Kol­ga koo­li staa­dion ehi­ta­tak­se es­malt jook­su­rin­gi­ta

1035
Pro­jek­tee­ri­ja Klo­toid OÜ koos­tas val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Kol­ga koo­li staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­seks mi­tu es­kii­si, ka koos ka­he­rea­li­se tar­taan­kat­te­ga jook­su­rin­gi­ga. OÜ Kivipartner võtab ehitamisel aluseks selle projekti, kus üm­ber jalg­pal­lip­lat­si on ka­van­da­tud jook­su­ra­da pin­na­sel.

Kol­ga ko­gu­kond soo­vib, et juur­de tehtaks ka ka­he­rea­li­ne tar­taan­kat­te­ga jook­su­ra­da.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas ühe­hääl­selt, et lu­bab val­la­va­lit­su­sel sõl­mi­da le­pin­gu han­ke tu­le­mu­sel Kol­ga koo­li staa­dio­ni ehi­ta­jaks va­li­tud OÜ­ga Ki­vi­part­ner, kui­gi töö­de mak­su­mus üle­tab val­la tä­na­vus­se ee­lar­ves­se sel­leks ka­van­da­tud sum­mat. Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves on staa­dio­ni ra­ja­mi­seks 80 000 eu­rot, ent koos käi­be­mak­su­ga lä­he­vad tööd maks­ma olu­li­selt roh­kem. Vo­li­ko­gu lu­bas, et le­ping võib üle­ta­da ee­lar­ves se­ni pla­nee­ri­tud sum­mat 99 000 eu­ro ula­tu­ses ja kin­ni­tas, et see sum­ma eral­da­tak­se 2019. aas­ta val­laee­lar­vest.

OÜ-lt Ki­vi­part­ner tel­li­tak­se U14 stan­dar­di­le vas­tav kunst­mu­ru­ga jalg­pal­li­väl­jak, 60 meet­ri tar­taan­kat­te­ga jook­su­ra­da, kau­gus­hüp­pe­kast, val­gus­tus ja aed ning jook­su­ring maas­ti­kul. Edas­pi­di on plaa­nis tel­li­da ka kuu­li­tõu­kep­lats. Staa­dion peab val­mi­ma 2019. aas­ta tei­ses poo­les.

Täh­ta­ja­li­selt esi­ta­ti Kol­ga koo­li staa­dio­ni ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud lä­bi­rää­ki­mis­te­ga han­kes kaks pak­ku­must. Ehi­ta­ja va­li­ti lä­bi­rää­ki­mis­te tu­le­mu­sel, sel­gi­ta­ti väl­ja pro­jek­ti eri va­rian­ti­de või­ma­lu­sed ja hin­nad.

Val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil võt­tis en­ne hää­le­ta­mist sõ­na vo­li­ko­gu asee­si­mees Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast ja tea­tas, et oli kut­su­tud Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gu is­tun­gi­le, kus rää­gi­ti staa­dio­ni ra­ja­mi­sest, ning lu­bas seal, et toob vo­li­ko­gu liik­me­te­ni ko­gu­kon­na soo­vi: „Kol­ga koo­li ja hoo­le­ko­gu mu­re ja es­ma­ne soov on, et staa­dion saaks jook­su­rin­gi. Kuid han­ge on teh­tud, se­da soo­vi ar­ves­ta­tud po­le, kui­gi prae­gu­ne koa­lit­sioon on en­ne va­li­mi­si lu­ba­nud kaa­sa­tust ja ava­tust.“

Vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm vas­tas, et ra­ha ei ja­gu kõi­geks: „Olen su­hel­nud ko­gu­kon­na­ga, kõi­gi hu­ve­ on ar­ves­se võe­tud.“

Vär­ner Loots­mann Kesk­era­kon­na ni­me­kir­jast kom­men­tee­ris is­tun­gil, et kui jook­su­rin­gi po­le, siis ei ole te­gu staa­dio­ni­ga.

Val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu sel­gi­tas vo­li­ko­gu­le, et staa­dio­ni või­ma­lik­ke va­rian­te on aru­ta­tud mit­mel kor­ral koos Kol­ga eri­ne­va­te hu­vig­rup­pi­de­ga, te­gu on komp­ro­mis­si­ga: „Jook­su­ra­da on ma­ha mär­gi­tud pin­nas­kat­tel. Val­gus­tus oli ko­gu­kon­na soov, et lap­sed saak­sid õh­tul jalg­pal­li­väl­ja­kul män­gi­da, sest peat­selt on kel­la nel­jast pi­me. See po­le pro­žek­tor­val­gus­tus, on mõel­dud ko­gu­kon­na las­te väl­jas­ vii­bi­mi­seks.“

