Kol­ga koo­li õp­peaas­ta avaak­tus oli uuel spordiväljakul

727
Lin­ti hoid­sid ja lõi­ka­sid lä­bi Kol­ga koo­li pa­ri­ma­d sport­lased JOO­NAS LA­TI­K, MA­RIANN LUI­SE TRILL­JÄR­V, ALEK­SAN­DER SEE­DE­R ja KRIS­TO LA­TI­K koos ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja SIG­NE TEE­SA­LUGA. Pildil aitab linti hoida direktor TÕNU VALDMA.

„Sel­li­sed väl­ja­kud ei pruu­gi kas­va­ta­da uu­si olüm­pia­võit­jaid, aga täht­is on ol­la ter­ve ja oma
ke­ha eest hoo­lit­se­da,“ mär­kis olüm­pia­võit­ja GERD KAN­TER.

Kol­ga koo­li uus õp­peaas­ta al­gas pü­ha­päe­val, 1. sep­temb­ril tra­dit­sioo­ni­li­se ko­gu koo­li­pe­re ühi­se rong­käi­gu­ga las­teaia juu­rest koo­li­ni. Tä­na­vu­ne avaak­tus toi­mus Kol­ga koo­li uuel, sel su­vel val­mi­nud staa­dio­nil.

Koo­li­ma­ja va­na spor­di­väl­ja­ku ase­me­le ehi­ta­tud staa­dio­nil on 40×60 meet­ri suu­ru­ne kunst­mu­ru­kat­te­ga jalg­pal­li­väl­jak ning tar­taan­kat­te­ga ka­he­rea­li­ne jook­su­ring, sel­le ühes kül­jes 60 meet­ri nel­ja ra­ja­ga jook­su­ra­da ning kau­gus­hüp­pe­kast. Staa­dion on val­gus­ta­tud ning aia­ga ümb­rit­se­tud.

Staa­dio­ni ehi­ta­mi­ne läks Kuu­sa­lu val­la­le maks­ma 205 000 eu­rot. Aas­ta ta­ga­si sõl­mis Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus staa­dio­ni ehi­ta­mi­seks han­ke võit­nud OÜ­ga Ki­vi­part­ner le­pin­gu 169 000 eu­ro­le. Ku­na sel­lest ei jät­ku­nud jalg­pal­li­väl­ja­ku üm­ber tar­taan­kat­te­ga jook­su­rin­gi ra­ja­mi­seks, ot­sus­tas too­na­ne val­la­võim need ära jät­ta, üm­ber spor­di­väl­ja­ku plaa­ni­ti esial­gu te­ha vaid pin­nas­kat­te­ga ra­da. Lap­se­va­ne­mad ja ko­gu­kond ei ol­nud sel­le­ga ra­hul ning asu­ta­sid MTÜ Kol­ga Sport, et ha­ka­ta tar­taan­kat­te­ga jook­su­ra­ja te­ge­mi­seks an­ne­tus­te abil ra­ha ko­gu­ma. Pä­rast se­da, kui möö­du­nud aas­ta­va­he­tu­sel võim Kuu­sa­lu val­las va­he­tus, eral­da­ti val­laee­lar­vest Kol­ga Spor­di­le uue staa­dio­ni jook­su­rin­gi jaoks 36 000 eu­rot.

