Kol­ga koo­lis saab tut­vu­da uue spor­dia­la­ga – keppho­bus­tel hüp­pa­mi­se­ga

1631
TRII­NU EDE­LA len­dab oma keppho­bu­se­ga üle 90 sen­ti­meet­ri kõr­gu­sest ta­kis­tu­sest. Fo­to Hei­di Ede­la

Keppho­bus­tega tree­ning­võist­lu­se kor­ral­dab Kol­gas 6. klas­si õpi­la­ne TRII­NU EDE­LA koos oma pe­re­ga.

Kepp­ho­bus­te­ga ehk viimase aja kõ­nep­ruu­gis ho­bi­ho­bus­te­ga kap­pa­mi­ne ja üle ta­kis­tus­te hüp­pa­mi­ne on Ees­ti noor­te seas kas­vav trend, peetakse võistlusi takistussõidus ja kõrgushüppes. Facebooki grupis Eesti Hobihobused on liik­meid 460 rin­gis – noo­ri ja ka lap­se­va­ne­maid, kel­le lap­sed ise veel sin­na ei kir­ju­ta. Nii rää­gib kepp­ho­bus­te fänn ja võist­le­ja, 12aas­ta­ne Trii­nu Ede­la, kel­le ko­du on Tam­mis­tu kü­las Kuu­sa­lu val­las.

Tä­na­vu veeb­rua­ris kor­ral­das ta keppho­bus­tega võist­lu­se Loo spor­di­kes­ku­ses. Kor­ral­dus­toim­kon­da kaa­sas oma ema Hei­di Ede­la, kes ai­tas kor­ri­gee­ri­da kuu­lu­tus­te teks­ti ja kor­ral­das ra­ha­li­sed te­hin­gud, isa Mat­tis Kal­de, kes ehi­tas tüt­re õpe­tu­se jär­gi võist­lus­te jaoks tõk­ked, ning õe Me­ri­lin Ude­ri, kes ai­tas koh­tu­ni­ku­na.

Hei­di Ede­la kir­jel­dab, et tü­tar tah­tis aas­ta al­gu­ses tree­ning­võist­lu­sed te­ha, te­ma soo­vi­tas, et siis peab ot­si­ma ruu­mid: „Trii­nu kir­ju­tas mit­me­le poo­le, so­biv vas­tus tu­li Loolt, ol­di lah­ked, sai­me ruu­mid, ta­su­da tu­li ren­di eest. Tree­ning­võist­lu­sed läk­sid vä­ga häs­ti, osa­le­jaid oli 30.“

Kepp­ho­bus­te­ga on ha­ka­nud Trii­nu ees­ku­jul tree­ni­ma te­ma klas­siõ­de Ker­tu Ee­pold Kol­ga­kü­last. Ku­na Kol­ga koo­lis nüüd ju­ba tea­tak­se nen­de har­ras­tu­sest ja on roh­kem uu­ri­tud, mi­da see ala en­dast ku­ju­tab, sün­dis mõ­te tut­vus­ta­da se­da ka ko­du­kan­dis.

Trii­nu Ede­la rää­kis koo­li ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja­ga, lep­pis kok­ku saa­li ka­su­ta­mi­se aja. Pool­teist nä­da­lat ta­ga­si pa­ni ta koos ema­ga võist­lu­se pla­ka­tid Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na koo­li­des­se, las­teae­da­des­se, kü­la­de tea­de­te­tahv­li­te­le. Kuu­lu­tus il­mus ka Fa­ce­boo­kis. Kut­ses lu­ba­tak­se, kui en­dal kepp­ho­bust po­le, saab ko­ha­peal lae­nu­ta­da.

Hei­di Ede­la kin­ni­tab, et tu­le­val lau­päe­val või­vad Kol­ga koo­li tul­la kõik hu­vi­li­sed, en­dal ei pea ole­ma kepp­ho­bust kaa­sas.

Ta too­ni­tab: „And­kem las­te­le või­ma­lus te­gut­se­da. Tä­nu sel­le­le oma­pä­ra­se­na tun­du­va­le ho­bi­le on me tü­tar vä­ga lii­kuv, sa­ge­li pi­kalt väl­jas. Meil se­da mu­ret po­le, et ta ei käiks õues. Tu­leb koo­list, tea­tab, et peab tren­ni te­ge­ma. Sa­ge­li har­ju­tab õues ka tal­vel. Kui ik­ka laps üle­tab ho­bi­ho­bu­sel ka­pa­tes aja pea­le jär­jest 12 ta­kis­tust, na­gu on rat­sa­ho­bus­te par­kuu­ris, teeb pöör­deid ja kii­ren­du­si, on see vä­ga kor­ra­lik füü­si­li­ne tree­ning. Ras­ke­maks teeb tree­nin­gu ho­bi­ho­bu­ne, ku­na kepp võib tõk­ke ma­ha aja­da. Sa­mu­ti tree­nib mä­lu ja kii­ru­se tõt­tu ka reakt­sioo­ni, sest ta­kis­tus­tel on kin­del jär­je­kord, ra­da koos pöö­re­te­ga peab ole­ma peas.“

