuast kah­jus­ta­da ning saak jäi väi­ke­seks. Õn­neks pää­se­si­me Eu­roo­pa kuu­mu­sest ning sai­me ka vih­ma,“ rää­kis Jaa­nus Ka­lev.

Järg­mi­ne aas­ta teeb te­da mu­re­li­ku­maks: „Ke­vad tun­dub tu­me, sest Pu­tin kee­ras gaa­si­kraa­nid kin­ni ning Lee­du üks suu­re­maid läm­mas­ti­ku­toot­jaid pa­ni toot­mi­se kol­meks kuuks seis­ma, sest läm­mas­ti­ku­toot­mi­sel on gaas põ­hi­kom­po­nent. See­tõt­tu ei pruu­gi ke­va­del väe­ti­si saa­da. Vä­he­neb ka tai­me­kait­se­va­hen­di­te osa­kaal, sest nen­de toot­mi­seks on sa­mu­ti va­ja gaa­si. Vil­ja­saa­gid või­vad jää­da ke­si­seks.“

OÜ Kop­li­mäe Agro põl­du­del oli kom­bai­ni­del tööd mõ­neks nä­da­laks, siis oli tä­na­vu­ne vi­li võe­tud.

Kop­li­mäe Ag­ro saa­gid jäid keh­vaks
Ani­ja val­las 1400 hek­ta­ril vil­ja kas­va­ta­va OÜ Kop­li­mäe Ag­ro oma­nik Ago Pär­na­mäe mär­kis, et ühel­gi aas­tal po­le vil­ja­ko­ris­tus nii va­ra­kult lõp­pe­nud. Tä­na­vu­ne vi­li sai sep­temb­ri al­gu­seks enam-vä­hem võe­tud, vaid uba on veel põl­lul. „Aga saak on vi­lets, vi­li kui­vas ära,“ tõ­des ta.

Ago Pär­na­mäe mär­kis, et põua­ne su­vi on põl­lu­me­he jaoks hul­lem kui sa­ju­ne, sest vih­ma­ga vi­li kas­vab, kui­gi se­da on kee­ru­li­ne ko­ris­ta­da, põua pu­hul po­le, mi­da ko­ris­ta­da.

Ta­li­ni­su saa­di Kop­li­mäe Ag­ro põl­du­delt 3 ton­ni hek­ta­rilt, ta­li­rap­si sa­ma pal­ju, heaks saa­giks peab Ago Pär­na­mäe 4-5 ton­ni hek­ta­ri koh­ta. Ta­liod­ra ja va­ra­ja­se od­ra saak oli 5 ton­ni hek­ta­rilt loo­de­tud 6-7 ton­ni ase­mel: „Kui­va­ta­mi­se ku­lud on poo­le kal­li­mad kui eel­mi­sel aas­tal. Elekt­ri­le ku­lus eel­mi­se aas­ta au­gus­tis 5000 eu­rot, sel aas­tal 10 000 eu­rot.“

Pool vil­jast on müü­dud, pool hoius­ta­tak­se loo­tu­ses, et va­he­peal lan­ge­nud vil­ja­hin­nad taas tõu­se­vad.

Kop­li­mäe Agro juht tõ­des, et käesoleva aas­ta suur prob­leem on ta­li­kül­vid: „Ta­li­vil­ja kül­va­mi­ne on lõ­pu­faa­sis, kuid vi­li ei ida­ne, sest vih­ma ei ole. Sel­list põuast au­gus­tit ja sep­temb­ri al­gust ei ole va­rem ol­nud.“

Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­sü­his­tu saak oli mul­lu­sest pa­rem
Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­s-ü­his­tul ha­rib maad Ka­ha­la, Hirv­li, Si­gu­la ja Ko­su kü­la­des kok­ku 650 hek­ta­ril.

Et­te­võt­te juht Jaa­nus Hein kõ­ne­les, et põuas­te su­veil­ma­de tõt­tu oli saak põl­du­del ebaüht­la­ne, kuid kok­ku­võt­tes pa­rem kui mul­lu: „Kui­va­des koh­ta­des oli vi­li keh­vem, aga ma­da­la­ma­tel põl­du­del, kus vih­mas­tel su­ve­del vil­ja kät­te ei saa­nud, oli nüüd ilus vi­li. Pa­ri­ma­telt põl­du­delt sai­me 6 ton­ni hek­ta­ri koh­ta, kesk­mi­selt tu­li vil­ja 4 ton­ni hek­ta­rilt.“

Ka Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­sü­his­tul on ko­gu vi­li ko­ris­ta­tud, ko­ris­tus­töö sai teh­tud kuu aja­ga, alus­ta­ti 25. juu­lil ja lõ­pe­ta­ti 25. au­gus­til. Põ­hi­li­selt kas­va­ta­tak­se te­ra­vil­ja ja rap­si, li­gi pool­tel põl­du­del on ta­li­vi­li.

