Kol­ga­kü­las tu­leb ke­pi­kõn­ni maail­ma­ka­ri­ka etapp

686
RE­NE MEI­MER jul­gus­tab ke­pi­kõn­di te­ge­ma – see on ko­gu maail­mas kas­vav trend.

Ke­pi­kõn­di­ja­te rah­vus­va­he­li­ne maail­ma­ka­ri­ka­võist­lus toi­mub Ees­tis es­ma­kord­selt.

Kol­ga­kü­la ter­vi­se­ra­da­del on Hel­ges Mänd­met­sa eest­ve­da­mi­sel aas­taid kor­ral­da­tud La­he­maa ke­pi­kõn­ni- ja käi­mis­ma­ra­to­ne. Tä­na­vu­ne toi­mub 12. kor­da, on ka­van­da­tud pü­ha­päe­va­le, 7. juu­li­le. See­kord on ühen­da­tud rah­vus­va­he­li­se võist­lu­se­ga, ke­pi­kõn­ni­sport­la­sed lä­he­vad 10- ja 21ki­lo­meet­ri­se­le ra­ja­le. Maail­ma­ka­ri­ka eta­pi kor­ral­dab MTÜ Ela­mus­ret­ked.

Kol­ga­kü­las on võist­lus­te ra­ja­meis­ter ja pea­koh­tu­nik Joa­ves­ki kü­la­va­nem, ke­pi­kõn­nit­ree­ner ja lii­ku­mis­nõus­ta­ja Re­ne Mei­mer. Ta kut­sub Kol­ga­kül­la ke­pi­kõn­ni­võist­lu­se­le ka üm­ber­kaud­set rah­vast – vaa­ta­ma, kui­das jaa­pan­la­sed, ing­la­sed ja tei­sed vä­liss­port­la­sed oma­va­hel mõõ­tu võ­ta­vad, või osa võt­ma. Mul­lu­sel La­he­maa ma­ra­to­nil oli 600 osa­le­jat.

Re­ne Mei­mer: „Ra­jad on Kol­ga­kü­la ja ümb­rus­kon­na met­sa­des loo­dus­li­kult kau­nid. Ma­ra­to­ni­ra­da jõuab Pi­ka­ko­se ja Joa­ves­ki­ni, lü­he­mad ra­jad möö­da Val­ge­jõe äärt Nõm­me­ves­ki­ni. On pa­ras­ja­gu tõu­se ja lan­gu­si, jõe- ja oja­kal­daid.“

Ta on ke­pi­kõn­ni­ga te­ge­le­nud ajast, kui sat­tus ras­kes­se liik­lu­sa­va­riis­se ja hak­kas end ja­lu­le ai­ta­ma. Esial­gu te­gi tu­gi­kõn­di, mis tä­hen­dab, et ke­pid ai­ta­sid ke­ha­ras­kust üle kan­da kä­te­le. Nüüd osa­leb ka ma­ra­to­ni­del ning käib pro­jek­ti Ke­pi­kõn­nieksp­ress raa­mes ju­hen­da­mas Tal­lin­nas Mus­ta­mäel, Las­na­mäel ja üle Ees­ti. Ka Lok­sal võiks te­ma sõ­nul ol­la har­ras­ta­ja­te rühm, ke­da õpe­ta­da õi­ges­ti lii­ku­ma.

„On eks­lik aru­saam, et ke­pi­kõnd on va­ne­ma­te nais­te har­ras­tus, tree­ning­rüh­ma­des ki­pub ole­ma 20 naist ja üks mees. Tipp­ta­se on sport­lik ke­pi­kõnd, kui lii­gu­tak­se suu­re ke­ha­li­se koor­mu­se­ga. Mi­na õpe­tan õi­ges­ti ja ter­vis­li­kult lii­ku­ma,“ rää­gib ta.

Kui saab sel­geks ke­pi­kõn­ni õi­ge teh­ni­ka, on kõik li­has­gru­pid kaa­sa­tud. Re­ne Mei­mer too­ni­tab, et lii­ku­da tu­leb re­gu­laar­selt kolm-ne­li kor­da nä­da­las üle päe­va, vä­he­malt tund ae­ga, oma tem­po­ga ja ter­vis tu­leb.

„Sport tä­hen­dab in­ten­siiv­sust, koor­must – see po­le ter­vis­lik. Nõu­ko­gu­de ajast on jää­nud sõ­na „ter­vi­ses­port“, kuid õi­ge on öel­da „lii­ku­mis­har­ras­tus“. Ter­vis­li­ku lii­ku­mis­koor­mu­se­ga peab suut­ma oma­va­hel jut­tu aja­da.“

Eelmine artikkelPo­lit­sei lük­kas ta­ga­si ku­ri­teo­tea­te MO­NI­KA SA­LU koh­ta
Järgmine artikkelKau­nis­saa­re lä­he­da­le met­sa on vii­dud mi­tu­küm­mend ko­ti­täit prü­gi