Kohus: po­le alust tü­his­ta­da Rum­mu tur­ba­toot­mi­seks an­tud vee eri­ka­su­tus­lu­ba

1287

Tal­lin­na ring­kon­na­ko­hus ot­sus­tas möö­du­nud kol­ma­päe­val, 17. jaa­nua­ril: jät­ta ra­hul­da­ma­ta Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selt­si apel­lat­sioon­kae­bus, mil­le­ga soo­vi­ti muu­ta Tal­lin­na hal­dus­koh­tu ot­sust tur­ba­kae­van­da­mist puu­du­ta­vas vaid­lu­ses.

Ko­ha­li­ke ela­ni­ke moo­dus­ta­tud selts vaid­lus­tas hal­dus­koh­tus kesk­kon­naa­me­ti ot­su­se, mil­le­ga 2011. aas­ta mai­kuus väl­jas­ta­ti ASi­le Toot­si Tur­vas vee eri­ka­su­tus­lu­ba Rum­mu ehk Ko­da­soo tur­ba­toot­mi­sa­la kui­ven­da­mi­seks ja kui­ven­dus­vee ära­juh­ti­mi­seks. Selts kar­dab, et tur­ba­toot­mi­se mõ­jul lan­geb kae­vu­des vee­ta­se ja muu­tub joo­gi­vee kva­li­teet.

Tal­lin­na hal­dus­ko­hus ei ra­hul­da­nud mul­lu märt­si­kuus Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selt­si kae­bust. Põh­jen­du­ses mär­kis hal­dus­ko­hus, et po­le alust pi­da­da ra­ba kui­ven­da­mi­se ja sel­le­ga kaas­ne­va kui­ven­dus­vee mõ­ju hin­nan­guid ning ra­ken­da­ta­vaid sei­re­meet­meid eba­pii­sa­va­teks. „Rii­gi ta­san­dil pee­tak­se Ko­da­soo maard­lat pers­pek­tiiv­seks tur­ba­toot­mi­sa­laks, kae­van­da­mi­se so­bi­lik­kust on kaa­lu­tud hil­ju­ti ja hu­vig­rup­pi­de osa­lu­sel,“ on põh­jen­du­ses.

Ring­kon­na­ko­hus aru­tas apel­lat­sioon­kae­bust ava­li­kul is­tun­gil 10. jaa­nua­ril. Nii kae­ba­ja ehk Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selt­si kui ka vas­tus­ta­ja ehk kesk­kon­naa­me­ti sei­su­koh­ti põh­jen­da­sid is­tun­gil eks­per­did.

Ring­kon­na­koh­tu ot­su­ses on kir­jas, et nõus­tub Tal­lin­na hal­dus­koh­tu ot­su­se põh­jen­dus­te­ga, hal­dus­ko­hus ei ole rik­ku­nud uu­ri­mis­põ­hi­mõ­tet ega ja­ga­nud tõen­da­mis­koor­must me­net­lu­so­sa­lis­te va­hel ebaõi­ges­ti. Hal­dus­ko­hus te­gi osa­pool­te­le et­te­pa­ne­ku täien­da­va eks­per­tii­si te­ge­mi­seks, kae­ba­ja ja vas­tus­ta­ja ei pi­da­nud se­da va­ja­li­kuks. See­ga tu­leb koh­tu­asi la­hen­da­da ole­ma­so­le­va­te tõen­di­te pin­nalt. Vee eri­ka­su­tus­loa and­mi­sel ei ole teh­tud olu­li­si me­net­lus­vi­gu. Loas on pan­dud ASi­le Toot­si Tur­vas ko­hus­tus sei­ra­ta põh­ja- ja pin­na­vett. Ju­hul, kui tar­be­kae­vud peaks jää­ma kui­vaks tur­ba­kae­van­du­se tõt­tu, on Toot­si Tur­vas kin­ni­ta­nud, et ta­gab oma ku­lul ela­ni­ke­le joo­gi­vee, ra­ja­des uued puur­kae­vud.

„Ring­kon­na­koh­tu­le ei näh­tu, et oleks tu­gi­ne­tud sel­gelt va­le­de­le al­gand­me­te­le ning hin­na­tud ka­van­da­ta­va te­ge­vu­se­ga kaas­ne­vat kesk­kon­na­mõ­ju tun­du­valt väik­se­maks, kui see te­ge­li­kult võib ol­la,“ põh­jen­das ko­hus. Me­net­lus­ku­lud ot­sus­tas ring­kon­na­ko­hus jät­ta osa­pool­te en­di kan­da.

Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selt­si ju­ha­tu­se liik­melt Anu Kirs­ma­nilt, kas selts kae­bab ot­su­se rii­gi­koh­tus­se. Anu Kirs­man vas­tas, et selts po­le se­da veel ot­sus­ta­nud. Ae­ga ot­sus­ta­mi­seks on li­gi kolm nä­da­lat.

Rum­mu ra­bas­se ka­van­da­tav tur­ba­toot­mi­sa­la on 112,5 hek­ta­ril, ak­tiiv­set va­ru on 358 000 ton­ni. Kesk­kon­naa­met an­dis tur­ba kae­van­da­mis­loa 2005. aas­tal ASi­le Ku­ma­ri, 2010. aas­tal re­gist­ree­ri­ti üm­ber ASi­le Toot­si Tur­vas.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sse kuuluvad nüüd kol­me va­li­mis­lii­du esin­da­jad
Järgmine artikkelAru­kü­la ui­su­vä­li on ava­tud