Kol­ga koo­li Le­go­päe­va­l osaleti Lee­dust, Lä­tist, Tü­rilt, Tal­lin­nast, veel mit­melt poolt

1928
Kol­ga koo­li õpi­la­se JOO­SEP PÕLL­MAA meis­ter­da­tud sõ­ja­tee­ma­li­ne Le­goe­hi­tis oli nii žü­rii kui ka pub­li­ku lem­mik. Fo­to Pil­le Plakk

Val­mi­se­hi­ta­tud võist­lus­töö­de­ga võist­kon­di oli üle 40.

Kol­ga koo­li lap­se­va­nem, Le­go­päe­va pea­kor­ral­da­ja Man­gus Põll­maa lu­bab, et kol­mas Le­go­päev tu­leb tal­vi­se­mal ajal – nii soo­vi­sid täis­kas­va­nud Le­goe­hi­ta­jad, kel po­le ke­va­del ae­ga, et sõi­ta Kol­ka.
Esi­me­ne Le­go­päev oli Kol­ga koo­lis mul­lu ap­ril­lis. Siis tu­li kõik võist­lus­tööd va­rem val­mis ehi­ta­da. Tä­na­vu pa­lu­ti sa­mu­ti tööd kaa­sa tuua, kuid an­ti või­ma­lus ka ko­ha­peal või­du meis­ter­da­da. Le­go­päe­va tee­mad olid linn, fan­taa­sia, aja­lu­gu, teh­ni­ka, kol­lekt­sioon ja film/raa­mat.
Man­gus Põll­maa: „Sai­me sel aas­tal li­sa­toe­ta­jaks ka Le­go ema­fir­ma Taa­nist, mei­le saa­de­ti Le­go­komp­lek­te, neist said au­hin­nad ko­ha­peal toi­mu­nud võist­lus­tel osa­le­ja­te­le. Omaet­te võist­lus oli ül­la­tus­pak­ki­de­ga. Li­saks oli või­ma­lus kii­ru­se pea­le pan­na õpe­tu­se jär­gi kok­ku väik­se­mat komp­lek­ti. Au­hin­nad said kii­rem poiss, tüd­ruk, mees, nai­ne ja neist kõi­ge kii­re­ma­le and­si­me eriau­hin­na.“
Päe­va põ­hi­võist­lu­se võit­jad said au­hin­naks Ees­ti suu­ri­ma Le­go­komp­lek­ti­de müü­ja Klot­si­pood.ee kin­ke­kaar­did.
Kui mul­lu­ne Lego­päev oli vaid Kol­ga koo­li õpi­las­te­le ja koo­li­päe­val, siis nüüd toi­mus lau­päe­val ning teh­ti laial­da­selt rek­laa­mi. Et kõik ära ma­huk­sid, olid lauad sea­tud suur­de saa­li. Lap­sed tu­lid koos ema­de-isa­de­ga, te­ge­vust pa­ku­ti ka pe­re­de pi­se­ma­te­le liik­me­te­le – oli joo­nis­tusk­lass, näi­da­ti fil­me.
Le­gok­lot­si­dest val­mis­ta­tud ma­ju ja ma­si­naid de­monst­ree­ri­sid täis­kas­va­nud Le­go­ehi­ta­jad Ees­tist, Lä­tist ja Lee­dust. Ne­mad olid ka žü­riis. Man­gus Põll­maa ni­me­tab nen­de osa­lust kir­siks tor­dil – tul­di ko­ha­le, kaa­sas kau­bi­ku­täis as­ju.
Ko­ha­li­kest Le­go­meist­ri­test olid oma töö­de­ga taas edu­kad pea­kor­ral­da­ja po­jad. Kol­ga koo­li 4. klas­si õpi­la­ne Joo­sep Põll­maa või­tis aja­loo-ka­te­goo­rias sõ­ja­tee­ma­li­se võist­lus­töö­ga „Wart­hun­der“, mis sai ka žü­rii ja pub­li­ku lem­mi­ku au­hin­na. Jaa­gup Põll­maa 2. klas­sist te­gi mit­me­kor­ru­se­li­se muu­seu­mi­hoo­ne, see töö sai peaau­hin­na lin­na-ka­te­goo­rias.
Mõ­le­mad hak­ka­sid Le­go­päe­vaks val­mis­tu­ma va­ra­kult, mõt­le­mist-meis­ter­da­mist alus­ta­sid roh­kem kui kuu ae­ga ta­ga­si, iga päev muu­de­ti ja täien­da­ti.
Nen­de isa üt­leb, et ku­na poi­sid on vä­ga suu­red Le­go­hu­vi­li­sed ja per­re tu­li mi­tu au­hin­da, siis järg­mi­sel kor­ral enam Joo­sep võist­le­ma ei hak­ka, vaid de­monst­ree­rib koos täis­kas­va­nu­te­ga oma Le­goe­hi­ti­si.
Osa­le­jaid oli Lok­salt ja Kuu­sa­lust, Kos­ti­ve­rest, Ris­tilt, Tal­lin­na Reaal­koo­list, Har­ku­jär­velt, Tü­rilt ja veel pal­ju­dest koh­ta­dest. Tu­le­ma­ta jää­di Põlt­sa­maalt, kus tek­kis trans­por­dip­rob­leem.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vallas tuleb ko­du­ma­ja­de vär­vi­mi­se kam­paa­nia
Järgmine artikkelAita­me noo­red tööe­lu ree pea­le