Kol­ga muu­seu­mis saab nä­ha 188 uue­le elu­le ära­tud nuk­ku

1228
Nukunäitus Kolgas. Esiplaanil stseen mõisast, teenijad katavad lauda. Aknalaual toimetab talurahvas.

Näi­tu­sel „Va­na­le nu­ku­le uus elu“ on Rap­la­maa kä­si­töö­meist­ri JU­TA BLAN­DE nu­ku­maailm.

„Va­na­mees ää mi­ne sin­na“, „Sõit laa­da­le“, „Kõrts“, „Vei­me­vakk“, „Ta­lu­töö ja ta­lu­pe­re“, „Kar­ja­lap­sed“, „Meil aiaäär­ne tä­na­vas“, „Kung­la rah­vas“, „Pul­mad“ „Saar­teai­ne­li­sed rah­va­rii­ded“, „Lau­lu­pi­du“, „Bal­ti kett“ – need ja veel pal­jud tei­sed sil­did tut­vus­ta­vad Kol­ga muu­seu­mi uuel näi­tu­sel Ju­ta Blan­de riie­ta­tud nuk­ku­dest sea­tud kom­po­sit­sioo­ne. Üm­mar­gu­se­le laua­le on sea­tud nu­kud mõi­sa här­ras­rah­va te­ge­vus­tes, kõr­va­la­su­va ak­na laua­le on pan­dud nu­kud, mis ku­ju­ta­vad ta­lu­rah­vast ja moo­na­kaid – ak­nast pais­tab Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne, mis an­nab eks­po­sit­sioo­ni­le täien­da­va taus­ta ja mõt­teai­net. Näi­tus pa­ja­tab ees­ti rah­va elust ja aja­loost.

Ju­ta Blan­de nu­kud jõudsid Kol­ka muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meie­ri kut­sel. Juhataja kuu­lis su­vel ühelt tut­ta­valt, et Ha­ge­ri muu­seu­mis oli sel­li­ne näi­tus, käis seal vaa­ta­mas ja pa­lus Ju­ta Blan­de kon­tak­te.

Ul­vi Meier: „Sain kok­ku­lep­pe­le ning paar nä­da­lat ta­ga­si tõime Ju­ta Blan­de koos nu­kkudega me muu­seu­mis­se, pa­ni­me eks­po­sit­sioo­ni pai­ka. Tul­ge vaa­ta­ma, meis­ter on nu­kud riie­ta­nud te­maa­ti­li­selt, kõik nu­ku­rõi­vad ja osad nu­kud on ta en­da val­mis­ta­tud. On, mi­da imet­le­da, näeb peent kä­si­tööd ja igal nu­kul on oma il­me. Kõik see kok­ku on hu­moo­ri­kas ja vah­va eks­po­sit­sioon.“

Ju­ta Blan­de on pen­sio­när, elab Rap­la­maal Ko­di­las, kus töö­tas klu­bi­ju­ha­ta­ja­na. Klu­bi oli koo­li­ga sa­mas ma­jas ning ta ju­hen­das õpi­las­te ja täis­kas­va­nu­te näi­te­ring­ri. Kui hak­kas ju­hen­da­ma nu­ku­teat­ri rin­gi ehk nu­ku­rin­gi, asus nuk­ke val­mis­ta­ma ning ka ko­gu­ma ja nei­le rõi­vaid õmb­le­ma.

Kui jäi pen­sio­ni­le, on ta pea­mi­selt ära­ta­nud uue­le elu­le sel­li­sed nu­kud, mil­le­ga enam ei män­gi­tud. Va­nu nuk­ke on tal­le kin­ki­nud sõb­rad ja tut­ta­vad, ka võõ­rad ini­me­sed, ning ise on ost­nud taas­ka­su­tus­poo­di­dest. Osad nu­kud on jal­ga­de­ta, nei­le on tei­nud pi­kad see­li­kud-klei­did ja pan­nud alus­te pea­le nii, et jal­ga­de puu­du­mi­ne väl­ja ei pais­taks. Riie­te jaoks ma­ter­ja­li ja ak­ses­suaa­re ot­sib kalt­su­ka­test, kan­ga­poo­di­dest, tu­rult.

Pea­le te­maa­ti­lis­te nuk­ku­de, mi­da seab näi­tus­te jaoks te­ge­vus­tes­se, on ta val­mis­ta­nud nuk­ke müü­giks ning kin­ki­nud ära. Müü­nud on pea­mi­selt rah­va­riie­te ai­ne­tel õm­mel­dud rõi­vas­te­ga nuk­ke. Kui kin­gitud-müüdud juur­de ar­ves­ta­da, on Ju­ta Blan­de käe all saa­nud uued rii­ded li­gi 400 nuk­ku.

Nu­ku­meis­ter kir­jel­dab, et te­ma nu­kud on ot­se­kui oma töö ära tei­nud lap­si lõ­bus­ta­des ja nüüd jää­nud pen­sio­ni­le ehk vaa­ta­mi­seks, nei­le on an­tud uus elu näi­tu­se­nuk­ku­de ja su­ve­nii­ri­de­na.

Ju­ta Blan­de nuk­ku­de näi­tu­si on ol­nud ala­tes 2009. aas­tast mit­mel pool, pea­mi­selt Rap­la­maal. Kol­ga näi­tus on jär­je­kor­ras 26.

Ju­ta Blan­de rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et vii­ma­ti üles sea­tud näi­tus Ha­ge­ri muu­seu­mis oli pal­ju väik­se­mal pin­nal kui Kol­ga muu­seu­mis: „Mõi­sa­tee­ma­lis­te nuk­ku­de jaoks on Kol­gas lei­tud just õi­ge koht. Mõi­sa­nuk­ke mul pä­ris igal näi­tu­sel po­le väl­jas ol­nud, aga Ha­ge­ris­se pa­lu­ti ja te­gin sin­na veel mõ­ned nu­kud juur­de.“

Ta ju­tus­tas, et trans­por­ti­mi­sel saa­vad nu­kud sa­ge­li kan­na­ta­da, neid tu­leb kor­ras­ta­da. Ha­ge­ri muu­seu­mi ja Kol­ga näi­tu­se va­he­peal olid nu­kud ühel päe­val väl­ja pan­dud Rap­la­maal Ii­ra kü­la aas­ta­päe­va­peol, kus hak­kas vih­ma sa­da­ma, nu­kud said mär­jaks, ko­dus pi­di neid ko­hen­da­ma, rii­deid trii­ki­ma.

Sel­le koh­ta, et nu­kud on sea­tud st­see­ni­des­se, mär­kis au­tor, et on ju ol­nud la­vas­ta­ja ning val­mis­tab nuk­ke se­da­si, na­gu mõ­ne st­see­ni idee te­kib.
„Kol­ga muu­seu­mi tei­ses ruu­mis on vit­rii­ni sea­tud eri rah­vas­te riie­tes nuk­ke, need ei ole mi­nu teh­tud, vaid on mul­le kin­gi­tud, saa­de­tud või olen ise os­tnud vä­lis­rei­si­delt,“ li­sas ta.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la bee­bi­pi­du
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik on JAAN VAR­TER