Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor pälvis aas­ta koo­ri tiit­li

1103
Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor. Koori president Ulvi Rand: „Oleme väga õnnelikud. Ei juhtu just iga päev, et maal tegutsev koor saab Eesti mastaabis sellise preemia.“

Ees­ti Koo­riü­hing kuu­lu­tas lau­päe­val, 20. jaa­nua­ril toi­mu­nud vas­tu­võ­tul Es­to­nia kont­ser­di­saa­lis väl­ja koo­ri­muu­si­ka aas­tap­ree­mia­te lau­reaa­did. Aas­ta koo­re on kaks. Aas­ta koor 2017 on Col­le­gium Mu­si­ca­le EBU rah­vus­va­he­li­se kon­kur­si Grand Prix`eest. Pa­nu­se eest kul­tuu­ri­ruu­mi sai aas­ta koo­ri tiit­li Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor. Di­ri­gent on Taa­vi Es­ko.

Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri esi­tas tiit­li­le Koo­ri­juh­ti­de ja Muu­si­kaõ­pe­ta­ja­te Har­ju­maa Ühen­dus põh­jen­du­se­ga, et koor tä­his­tas mul­lu sü­gi­sel 30. sün­ni­päe­va mit­me kont­ser­di­ga ning an­dis väl­ja CD „Ma lau­lan suust ja sü­da­mest“.

Di­ri­gent Taa­vi Es­ko: „Kui vaa­da­ta, et kan­di­daa­te oli 16 ja nen­de seas vä­ga ni­me­kaid, on tõe­li­ne ül­la­tus, et tii­tel an­ti mei­le. See tun­nus­tus tõi Kuu­sa­lu­le kui tu­ge­va­le koo­ri­lau­lu­kant­si­le kuul­sust. Küll on to­re, kui mär­ga­tak­se, 30 aas­tat ole­me vi­salt val­las koo­ri­muu­si­ka va­gu aja­nud.“
Aas­ta toe­ta­ja 2017 tiit­li said EAS ja Tal­lin­na linn ning Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­ko­du Kõr­veaia taas­ta­jad ja säi­li­ta­jad Jan­ne ja And­res Nur­ja Kuu­sa­lu val­la Aru kü­last.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la ee­lar­ve on vas­tu võe­tud
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de­ esi­me­hed ja asee­si­me­hed