Kir­ja­li­kud pöör­du­mi­sed po­lü­goo­ni tee­mal

748

Kolm val­la­va­ne­mat saat­sid kait­se­mi­nist­ri­le kir­ja seo­ses kesk­po­lü­goo­ni laien­da­mi­se­ga.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kä­sit­les kol­ma­päe­va, 15. mai is­tun­gil in­fo­punk­ti­na selt­sin­gu Loo­dus, Ini­me­ne ja Sõ­ja­vä­gi pöör­du­mist Ani­ja, Kad­ri­na, Kuu­sa­lu ja Ta­pa vo­li­ko­gu­de poo­le seo­ses sel­le­ga, et rii­gi erip­la­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tak­se kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni kõr­va­le laien­da­tud ohua­la­sid, Sood­la har­ju­tus­väl­ja­kut ning Ta­pa lä­hi­har­ju­tu­sa­la. Al­ga­ta­tud on ohua­la­des­se jää­va­te kin­nis­tu­te võõ­ran­da­mi­ne. Lä­hi­piir­kon­da­des kas­vab mü­ra, vib­rat­sioon ja sõ­ja­väe­li­ne liik­lus­koor­mus. Märt­si al­gu­ses val­la­ma­ja­des­se saa­de­tud pöör­du­mi­ses mär­gib selt­sing, et si­su­li­selt laie­neb po­lü­goon üle suu­re ter­ri­too­riu­mi Ani­ja, Kad­ri­na, Kuu­sa­lu ja Ta­pa val­las. Selt­sing on loo­dud toeks kait­seots­tar­be­lis­test aren­dus­test puu­du­ta­tud ini­mes­te ja kait­se­mi­nis­tee­riu­mi oma­va­he­li­seks suht­le­mi­seks.

Pöör­du­mi­ses on öel­dud: „Soo­vi­me muu­ta olu­kor­ra õig­la­seks: ka­su­ta­ta­va res­sur­si eest tu­leb rii­gil kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kau­du õig­la­selt ta­su­da. Sel­leks soo­vi­me te­ha ti­he­dat koos­tööd kõi­gi val­da­de esin­da­ja­te­ga. Tee­me et­te­pa­ne­ku nel­ja val­la esin­da­ja­test koos­ne­va töög­ru­pi moo­dus­ta­mi­seks, et töö­ta­da koos val­da­de, ko­gu­kon­na ja kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga väl­ja süs­teem kul­tuu­ri- ja loo­dus­kesk­kon­na hä­vi­ta­mi­se hin­da­mi­seks, mõ­ju lee­ven­da­mi­seks ning süs­teem­seks kom­pen­see­ri­mi­seks kait­seots­tar­be­lis­te aren­dus­te piir­kon­da­des.“

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si tea­tas vo­li­ko­gu is­tun­gil, et kait­se­mi­nis­tee­rium on su­hel­nud selt­sin­gu esin­da­ja­te­ga, mi­nis­tee­riu­mi amet­ni­ke and­me­tel on tek­ki­nud üks­tei­se mõist­mi­ne.

„On toi­mu­nud ka kol­me val­la­va­ne­ma koh­tu­mi­ne, saat­si­me kait­se­mi­nist­ri­le ühi­se kir­ja, pöö­ra­me tä­he­le­pa­nu in­fo lii­ku­mi­se­le ning õig­la­se­le ta­su­le võõ­ran­da­mi­sel. Al­la on kir­ju­ta­nud Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor, Ta­pa val­la­va­nem Ri­ho Tell ja mi­na,“ kõ­ne­les ta.
And­res Hein­ver va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald mär­kis, et ki­ri saa­de­ti seltsingult li­gi kolm kuud ta­ga­si, kuid vo­li­ko­gu et­te jõu­dis nüüd.

Vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast vas­tas, et tee­ma oli eel­mi­se is­tun­gi päe­va­kor­ras, kuid ei jõud­nud kä­sit­le­da. Märt­si­kuu is­tun­gi päe­va­kor­da ei saa­nud lü­li­ta­da, pöör­du­mi­ne tu­li siis, kui päe­va­kord oli vo­li­ni­ke­le väl­ja saa­de­tud.
Mar­gus Soom sõ­nas, et jät­ka­tak­se aru­te­lu naa­ber­val­da­de juh­ti­de­ga, kuu­la­tak­se, mi­da ne­mad plaa­ni­vad.

Val­la­va­ne­ma­te 6 et­te­pa­ne­kut
Kol­me val­la­va­ne­ma ki­ri saa­de­ti kait­se­mi­nist­ri­le möö­du­nud nä­da­lal. Sel­les on kuus et­te­pa­ne­kut.

