Kol­ga kool teeb koos­töös Tal­lin­na Üli­koo­li­ga mo­biil­se õue­sõp­pe ja tar­ga koo­li­ma­ja pro­jek­te

939
Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­kon­ve­rent­sil. Kuu­sa­lu kesk­koo­li teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja­le UR­MAS MAR­KI­LE on pä­he pan­dud mõ­te­te lu­ge­ja ehk ajuan­dur, sen­sor paik­neb lau­bal niiöel­da kol­man­da sil­ma ko­hal. Kol­ga koo­li in­fo­juht PRIIT TAM­METS näi­tab tah­ve­lar­vu­ti­le ku­va­tu­na, kui kes­ken­du­nult Kuu­sa­lu kol­leeg sel het­kel mõt­leb.

„Et õpe­ta­mi­se ja õp­pi­mi­se toe­tami­seks uu­si teh­no­loo­giaid ka­su­ta­da, on va­ja kat­se­ta­da, Kol­ga kool on üks sel­li­ne kat­se­po­lü­goon,“ üt­leb Tal­lin­na Üli­koo­li ha­ri­dus­teh­no­loo­gia kes­ku­se ana­lüü­tik ja Kol­ga koo­li in­fo­juht PRIIT TAM­METS.

Mis on värk­võrk, mi­da ku­ju­ta­vad en­dast nu­ti­kad rii­ded, mil­li­ne võiks ol­la Tark Koo­li­ma­ja?
Sel­li­seid mõis­teid ka­su­tas ja sel­gi­tas Priit Tam­mets Kuu­sa­lu ha­ri­dus­kon­ve­rent­sil, kui rää­kis val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te hu­vi­ta­vaid prak­ti­kaid tut­vus­ta­nud esit­lus­te plo­kis Kol­ga koo­li ka­hest di­gip­ro­jek­tist: „In­no­va­too­rium – Tark Koo­li­ma­ja värk­võr­gu abil“ ning „Õp­peai­neid lõi­miv mo­biil­ne õue­sõ­pe“.

Värk­võrk ehk nu­tis­tu on in­ter­ne­ti kau­du oma­va­hel seo­tud elekt­roo­ni­lis­te as­ja­de võrk, kus need ja­ga­vad üks­tei­se­le in­for­mat­sioo­ni ja täi­da­vad üle­san­deid. Li­saks ar­vu­ti­te­le ja nu­ti­te­le­fo­ni­de­le ka­su­ta­tak­se mit­me­su­gu­seid an­du­reid.

Nu­ti­kad rii­ded on sen­so­ri­te-kii­pi­de­ga rõi­vad, mil­lel on li­sa­funkt­sioo­nid – an­na­vad mär­ku, edas­ta­vad in­fot.

Tark Koo­li­ma­ja on in­no­vaa­ti­li­se teh­no­loo­gia­ga kool.

Mõ­le­mas di­gip­ro­jek­tis te­hak­se koos­tööd Tal­lin­na Üli­koo­li Di­gi­teh­no­loo­gia­te ins­ti­tuu­di­ga. Esi­me­ne pro­jek­tiaas­ta saab ke­va­del lä­bi, ees on veel kaks aas­tat. Ra­has­tab sih­ta­su­tus In­no­ve, toe­tus tu­leb Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di taot­lus­voo­rust „Kaa­saeg­se ja uuen­dus­li­ku õp­pe­va­ra ühis­ka­su­tus“.

In­no­va­too­riu­mi pro­jek­tis on Kol­ga kool juh­ti­vas rol­lis, osa­le­vad veel Väät­sa põ­hi­kool, Val­ga güm­naa­sium, Ku­res­saa­re güm­naa­sium ja Tal­lin­na Kesk­lin­na Ve­ne Güm­naa­sium.

Mo­biil­se õue­sõp­pe pro­jek­ti ju­hib Nee­me kool, pea­le Kol­ga koo­li on sel­le­ga seo­tud Kii­li güm­naa­sium, Ki­viõ­li I kesk­kool, Son­da kool ja Val­tu põ­hi­kool.