Val­la­va­nem kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et esialg­ne plaan, kus kõi­gi hu­vig­rup­pi­de soo­vid olid ka­jas­ta­tud, oleks maks­ma läi­nud li­gi pool mil­jo­nit eu­rot, ent sel­list või­me­kust Kuu­sa­lu val­lal po­le: „Lei­ti, et tar­taa­nil jooks­mi­se esi­me­se eta­pi­na tu­leb ra­ja­da 60 meet­ri­ jook­su ­ra­da ning võim­le­mis­tun­di­deks ja pä­rast koo­liae­ga spor­ti­mi­seks on pa­rim la­hen­dus kunst­mu­ru­ga väl­jak. Jook­su­ring tu­leb es­malt üm­ber Kol­ga spor­di­väl­ja­ku maas­ti­kul jooks­mi­seks. Tar­ta­anring on Kuu­sa­lus, ku­hu käib trans­port. Kind­las­ti ei ole vä­lis­ta­tud, et tar­taan­kat­te­ga ra­da ei võiks Kol­ga staa­dio­ni­le ehi­ta­da hil­jem. Kes on pro­jek­ti lu­ge­nud, need näe­vad, et see on koos­ta­tud koos eri­ne­va­te pers­pek­tiiv­se­te ra­ja­tis­te­ga.“

Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees Ene Vald­mann tõ­des aga, et lap­se­va­ne­mad ja ka laie­malt ko­gu­kond ei ole sel­li­se la­hen­du­se­ga ra­hul: „Koo­lil po­le ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­di­deks staa­dio­ni, kool po­le suut­nud sel­les osas õp­pe­ka­va täi­ta. Saat­si­me veel en­ne vo­li­ko­gu is­tun­git val­la­va­lit­su­se­le ja vo­li­ko­gu­le kir­ja oma et­te­pa­ne­ku­te­ga, val­la­va­ne­ma­ga lep­pi­si­me kok­ku koh­tu­mi­se 3. ok­toob­ril, aga vo­li­ko­gu oli siis ju­ba ot­su­se lan­ge­ta­nud. Oli­me nõus, et te­hak­se esialg­se­test soo­vi­dest suu­rem jalg­pal­lip­lats, et saaks kor­ral­da­da võist­lu­si, kuid taht­si­me, et tul­gu sin­na ka ka­he­rea­li­ne tar­taan­kat­te­ga jook­su­ring. Kol­ga koo­lis on 150 õpi­last, se­da on roh­kem, kui va­ra­se­ma­tel ae­ga­del on ol­nud koos kesk­koo­lik­las­si­de­ga, soo­vi­me las­te­le kor­ra­lik­ke spor­ti­mis­või­ma­lu­si. Kü­si­si­me 3. ok­toob­ri koh­tu­mi­sel, kel­le hu­vi­des ot­sus­ta­ti jook­su­ra­da ära jät­ta, aga sel­get vas­tust ei saa­nud­ki.“

Hoo­le­ko­gu esi­mees kin­ni­tas, et Kol­ga ko­gu­kon­nal on nüüd küp­se­mas plaan ra­ja­da tar­taan­kat­te­ga jook­su­ring omaal­ga­tus­li­kult, hea­te­ge­vus­li­kus kor­ras: „Me ei pro­tes­ti, vaid ta­ha­me saa­da jook­su­ra­da. Lep­pi­si­me kok­ku, et MTÜ Kol­ga Pal­lik­lu­bi juht Ago Kat­vel suht­leb Kol­ga staa­dio­ni ehi­ta­ja­ga ja uu­rib, kui pal­ju jooksuringi ehi­tus mak­sab. Ka­vat­se­me ha­ka­ta ehi­tu­seks ise ra­ha ko­gu­ma, te­ge­ma hea­te­ge­vu­s­üri­tu­si, ko­gu­ma Kol­ga rah­valt ja val­la et­te­võ­te­telt an­ne­tu­si.“

Ago Kat­vel üt­les, et jook­su­ra­da tu­leks juurde ehitada ligi 170 meet­ri pik­kuses ja 2,4 meet­ri laiuses, kok­ku 420 ruut­meet­rit. Sel­le mak­su­mus on esialg­sel hin­nan­gul um­bes 30 000 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu mär­kis, et iga­su­gu­ne al­ga­tus on kii­du­väärt: „Kuu­sa­lu vald on vä­ga edu­kas MTÜ­de pro­jek­ti­de el­lu­vii­ja­na. Oleks vä­ga to­re, kui see al­ga­tus, na­gu pal­ju­des teis­tes ko­gu­kon­da­des on teh­tud, kan­naks vil­ja.“

Kol­ga koo­li staa­dio­ni tee­mal saa­tis toi­me­tu­se­le oma kom­men­taa­ri ka Mar­gus Soom: „Pa­ra­ku rii­gi­han­ke väl­ja­kuu­lu­ta­mi­sel ei ar­ves­ta­tud ko­gu­kon­na hu­vi­de­ga. Möö­du­nud va­li­mis­tel oli peaae­gu kõi­gil prae­gu­se koa­lit­sioo­ni liik­me­tel üks põ­hi­li­ne ühen­dav lu­ba­dus – teos­ta­da lä­bi­pais­tev ja ko­gu­kon­na hu­ve ar­ves­tav juh­ti­mi­ne. Kol­ga koo­li staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­se­ga see kõi­ge pa­re­mi­ni ei õn­nes­tu­nud. Olen teh­tu­ eest kaas­vas­tu­tav ja pa­lun va­ban­dust.“

Monika Salu: „Tuli leida lahendus, mis on kogu valla spordielu arvestades praegu kõige mõistlikum. On kahju, kui kogu valla ja Kolga piirkonna laiemad huvid jäid koolile piisavalt esile toomata.