Jaa­nus Hein kur­tis sa­mu­ti, et suur hin­na­tõus teeb mu­ret: „Elekt­riar­ve sai­me au­gus­ti eest vä­ga suu­re, ei osa­nud ar­va­ta­gi, et nii suu­re. Aga mi­da­gi ei ole te­ha, ko­gu vil­ja kui­va­ta­si­me au­gus­tis, kui ko­ha­ti olid ik­ka vä­ga kõr­ged elekt­ri­hin­nad. Sü­gi­sel vä­hen­da­si­me põl­du­del väe­ti­se nor­me. Käe­so­lev aas­ta saab veel va­ru­tud väe­ti­se­ga üle ela­tud, aga eda­si enam ei tea, kui­das ku­ju­neb. Ole­me ha­ka­nud roh­kem sea­lä­ga­ga väe­ta­ma. Ko­ha­li­ke­le ini­mes­te­le see ei meel­di, kirt­su­ta­vad hai­su pä­rast ni­na. Sa­mas ma­si­nad on võim­sad ning ühe ku­ni kol­me päe­va­ga veab lä­ga põl­du­de­le ära. Va­nas­ti vee­ti sea­lä­ga põl­du­de­le aas­ta­lä­bi, tä­na­päe­val on se­da hai­su mõ­nel päe­val.“

Ta tõ­des, et ku­na vi­li on müü­ma­ta ja nen­de et­te­võ­te oo­tab, mil­li­seks hind bör­sil ku­ju­neb, on hooa­ja kok­ku­võt­ted veel te­ge­ma­ta: „Maa on ole­mas ja se­da ha­ri­da tu­leb, kui­gi meie kan­di pae­peal­se­tel maa­del on see pi­gem ho­bi­ma­jan­dus. Meil po­le sel­li­seid põl­de, kui on Kesk- ja Lõu­na-Ees­tis, kus vil­ja saa­dak­se 9-10 ton­ni hek­ta­rilt. Aga töö­ko­had on ole­mas, Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­sü­his­tu viis töö­ta­jat saa­vad tööd ja pal­ka.“

Aru­kü­la vil­ja­kas­va­ta­jat jah­ma­tas elekt­riar­ve
Raa­si­ku val­la te­ra­vil­ja­kas­va­ta­jal Ivo Een­pa­lul on vil­ja­põl­de ka Ani­ja, Rae ja Jõe­läht­me val­las, kok­ku 1350 hek­ta­ril. „Kva­li­teet on tänavusel aas­tal vä­ga hea, liht­salt osa­del põl­du­del, mis jäid kui­va kät­te, on saa­gi­kus ma­dal,“ lau­sus ta.

„Heaks võib lu­ge­da ta­liot­ra. Ta­li­ni­su oli keh­vem kui eel­mi­sel aas­tal, siis sai­me hek­ta­rilt ka 8 ton­ni, tä­na­vu oli kõi­ge pa­rem saak üle 6 ton­ni hek­ta­rilt. Su­vi­vil­ja­dest tu­li her­nest üle 3 ton­ni hek­ta­rilt, sel­le aas­ta koh­ta pä­ris hea. Su­viod­ra saak oli sei­nast sei­na, niis­ke­ma­tel maa­del on hea, mis on põua­kart­li­ku­mad, seal keh­va­ke. Od­ra pu­hul on vä­ga olu­li­ne, kas on va­ra­ja­ne või hi­li­ne sort. 2008. aas­tal, mis oli sa­mu­ti põua­ne, sain aru, et kui va­ra­ses kas­vu­faa­sis on kuum, siis va­ra­ja­ne su­vio­der kui­vab ära ja saa­ki ei an­na. Pä­rast se­da olen su­viod­ra asen­da­nud pea­mi­selt ta­liod­ra­ga või kas­va­tan hi­li­seid sor­te, mis ela­vad põua­pe­rioo­de pa­re­mi­ni üle.“

Ka Ivo Een­pa­lu­le teeb mu­ret, et kui­va­de il­ma­de tõt­tu ei pruu­gi äs­ja kül­va­tud ta­li­vil­jad tär­ga­ta: „Mi­na kül­va­sin sel aas­tal ot­se, il­ma ha­ri­ma­ta maa­le, see ehk ai­tas niis­kust na­tu­ke pa­re­mi­ni säi­li­ta­da, aga kus on et­te ha­ri­tud, oli nii kuiv, et trak­to­rit ei näi­nud­ki, ai­nult tol­mu­pilv sõi­tis möö­da põl­du rin­gi.“

Vil­ja kok­kuos­tu­hin­nad on Ivo Een­pa­lu sõ­nul võr­rel­des mul­lu­se­ga prae­gu kaks kor­da kal­li­mad, kuid väe­tis­te hind tõus­nud ne­li kor­da. Au­gus­ti elekt­riar­ve jah­ma­tas: „Kui­va­tan oma vil­ja ise. Se­ni on kõi­ge kõr­gem elekt­riar­ve ol­nud 2007. aas­tal, kui oli vä­ga märg su­vi. Siis oli vil­ja­ko­ris­ta­mi­se ajal ar­ve al­la 3000 eu­ro kuus. Äs­ja sain Ees­ti Ener­gialt au­gus­ti­kuu ar­ve – 11 000 eu­rot. See ei ole nor­maal­ne, kui po­lii­ti­kud üt­le­vad, et mak­se ei tõs­ta, kuid siis kir­ju­tab rii­gi­fir­ma sel­li­seid ar­veid.“

Eelmine artikkelPenin­gi ko­roo­na­män­gi­jad võist­le­vad edu­kalt
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si rah­va­hää­le­tus