Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te­le kon­kur­silt „Tuu­le­lap­sed“ lau­reaa­di tii­tel

1979
Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te 4.-6. klas­si ja 7.-9. klas­si tru­pid koos luu­le­ta­ja LEH­TE HAIN­SA­LU­GA. Ko­hal-oli­ja­te ju­hen­da­ja TER­JE VA­RUL sei­sab va­sa­kul kolmanda rea al­gu­ses, neljandas reas vasakult kolmas on ju­hen­da­ja de­büü­di erip­ree­mia päl­vi­nud CAT­LYN RE­BAS 8. klas­sist. Foto Lea Pihlak

Ko­hal-oli­ja­te noo­re­ma tru­pi eten­du­se la­vas­ta­ja CAT­LYN RE­BAS sai erip­ree­mia ju­hen­da­ja de­büü­di eest.

Jõ­ge­va kul­tuu­ri­kes­ku­ses olid 19. ja 20. jaa­nua­ril luu­le­ta­ja Bet­ti Al­ve­ri sün­niaas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud luu­le­päe­vad „Tuu­le­lap­sed“, mis tä­na­vu toi­mu­sid 13. kor­da. Koo­li­de näi­tet­rup­pi­del tu­li see­kord esi­ta­da Leh­te Hain­sa­lu luu­le­tus­te­le sea­tud la­vas­tu­si.

Kol­ga koo­li näi­tet­rupp Ko­hal-oli­jad osa­les tra­dit­sioo­ni­li­selt ka­he eten­du­se­ga – 4.-6. klas­si õpi­la­sid esi­ta­sid luu­le­tu­se „Ju­ta lu­gu“, 7.-9. klas­si noo­red näit­le­jad män­gi­sid luu­le­ka­va ni­me­ga „Stii­li­har­ju­tu­sed“.

Va­ne­ma tru­pi „Stii­li­har­ju­tu­sed“ päl­vis lau­reaa­di tiit­li – ju­hen­da­ja Ter­je Va­rul la­vas­tas Leh­te Hain­sa­lu luu­le­tu­se „Tei­sel pool vett“. Luu­le­tu­se on kuul­saks laul­nud an­sam­bel Ru­ja sa­ma­ni­me­li­se lau­lu­ga.

Ter­je Va­rul kir­jel­das, et luu­le­tust „Tei­sel pool vett“ esi­­ta­vad noo­red la­vas­tu­ses mit­mes eri stii­lis: „Oli taht­mi­ne proo­vi­da eri­ne­vaid stii­le, et lap­sed sel­le sõ­na tä­hen­du­se sel­geks saak­sid. Žüriist ena­mik kii­tis, ka Leh­te Hain­sa­lu lei­dis, et vä­ga hu­vi­tav ja kaa­saeg­ne la­hen­dus, kui­gi kõ­las ka ar­va­mus, et nii ei to­hiks te­ha sel­li­se eri­li­se luu­le­tu­se­ga.“

La­vas­ta­ja kii­tis trup­pi, mil­les kõik on tub­lid ja män­gi­vad häs­ti: „Tõe­näo­li­selt lä­he­me sel­le tü­ki­ga märt­si lõ­pus Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­li­le. Algk­las­si­de trup­pi­de­le on fes­ti­val ap­ril­li al­gu­ses.“

Noo­re­ma tru­pi ju­hen­da­mi­se eest erip­ree­mia saa­nud Cat­lyn Re­bas hak­kas la­vas­ta­ma seo­ses loov­töö­ga – kõi­gi­le 8. klas­si õpi­las­te­le on loov­töö ko­hus­tus­lik, te­ma va­lis teat­ri­tee­ma ja pa­lus ju­hen­da­jaks Ter­je Va­ru­li. Õpe­ta­ja soo­vi­tas, et teh­ku la­vas­tus Ko­hal-oli­ja­te noo­re­ma­le tru­pi­le. Leh­te Hain­sa­lu luu­le­tus­test võt­tis noor la­vas­ta­ja alu­seks End­la jär­ve tek­ke­loo muis­ten­dil põ­hi­ne­va luu­le­tu­se „Ju­ta lu­gu“.

„See luu­le­tus kõ­ne­tas mind. Ju­ta on luu­le­tu­ses jär­ve­va­na­ke­se tü­tar,“ kom­men­tee­ris Cat­lyn Re­bas. „Olen koo­li näi­te­rin­gis män­gi­nud ala­tes esi­me­sest klas­sist. La­vas­ta­mi­ne pa­kub hu­vi, ta­han sel­le­ga te­ge­le­da.“

Žürii tun­nus­tas, et nii noort la­vas­ta­jat ei ole kon­kur­sil „Tuu­le­lap­sed“ va­rem ol­nud. Cat­lyn Re­bas rää­kis, et öel­di kii­du­sõ­nu ning ka se­da, et ehk koh­tu­vad tu­le­vi­kus veel.

Cat­lyn Re­bas on va­rem saa­nud näit­le­jap­ree­mia – 2012. aas­tal Pai­des koo­li­teat­ri­te va­ba­riik­li­kul fes­ti­va­lil.
Ko­hal-oli­ja­te Jõ­ge­val män­gi­tud eten­du­sed sal­ves­ta­ti, neid saab vaa­da­ta in­ter­ne­tis You­Tu­be´s.