Priit Tam­mets rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mõ­le­ma pro­jek­ti pu­hul tu­li al­ga­tus Tal­lin­na Üli­koo­lilt. Pro­jek­ti­de käi­gus viiak­se lä­bi re­gu­laar­selt koo­li­tu­si õpe­ta­ja­te­le, kes saa­vad ko­ge­tut ra­ken­da­da koo­li­kon­teks­tis.

Kol­ga koo­li eri­pä­ra on, et nii Priit Tam­mets kui ka Tal­lin­na Üli­koo­li Di­gi­teh­no­loo­gia­te ins­ti­tuu­di ha­ri­dus­teh­no­loo­gia kes­ku­se va­nem­tea­dur Mart Laan­pe­re, kes sa­mu­ti koos­tööp­ro­jek­ti­de­ga seo­tud, on omad ini­me­sed. Mart Laan­pe­re oli Kol­ga koo­li di­rek­tor ja õpe­ta­ja. Priit Tam­mets oli va­rem teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja, prae­gu koo­li in­fo­juht ja ju­hen­dab teh­no­loo­gia­rin­gi. Ala­tes aas­ta al­gu­ses kuu­lu­vad mõ­le­mad Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus­se.

Kol­ga koo­li pool­ne pro­jek­ti­juht on ka õpe­ta­ja Me­li­ka Kin­del, kes õpib Tal­lin­na Üli­koo­li ha­ri­dus­teh­no­loo­gia ma­gist­riõp­pes ning si­dus oma ma­gist­ri­töö õue­sõp­pep­ro­jek­ti­ga.

Mõ­te­te lu­ge­ja ja muud an­du­rid
In­no­va­too­riu­mi-pro­jek­tis on viie­le koo­li­le an­tud viis eri­ne­vat komp­lek­ti ehk ting­li­kult öel­des teh­no­loo­gia­kohv­rit: ke­ha-an­du­rid, tea­dus­la­bor, ruu­mian­du­rid, nu­ti­rii­ded, di­gi­kunst.

Ke­ha-an­du­ri­te seas on mõ­te­te lu­ge­ja ehk aju­sen­sor, mil­le koh­ta Priit Tam­mets üt­leb, et see po­le pa­du-tea­dus­lik töö­riist, pi­gem põ­ne­vu­se te­ki­ta­mi­seks. Kaa­sas on jalg­pal­li-sar­na­ne üm­mar­gu­ne droon. Kui sen­sor näi­tab kes­ken­du­nud aju­te­ge­vust, siis droon len­dab, kui tä­he­le­pa­nu ha­jub, ku­kub ma­ha. Saab ana­lüü­si­da, mis kes­ken­du­mist se­gab ning mil­le ajen­dil mõt­te­te­ge­vus tõu­seb või lan­geb.

Tea­dus­la­bo­ris on füü­si­ka, kee­mia, ma­te­maa­ti­ka tun­nis ka­su­ta­ta­vad sen­so­rid. Ruu­mian­du­ri­te abil saab mõõ­ta tem­pe­ra­tuu­ri, õhu­niis­kust, muid näi­ta­jaid ning pan­na an­du­ri­telt saa­dud in­fo abil sead­meid töö­le, näi­teks lam­pi põ­le­ma. Nu­ti­rii­ded on või­ma­lik sea­da ke­ha­tem­pe­ra­tuu­ri või ve­re­rõh­ku mõõt­ma. Di­gi­kuns­ti kohv­ri­ga on kaa­sas 360-kraa­di­se lii­ku­vu­se­ga kaa­me­ra, mo­biil­ne fo­tos­tuu­dio, di­gi­joo­nis­ta­mi­se laud, ro­he­li­ne ek­raa­ni­taust – ko­ju sel­list teh­ni­kat reeg­li­na ei os­te­ta.

