Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid on en­nast ja pub­li­kut rõõ­mus­ta­nud 10 aas­tat

2803
Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid: Mar­git Kruu­sa­ki­vi, Ree­li­ka Saa­ron, Kül­li Malm, Ül­le Peets, Nad­ja Mat­kur, Ka­ja Lil­le­mäe, He­le­na Sie­mann, Kers­ti Tun­ger, Kai­li Pee­ter­mann.

„Li­ne-tants aren­dab mõt­le­mist, on mä­lut­ree­ning, sam­mud tu­leb meel­de jät­ta,“ kom­men­tee­ri­vad Kol­ga­kü­la Lai­ne­ri­te tant­su­nai­sed.

„Kui sa­tuk­si­me USAs­se pu­bis­se ja män­gi­ma pan­daks kant­ri­muu­si­ka, mis po­le üle­liia kii­re, siis suu­dak­si­me ko­ha­li­ke­ga kaa­sa tant­si­da,“ ar­vab tant­su­rüh­ma Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid üks eest­ve­da­jaid, Kers­ti Tun­ger Kol­gast.

Ta sel­gi­tab, et li­ne-tant­sul ehk kant­ri­tant­sul on sam­mud et­teai­ma­ta­vad: „Sam­mud on kor­du­vad ja neil on kind­lad ni­med. Sam­mu­de järg­ne­mi­sel on oma loo­gi­ka. Ing­li­se­keel­ne sõ­na Shuff­le tä­hen­dab va­he­tus­sam­mu, Pi­vot pöö­ret pa­re­ma­le või va­sa­ku­le. Tant­su­kir­jel­du­si leiab in­ter­ne­tist.“

Kol­ga­kü­la Lai­ne­ri­te ni­me­kir­jas on 14 tant­si­jat, neist 10 on staažikad esi­ne­jad. Tren­ni te­hak­se tei­si­päe­va õh­tu­ti Kol­ga koo­li saa­lis ning kol­ma­päe­vi­ti Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Suu­re­ma­te esi­ne­mis­te eel saa­dak­se kok­ku sa­ge­da­mi­ni. Esi­ne­mi­si on nais­te sõ­nul ol­nud pä­ris pal­ju ning mõ­nel aas­tal juh­tu­nud, et peaae­gu igal nä­da­la­va­he­tu­sel tu­leb väl­ja sõi­ta. Su­vis­tel pi­du­del on esi­ne­tud ka ühel päe­val ka­hes ko­has. Hooa­ja tipp­sünd­mus on vii­mas­tel aas­ta­tel esi­ne­mi­ne Tal­lin­nas jõu­lu­tu­rul – sel­leks ajaks õpi­tak­se sel­geks uus prog­ramm.

Kers­ti Tun­ger: „Ku­na tant­su­rühm saa­lide kasutamise eest üü­ri ta­su­ma ei pea, siis val­la üri­tus­tel esi­ne­me ta­su­ta, ka ko­ha­li­kel kü­la­pi­du­del. Ra­ha tee­ni­me kos­tüü­mi­de ja tant­su­kin­ga­de jaoks era­pi­du­de­ga, meid on kut­su­tud ül­la­tu­se­si­ne­ja­teks juu­be­li­sün­ni­päe­va­de­le, ka asu­tus­te pi­du­de­le.“

Küm­ne aas­ta­ga on nais­te­le õm­mel­dud kolm eri­ne­vat esi­ne­mis­see­li­kut, mi­da va­he­ta­tak­se pi­ke­ma esi­ne­mi­se ajal, li­saks must tren­ni­see­lik. Tant­su­kin­gi on kaks paa­ri – mus­tad ja val­ged.

Ena­mik tant­si­jaid on kaa­sa tei­nud ala­tes esi­me­sest hoo­ajast. Tant­si­mi­ne on ho­bi, mis teeb mee­le rõõm­saks. Tant­su­rühm on ku­ju­ne­nud oma­et­te sõp­rus­kon­naks, ju­tus­ta­vad nad. Koos ol­les mit­te ai­nult ei tant­si­ta, vaid ki­ru­tak­se „maail­ma ja va­lit­sust“, aru­ta­tak­se elu-olu­li­si kü­si­mu­si, an­tak­se üks­tei­se­le nõu, tä­his­ta­tak­se ühi­selt sün­ni­päe­vi, su­hel­dak­se ka tren­ni­vä­li­selt.