Lin­ti lõi­ka­sid koo­li pa­ri­mad sport­la­sed
Juu­ni lõ­pus val­mi­nud staa­dio­ni pi­du­li­ku ava­mi­se­ga oo­da­ti uue õp­peaas­ta esi­me­se päe­va­ni. Lin­di lõi­ka­sid koos Kol­ga koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Sig­ne Tee­sa­lu­ga lä­bi koo­li pa­ri­mad sport­la­sed, Ees­ti meist­rid, ker­ge­jõus­tik­la­ne Ma­riann Lui­se Trill­järv ja võrk­pal­lur Alek­san­der See­der. Süm­bool­set lin­ti hoid­sid Joo­nas La­tik ja Kris­to La­tik, kes on Ees­ti meist­rid suusatamises. Kol­ga koo­li di­rek­tor Tõ­nu Vald­ma ja­gas lin­dist tük­ke nei­le, kes sei­sid staa­dio­ni val­mi­mi­se eest. Ühe tü­ki an­dis ta koo­li en­di­se­le ju­hi­le Enn Sii­mu­le, kes oli koo­li eel­mi­se spor­di­väl­ja­ku ra­ja­mi­se juu­res.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kir­tsi kii­tis val­mi­nud spordiväljaku heaks, kuid mär­kis, et se­da võib ni­me­ta­da staa­dio­ni esi­me­seks eta­piks, ku­na spor­di­väl­ja­ku kõr­val on ten­ni­se­väl­jak, mil­le kor­da te­ge­mi­seks on sa­mu­ti hä­das­ti va­ja ra­ha, et kompleks oleks heas kasutuses ja ilus vaadata.

Koo­li hoo­le­ko­gu esi­mees Ene Vald­mann, kes sei­sis vä­ga sel­le eest, et kunst­mu­ru­ga jalg­pal­lis­taa­dio­ni­le li­saks ra­ja­taks staa­dio­ni­le ka tar­taan­kat­te­ga jook­su­ring, rõõ­mus­tas: „Mul on ääretult hea meel, et Kolga kooli lastel on nüüd staadion ja nad ei pea jooksma enam kusagil salus. Kolga kooli lapsed vajavad ja väärivad võimalust joosta ringil.”

Ka MTÜ Kol­ga Sport esin­da­ja Ago Kat­vel oli ra­hul, et jalg­pal­li­väl­ja­ku kõr­val õn­nes­tus staa­dio­ni­le te­ha ka jook­su­ring.

Koo­li­juht Tõ­nu Vald­ma an­dis koo­li tä­nu­kir­jad Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se, koo­li hoo­le­ko­gu, MTÜ Kol­ga Sport esin­da­ja­te­le. Koo­li tä­nu­kir­ja päl­vis ka staa­dio­ni ehi­ta­ja, OÜ Ki­vi­part­ner, nen­de esin­da­jat ko­hal ei ol­nud.

Olüm­pia­võit­ja GERD KAN­TER te­gi koos koo­li­pe­re­ga uuel staa­dio­nil võim­le­mis­har­ju­tu­si. Fotod Ere Ui­bo

Staa­dio­ni ava­mi­sel osa­le­nud ket­ta­hei­te olüm­pia­võit­ja Gerd Kan­ter lau­sus, et kõi­ge eri­li­sem päev oli 1. sep­tem­ber kind­las­ti 1. klas­si las­te­le, aga eri­li­ne oli see ko­gu Kol­ga rah­va jaoks.
„Staa­dion on uh­ke, ka­su­ta­ge se­da hea­pe­re­me­he­li­kult ja kut­su­ge kor­ra­le, kui näe­te, et kee­gi se­da ri­kub. Võt­ke se­da kui oma suurt män­gu­tu­ba, mi­da tu­leb ko­ris­ta­da ja kor­ras hoi­da,“ üt­les ta ning li­sas, et staa­dion ei kas­va­ta ke­da­gi olüm­pia­võit­jaks, sport­li­kud saa­vu­tu­sed on siis­ki igaü­he en­di kä­tes.

Olüm­pia­võit­ja te­gi koos koo­li­pe­re­ga uuel staa­dio­nil võim­le­mis­har­ju­tu­si ning an­dis Kol­ga koo­li kõi­gi­le 20 esi­me­se klas­si õpi­la­se­le üle esi­me­se õpi­ku, aa­bit­sa.

Eelmine artikkelRoo­kü­las tä­his­ta­ti kul­tus­fil­mi sün­ni­päe­va
Järgmine artikkelAeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­hi kon­kurss nur­jus