„Põ­hi­foo­kus on ha­ri­dus­teh­no­loo­gia ja uu­te õpe­ta­mis­mee­to­di­te aren­da­mi­sel. Ei saa uut ra­ken­da­da, kui va­he­peal ei kont­rol­li, kui­das õpi­la­sed ja õpe­ta­jad se­da kõi­ke vas­tu võ­ta­vad. Jäl­gi­me, kui­das neid kohv­reid ka­su­ta­ma ha­ka­tak­se, me ei an­na st­se­naa­riu­me et­te, vaid loo­da­me, et leia­vad ra­ken­dust kas õp­peai­ne­te juu­res või püüa­vad õpi­la­sed nen­de abil la­hen­da­da en­di prob­lee­me. Ta­ha­me te­ki­ta­da õpi­las­tes hu­vi, pan­na nad and­meid ko­gu­ma, mõ­tes­ta­ma ja suu­na­ma ning ra­ken­da­ma teh­no­loo­giat uue tu­le­mu­se saa­vu­ta­mi­seks – ole­ma loo­vad ja leid­li­kud. Kui õpe­ta­jad ja õpi­la­sed on sa­mal ta­se­mel, po­le va­rem sel­li­se teh­no­loo­gia­ga kok­ku puu­tu­nud, siis saa­vad koos avas­ta­da,“ kõ­ne­les Priit Tam­mets.

„Plaa­ni­me kaa­sa­ta ka lap­se­va­ne­maid, et näek­sid – nu­ti­te­le­fo­ni­de ja ar­vu­ti­te abil saab noo­ri suu­na­ta neid ümb­rit­se­vaid iga­päe­va­tee­ma­sid loo­valt la­hen­da­ma, po­le ai­nult ar­vu­ti­män­gu­de män­gi­mi­seks. Au­to­del on ta­gur­da­mi­seks sen­so­rid, aga kui­das sel­li­seid sen­so­reid en­da jaoks ära ka­su­ta­da? Di­gi­riie­te osas on näi­teks õpi­la­sed tei­nud T-sär­gi, mis rat­ta­sõi­dul näi­tab sõit­ja sel­ja peal suun­da – kui­gi mui­du peaks näi­ta­ma käe­ga.“

Ku­na teh­no­loo­gia­komp­lek­tid on kal­lid, on ka­vas eda­si an­da ka 14 part­ner­koo­li­le, ena­mas­ti on seal­gi õpe­ta­jad, kes seo­tud di­gi­teh­no­loo­gia ins­ti­tuu­di­ga, on sel­le vald­kon­na tu­den­gid või ma­gist­ran­did, ühen­da­nud oma õpin­gud või tea­dus­töö prak­ti­ka­ga.

Priit Tam­mets mär­kis, et ideaa­lis võik­sid Kuu­sa­lu val­la tei­sed­ki koo­lid ol­la mõ­le­mas­se pro­jek­ti kaa­sa­tud.

Lõpp­tu­le­mu­se­na peak­sid sün­di­ma õp­pe­ma­ter­ja­lid, mi­da saa­vad kõik ha­ka­ta ka­su­ta­ma, pan­nak­se in­ter­neti õppevaramusse e-Koo­li­kot­t.

Rin­gi­ju­hen­da­ja teeb uk­se lah­ti
Kol­ga koo­li teh­no­loo­gia­ring on Priit Tam­met­si juh­ti­mi­sel te­gut­se­nud viis aas­tat, kok­ku saa­dak­se kord nä­da­las. Ta sõ­nas, et oo­tab rin­gi õpi­la­si, kel­lel ma­te­maa­ti­ka­hin­ded po­le ai­nult viied. Reaa­lai­ned on olu­li­sed, aga täh­tis on ka loo­va mõt­le­mi­se os­kus, võõr­keel­te tund­mi­ne.