Kol­ga­kü­la li­ne-tant­su kur­su­sed al­ga­tas Ka­di Pa­dar, kes pöör­dus Ees­ti tun­tu­ma li­ne-tant­si­ja Kai Se­ge­ri poo­le ja uu­ris, kas oleks ke­da­gi, kes võiks tul­la maa­le ju­hen­da­ma. Tant­si­jad kut­sus ta kok­ku Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­nud kuu­lu­tu­se­ga. Tal­lin­nast hak­kas ju­hen­da­mas käi­ma Kris­ta Rat­tus, va­hel asen­das te­da Sig­ne Rein­sa­lu. Kui pea­lin­na li­ne-tant­si­jad tea­ta­sid mõ­ne aas­ta pä­rast, et ne­mad enam tul­la ei saa, ot­sus­ta­sid Kol­ga­kü­la tant­si­jad, et jät­ka­vad oma os­kus­te­ga. Ju­hen­da­ma hak­ka­sid Kers­ti Tun­ger ja Kai­li Pee­ter­mann Lok­salt. Kai­li Pee­ter­mann on nüüd­seks mi­tu aas­tat õpe­ta­nud ka Lok­sa pen­sio­nä­ri­de tant­su­rüh­ma Ran­na­män­nid kant­ri­tant­si­jaid.

„Li­ne-tants on te­raa­pi­li­se mõ­ju­ga, ai­tab iga­päe­va­mu­re­dest väl­ja lü­li­ta­da. Ei saa muu­le mõel­da, li­ne-tant­su tant­si­des tu­leb ko­gu aeg mõt­te­ga kaa­sas ol­la,“ ise­loo­mus­tab Kers­ti Tun­ger.

Ree­li­ka Saa­ron li­sab: „See on na­gu kin­da­mus­ter, mi­da tu­leb täp­selt jär­gi­da.“

Kol­ga­kü­la Lai­ne­ri­te tant­sud on aas­ta­te­ga läi­nud kee­ru­li­se­maks ja tem­po­ka­maks. Eel­kõi­ge Tal­lin­na jõu­lu­tu­ru esi­ne­mi­se tõt­tu on nüüd kut­su­tud ap­pi pro­fes­sio­naal­ne ko­reog­raaf – tant­suõ­pe­ta­ja In­na Lan­ki­na Lok­salt.

In­na Lan­ki­na oli üle-eel­mi­se lau­päe­va, 14. ap­ril­li õh­tul Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas Kol­ga­kü­la Lai­ne­ri­te esi­ne­mi­sel, mil­le­ga tä­his­ta­ti tant­su­rüh­ma 10. sün­ni­päe­va ja lõ­pe­ta­ti pi­du­li­kult Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­tur­nii­ri 20. hooaeg. Ta kii­tis, et nai­sed on en­tu­siast­li­kud, ar­mas­ta­vad tant­si­da, hoo­li­vad üks­tei­sest, on ot­se­kui suur ühi­ne pe­re: „Nad on leid­li­kud ja töö­kad, mi­na ai­tan vaid na­tu­ke. Olen vä­ga rõõ­mus, et nen­de­ga koh­tu­sin. Li­ne-tants on ras­ke, jõu­du, edu, ter­vist ja ideid nei­le!“

Kol­ga­kü­la Lai­ne­ri­tel tu­leb ka tei­ne sün­ni­päe­va­pi­du – ümb­rus­kon­na li­ne-tant­si­jad Keh­rast, Raa­si­kult ja Leh­tsest kut­su­tak­se 25. mail Kol­ga­kü­la rah­va­maj­ja koos tant­si­ma. Sa­mu­ti oo­da­tak­se peo­le rühma kõi­ki va­ra­se­maid tant­si­jaid.

Eelmine artikkelToe­tus puue­te­ga ini­mes­te­le elua­se­me­te ko­han­da­mi­seks
Järgmine artikkelHoo­li­vus kui inim­väär­tus