Kuue ja nel­ja keppho­bu­se­ga tal­lid
Trii­nu Ede­la ju­tus­tab, et hak­kas ju­ba pä­ris väi­ke­se­na üle ta­kis­tus­te hüp­pa­ma, viis aas­tat ta­ga­si te­gi ko­duõue­le tõk­keid re­ha­var­test ja muust kät­te­saa­da­vast. Kepp ho­bus­test ta siis veel mi­da­gi ei tead­nud. Neist kuu­lis isalt, li­sain­fot uu­ris tree­nin­gu­te koh­ta in­ter­ne­tist. Esi­me­se kepp­ho­bu­se sai Trii­nu en­da­le pe­re­sõp­ra­delt naa­ber­kü­last.

Nüüd­seks on Trii­nul oma tal­lis kuus kepp­ho­bust, osad saa­dud kau­ban­du­sest, osa ka en­da val­mis­ta­tud. Ho­bus­tel on ni­med ja kü­si­mu­se­le, kas nad on eri­ne­vad, vas­tab, et ta on igaü­he­le väl­ja mõel­nud oma ise­loo­mu ning hü­pa­tes käi­tu­vad vas­ta­valt sel­le­le.

„Olen ho­bi­ho­bus­te­ga ka kolm tun­di jär­jest tren­ni tei­nud, õp­pi­sin ho­bus­te koo­li­sõi­du skee­mi pä­he. Koo­li­sõit on na­gu ho­bus­te tants,“ lau­sub Trii­nu Ede­la.

Ta käib Kol­ga­kü­la tal­lis rat­su­ta­mas ka pä­ris ho­bus­te­ga ja kin­ni­tab, et nen­de­ga on äge­dam: „Te­ge­len ho­bi­ho­bus­te­ga ilm­selt see­tõt­tu, et vä­ga suur unis­tus on saa­da en­da­le pä­ris eht­ne ho­bu­ne. Ku­ni te­da mul po­le, on ko­dus ho­bi­ho­bus­te tall.“

Kol­ga­kü­la tal­li ho­bus­te­ga rat­su­tab ka klas­siõ­de Ker­tu Ee­pold. Kepp­ho­bu­seid on tal 4, kaks poest saa­dud ja kaks en­da teh­tud: „Ise saab val­mis­ta­da just sel­li­se ho­bi­ho­bu­se, na­gu ta­had. Tu­leb ho­bu­se pea de­tai­lid flii­sist väl­ja lõi­ga­ta, kok­ku õm­mel­da, vat­ti täis top­pi­da, te­ha sil­mad pä­he ja lakk. Ke­piks so­bib ka re­ha­vars, lii­ga pikk po­le hea, hak­kab hü­pa­tes se­ga­ma. Müü­gil on ol­nud kepp­ho­bu­seid tei­ne­kord ise­gi toi­du­poo­di­des, Lok­sal sai­me Ko­duekst­rast.“
Ker­tu Ee­pold suu­dab kepp­ho­bu­se­ga üle hü­pa­ta 105 sen­ti­meet­ri kõr­gu­sest tõk­kest. Ko­dus on ta har­ju­ta­nud aia­pos­ti­dest sea­tud ta­kis­tus­te­ga ja isa on tei­nud tüt­re­le tõk­keid. Ker­tu on võis­tel­nud ka rat­sa­ho­bus­tel ning kom­men­tee­rib, et pä­ris ho­bu­se­ga ta­kis­tus­sõit on ras­ke, kuid kepp­ho­bu­se­ga har­ju­ta­mi­ne nõuab roh­kem füü­si­list jõu­du.

Ho­bi­rat­su­ta­mi­ne
Ho­bi­rat­su­ta­mi­ne kepp­ho­bus­te­ga sai al­gu­se Soo­mes li­gi 15 aas­tat ta­ga­si, prae­gu­seks on seal võist­lus­tel osa­le­vaid sport­la­si 10 000 – eri­ti popp on 15-16aas­tas­te seas. Har­ras­tus on laie­ne­nud Root­si, Nor­ras­se, ka mu­ja­le. Ees­tis ha­ka­ti se­da tut­vus­ta­ma kaks aas­tat ta­ga­si.

Ho­bi­rat­su­ta­mi­ne õpe­tab lap­si oma ke­ha kont­rol­li­ma, aren­dab hüp­pa­mi­sos­kust. Põ­hi­li­sed har­ras­ta­jad on tüd­ru­kud, kes hoo­lit­se­vad kepp­ho­bus­te eest sa­ge­li, na­gu olek­sid nad elu­sad lem­mik­loo­mad.

Eelmine artikkelNoorsootöö kaks nädalat
Järgmine artikkelKuu­sa­lu noor­te­kes­kus on taas ava­tud viiel töö­päe­val