Koha­li­kud no­ta­rid an­na­vad 1. no­vemb­ril ta­su­ta nõu

1108

Kol­ma­päe­val, 1. no­vemb­ril kell 14-17 oo­ta­vad Ees­ti kõik no­ta­ri­bü­rood oma maa­kon­na ini­me­si kül­la. Tä­na­vu kes­ken­du­tak­se ava­tud us­te päe­val kin­nis­va­ra­te­hin­gu­te­le, aga oo­da­tud on ka hu­vi­li­sed, kel on kü­si­mu­si pä­ri­mi­se, abie­lu­va­ra­su­he­te, et­te­võt­lu­se või teis­te no­ta­ri­tööd puu­du­ta­va­te vald­kon­da­de koh­ta.

No­ta­ri­te Ko­ja esi­mees Tar­vo Pu­ri sel­gi­tab, et kin­nis­va­ra vald­kond on prae­gu kuum, te­hin­gu­te arv kas­vab ning ka no­ta­rid pea­vad omalt poolt ta­ga­ma, et sel­les olu­kor­ras sel­geid ja lä­bi­mõel­dud ot­su­seid teh­taks. Hu­vi­li­sed on oo­da­tud kü­si­ma, mi­da kin­nis­va­ra os­tes või müües peaks tead­ma, sa­mu­ti aru­ta­ma al­les “pa­be­ril” või ka­su­tus­loa­ta kin­nis­va­ra ost­mi­se, jä­rel­mak­su, hü­po­tee­gi ole­mu­se ja var­ja­tud puu­dus­te­ga seo­tud kü­si­mu­si. Ees­märk on, et kee­gi oma va­li­kuid hil­jem ei ka­het­seks.

No­ta­ri­bü­roo­de uk­sed on ava­tud Ees­ti kõi­gis maa­kon­na­kes­kus­tes, aga ka mit­mes tei­ses lin­nas, näi­teks Rä­pi­nas, El­vas, Kei­las, Nar­vas ja Sil­la­mäel.

Bü­rood on ava­tud ka teis­tel päe­va­del ja te­hin­gu­ga seo­tud nõuan­ne on ala­ti ta­su­ta, kuid sel­lel päe­val oo­da­tak­se ka neid ini­me­si, kes al­les kaa­lu­vad te­hin­gu te­ge­mist või soo­vi­vad nõu eri­ne­va­te al­ter­na­tii­vi­de va­hel va­li­mi­sel.

Kõi­gi Ees­ti no­ta­ri­bü­roo­de asu­ko­had ja kon­tak­tid leiab aad­res­sil https://www.notar.ee/kontaktid.

Eestis tegutsevad 91 notarit tegid mullu kokku 295 155 toimingut ja teenuseosutamist, neist kõige sagedamini viidi läbi kinnisvaraga seotud tehinguid.

Lisainfo: Eve Strang, Notarite Koja tegevdirektor, eve.strang@notar.ee, tel 5018609.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la noo­red te­gid ja­la­käi­ja­te tun­ne­lis­se vär­vi­li­sed gra­fi­tid
Järgmine artikkelMTÜ Ing­ver pa­neb Keh­ra ait-kui­va­ti ko­gu­kon­da tee­ni­ma