Kir­jas on mär­gi­tud: „Mõis­tes rii­gi­kait­sest tu­le­ne­vaid va­ja­du­si ja pa­ra­ta­ma­tult kaas­ne­vaid muu­tu­si elu­kesk­kon­na­le, soo­vi­me lei­da või­ma­lu­si, mis ai­tak­sid kaa­sa ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te, ela­ni­ke ja kait­se­mi­nis­tee­riu­mi hea­le koos­töö­le.“

Et­te­pa­nek on ra­ken­da­da in­fo­süs­teem, et saa­da aja­ko­hast tea­vet har­ju­tus­väl­ja­ku­tel toi­mu­vast ja an­da oma­pool­set tea­vet häi­rin­gu­test. Po­lü­goo­ni laien­da­mi­se­ga seo­tud era­kin­nis­tu­te võõ­ran­da­mi­sel maks­ta oma­ni­ke­le õig­last ta­su, võt­tes ar­ves­se ka võõ­ran­da­mi­se­ga seo­tud emot­sio­naal­set fak­to­rit. Hü­vi­ta­da oma­ni­ke­le ko­ha­li­ke ja era­tee­de suu­re­ne­nud liik­lus­koor­mu­sest tin­gi­tud kah­jud ning muu­ta tol­mu­va­baks po­lü­goo­ni­le vii­vad teed. Luua või­ma­lus ela­ni­ke­le har­ju­tu­sa­lal toi­mu­va tut­vus­ta­mi­seks. Har­ju­tus­väl­ja ka­su­tus võiks piir­du­da 90 päe­va­ga aas­tas, det­semb­rist ap­ril­li­ni. Kom­pen­see­ri­da po­lü­goo­nist ja sel­le ohu­tu­sa­la­dest tin­gi­tud häi­rin­gud, ta­su­des ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le ta­lu­vus­ta­su. Val­la­va­ne­ma­te hin­nan­gul võiks ta­lu­vus­ta­su ol­la võrd­ne kait­se­väe ka­su­tu­ses ole­va­te maa­de maa­mak­su kol­me­kord­se suu­ru­se­ga.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem li­sas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kui ta­lu­vus­ta­su rea­li­see­ruks, võiks sel­le ra­ha ka­su­tu­se ot­sus­ta­da vo­li­ko­gu – kas suu­nab po­lü­goo­ni-äär­se­tesse kü­la­des­se või ko­gu val­la aren­gus­se.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se vas­tus
Ap­ril­li lõ­pus saa­tis Ani­ja val­la­va­lit­sus kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­le kir­ja seo­ses Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se­ga. Mi­nis­tee­rium kü­sis val­la­va­lit­su­se ar­va­must pla­nee­rin­gu­do­ku­men­ti­de koh­ta.

Ku­na Sood­la vee­hoid­la ümb­rust ja Põh­ja-Kõr­ve­maa maas­ti­ku­kait­sea­la ka­su­ta­tak­se ak­tiiv­selt puh­ke- ja vir­ges­tus­piir­kon­na­na, tu­leks val­la­va­lit­su­se ar­va­tes la­hen­da­da erip­la­nee­rin­gu­ga ka Kõr­ve­maa ter­vi­se­ra­da­de paik­ne­mi­ne nii, et need olek­sid pi­de­valt ava­tud. Al­ter­na­tiiv­ne ter­vi­se­ra­da võiks ol­la üm­ber Sood­la har­ju­tus­väl­ja ala. Kait­se­väe tee­de ja met­sa­ra­da­de ris­tu­mis­koh­ta­des­se tu­leks et­te nä­ha suu­sa­sil­lad ning pa­ren­da­da ole­ma­so­le­vaid sõi­du­teid piir­kon­na ela­ni­ke­le.

Val­la­va­lit­sus teeb ka et­te­pa­ne­ku, et kesk­po­lü­goo­ni ohua­la piir võiks min­na Jus­si jär­ve­de kes­kelt, nii säi­liks Oan­du-Ik­la mat­ka­tee. Ka on et­te­pa­ne­kuid seo­ses tan­ki­tee ko­ri­do­ri­ga, mü­ra­tõ­ke­te ja mü­ra­mõõt­ja­te pai­gal­da­mi­se­ga. Har­ju­tus­väl­ja ja ela­mu­te va­he­le tu­leks jät­ta kõrg­hal­jas­tust.

Õp­pu­sed võik­sid val­la­va­lit­su­se hin­nan­gul toi­mu­da ok­toob­rist jõu­lu­de­ni ning märt­sist pool­de ap­ril­li. Õp­pus­te koh­ta peaks in­fo pa­ne­ma ka kü­la­de in­fo­tahv­li­te­le.

Veel on et­te­pa­nek, et kord aas­tas võiks kor­ral­da­da tra­dit­sioo­ni­li­se kul­tuu­riü­ri­tu­se Kait­se­me Ees­ti­maad, mil­le­ga tut­vus­ta­tak­se kait­se­väe te­ge­vu­si ja või­ma­lu­si piir­kon­nas.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor: „Leid­si­me, et po­le va­ja eral­di töög­rup­pi moo­dus­ta­da. Meil käi­vad kol­me val­la­ga pi­de­vad lä­bi­rää­ki­mi­sed, koh­tu­me po­lü­goo­ni laien­da­mi­se tee­mal re­gu­laar­selt kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­ga. Usun, et kol­me val­la­va­ne­ma kir­ja­ga ar­ves­ta­tak­se. Koh­tu­me val­las ka oma kü­la­de ini­mes­te­ga Sood­last ja Här­ma­ko­sust, rää­gi­me lä­bi, aru­ta­me har­ju­tus­väl­ja­ga seon­du­vat.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­lalt Joa­ves­ki sil­la re­mon­diks 21 000 eu­rot
Järgmine artikkelLok­sa Spor­di­kes­kust ju­ha­tab AI­VE MÕT­TUS Ju­min­dalt