„Mi­na õp­pi­sin Kol­ga koo­lis siis, kui Mart Laan­pe­re oli di­rek­tor ja ju­hen­das ar­vu­ti­rin­gi. Ta te­gi mei­le ar­vu­tik­las­si uk­se lah­ti, ise omal käel seal toi­me­ta­si­me. Ena­mi­ku ajast män­gi­si­me ar­vu­ti­män­ge, aga osad poi­sid hak­ka­sid roh­kem uu­ri­ma, pal­jud meist läk­sid eda­si õp­pi­ma in­fo­teh­no­loo­giat ja on sel­le ala­ga seo­tud,“ ju­tus­tas ta ja li­sas, et nüüd teh­ti seo­ses In­no­va­too­riu­mi pro­jek­ti­ga Kol­ga koo­lis sa­ma­moo­di. Di­gi­teh­no­loo­gia komp­lek­tid asu­vad se­ni lao­pin­na­na ka­su­tu­ses ol­nud ruu­mis, õpi­la­sed ja ka õpe­ta­jad saa­vad seal oma ära­nä­ge­mi­se jär­gi te­gut­se­da, pro­jek­ti raa­mes jäl­gi­tak­se, mis juh­tu­ma hak­kab.

Esi­me­se aas­ta tu­le­mus näi­tab, et pä­rast esimest võõ­ras­ta­mist on ha­ka­tud sead­meid kat­se­ta­ma ja pi­gem on hu­vi­lis­te seas roh­kem õpi­la­si, kes ta­ha­vad nen­de­ga te­ge­le­da.

Õue­sõp­pe pro­jek­ti nu­ti­ra­jad
Õue­sõp­pe pro­jek­ti raa­mes peab e-Koo­li­kot­ti val­mi­ma 72 õp­pe­va­hen­dit. Ka­su­ta­tak­se Le­go-ro­boo­ti­ka­komp­lek­te.

Pro­jek­ti käi­gus luuak­se õp­pe­ra­jad, mi­da saab ka­su­ta­da nu­ti­te­le­fo­ni või tah­ve­lar­vu­ti­ga, olu­li­ne on ka in­ter­ne­tiü­hen­du­se ole­ma­so­lu. Eri­ne­va­te sen­so­ri­te abil pan­nak­se õpi­la­si mit­me­su­gu­seid üle­san­deid täit­ma ja la­hen­da­ma, and­meid ko­gu­ma, neid mõ­tes­ta­ma.

In­ter­ne­tis on vee­bi­leht Avas­tus­ra­da.ee ala­peal­kir­ja­ga „Nu­ti­kad ra­jad kõi­gi­le“, sealt leiab pro­jek­tis osa­le­va­te koo­li­de koos­ta­tud õp­pe­ra­du. On koo­li­de­le ka­su­ta­mi­seks, aga teis­te­le­gi hu­vi­lis­te­le.

Kol­ga koo­li kok­ku­pan­dud ra­du on küm­me, ka „Kol­ga lä­bi ae­ga­de“, „Mõn­na ja­lu­tus­käik“, „Mi­nu kool“, „Iga­päe­va­ne kee­mia köö­gis“, „Mi­nu lap­se­põl­ve Kol­ga“. Nee­me koo­li õp­pe­ra­da­de seas on Avas­tus­ra­ja vee­bi­le­hel „Vi­ru ra­ba“. Kuu­sa­lu val­la­ga seo­tud ra­da­sid leiab ka Tal­lin­na Üli­koo­li kon­to alt.

Ka­he di­gip­ro­jek­ti esi­me­se aas­ta koh­ta lau­sus Priit Tam­mets, et Kol­ga koo­lis on ena­mik õpi­la­si ja õpe­ta­jaid sel­le aja jook­sul ol­nud pro­jek­ti kaa­sa­tud: „Pal­ju ole­neb sel­lest, kui häs­ti suu­da­me neid sead­meid nen­de jaoks hu­vi­ta­vaks te­ha ehk pilt­li­kult öel­des ma­ha müüa.“

Eelmine artikkelKeh­ra mä­lu­män­gu esi­koht läks ja­ga­mi­se­le
Järgmine artikkelAren­dus­ko­ja Lea­der-gru­pi liik­me­maks