Kol­ga­kü­la Selts an­dis väl­ja maa­li­laag­ri­te ins­pi­rat­sioo­ni­raa­ma­tu

2315
„Ins­pi­rat­sioo­ni­raa­mat“ Kolg­akü­la maa­li­laag­ri­tes osa­le­nu­test, nen­de mõ­te­test ja loo­dud töö­dest. Esikaant kaunistab PEEP LINNO maal.

Graa­fik, kuns­tiõ­pe­ta­ja KRIS­TA SIM­SON on Kol­ga­kü­la kuns­ti­rin­gi pe­re­de­ga käi­nud maa­li­laag­ris viiel su­vel.

Kol­ga­kü­la las­te kuns­ti­rin­gi esi­me­ne maa­li­laa­ger koos ema­de-isa­de­ga oli 2011. aas­ta ke­va­del, kui sõi­de­ti ju­hen­da­ja Kris­ta Sim­so­ni eest­ve­da­mi­sel Moh­ni saa­re­le. Laag­rist ku­ju­nes tra­dit­sioon. Kuns­ti­hu­vi­li­si on eri pai­ka­des­se sõi­du­ta­nud Olev Ar­vis­to, bus­si­fir­ma Ar­la Sõi­dud oma­nik ja juht.
Tei­sel kor­ral sõi­de­ti möö­da Kuu­sa­lu val­da, siis min­di Kih­nu saa­re­le, järg­mi­sel su­vel Nõ­va­le, mul­lu Hiiu­maa­le.
Et tal­le­ta­da maa­li­laag­ri­te emot­sioo­ne, fo­to­sid ning kuns­ti­rin­gi liik­me­te loo­min­gut, val­mis maa­li­laag­ri­test pil­ti­de­roh­ke „Ins­pi­rat­sioo­ni­raa­mat“. Kol­ga­kü­la Selts sai eel­mi­sel aas­tal ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist 2000 eu­rot rah­va­ma­ja las­te ja täis­kas­va­nu­te kuns­ti­rin­gi Hiiu­maa maa­li­laag­riks ning raa­ma­tu väl­jaand­mi­seks.
Raa­ma­tu si­su pa­nid kok­ku Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no ja Kris­ta Sim­son. Laag­ri­lis­tel pa­lu­ti kir­ju­ta­da, mis neid ins­pi­ree­rib. Juu­res on igaü­hest fo­to maa­li­mas-joo­nis­ta­mas, kõr­val näi­de loo­min­gust.
„Elu ins­pi­ree­rib. Ja ka maa­li­mi­se prot­sess ise – täie­li­kult ko­hal ole­mi­ne, te­raa­pi­li­ne iseen­da­ga te­ge­le­mi­ne. Maa­li­laag­rid ins­pi­ree­ri­vad ja tu­gev­da­vad ko­gu­kon­na­tun­net: ühi­selt te­hak­se süüa, hoi­tak­se üks­tei­se las­tel sil­ma peal, ol­lak­se toeks nõu ja jõu­ga,“ kir­ju­tas raa­ma­tu jaoks Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­list Pil­le­riin Kurg Kol­gast.
„Ik­ka­gi see, et oled ko­dust ja ta­va­pä­ra­sest mil­jööst ee­mal. Ja selts­kond. Ja Kris­ta, kes os­kab võ­hi­kus­ki lei­da se­da, mi­da in­nus­ta­da. Ta on vä­ga hea in­nus­ta­ja,“ kii­dab raa­ma­tus Lok­sa koo­li õpe­ta­ja, Kol­ga­kü­la ela­nik Glai­di Aas­rand.
Kii­du­sõ­nu ju­hen­da­ja koh­ta ja­gub raa­ma­tus mit­mel laag­ri­li­sel. Kris­ta Sim­son: „Olin lii­gu­ta­tud, kui teks­te lu­ge­da sain. Mi­na kii­dan maa­li­laag­ri rah­vast, ne­mad tu­le­vad laag­ris­se, et mi­da­gi ära te­ha. Need kolm päe­va on in­ten­siiv­sed, sü­ve­ne­tak­se.“
Ta rõ­hu­tab, et suu­re töö teeb ära Kai­sa Lin­no, kes hoo­lit­seb ma­ju­tu­se ja va­rus­tu­se eest.
Kol­ga­kü­la „Ins­pi­rat­sioo­ni­raa­ma­tu“ trü­kiarv on 100. Raa­ma­tuid ja­ga­ti maa­li­laag­ri­tes osa­le­nu­te­le, osa jääb Kol­ga­kü­la Selt­si­le, et kin­ki­da koos­töö­part­ne­ri­te­le.
Kai­sa Lin­no: „Järg­mi­seks ka­heks maa­li­laag­riks on meil ra­ha­li­ne ka­te ole­mas, see­kord toe­ta­vad Lea­der-prog­ramm ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Tä­na­vu su­vel sõi­da­me Vai­nu­pea­le.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu eri­hoo­le­kan­de­ma­ja asu­koht võib vei­di muu­tu­da
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­nem: „Tä­na­vu­ne ee­lar­ve on vä­ga am­bit­sioo­ni­kas.”