Kin­ni­ta­ti Ani­ja val­la aren­gu­ka­va 2018-2025

780

Vo­li­ko­gu kin­ni­tas nel­ja­päe­val, 18. ok­toob­ril pä­rast kol­man­dat lu­ge­mist ühe­hääl­selt val­la uue, aas­ta­te 2018-2025 aren­gu­ka­va.

En­di­se Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la esi­mest ühist aren­gu­ka­va tut­vus­tas aren­dus­juht Mee­li Kuul vo­li­ko­gu­le es­ma­kord­selt au­gus­tis. Ta mär­kis, et võt­tis aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sel alu­seks val­da­de ühi­ne­mis­le­pin­gu ning Ani­ja val­la 2016. aas­tal kin­ni­ta­tud aren­gu­ka­va, mil­le­le li­sas Aeg­vii­dut puu­du­ta­va osa, sa­mu­ti tu­ris­mi ja jäät­me­ma­jan­du­se pea­tü­kid, uuen­das sta­tis­ti­li­si and­meid.

Aren­gu­ka­vas on olu­kor­ra kir­jel­du­sed ja üle­san­ded-ees­mär­gid vald­kon­da­de kau­pa, iga vald­kon­na juu­res on ta­bel ka­van­da­ta­va­te in­ves­tee­rin­gu­te­ga. Kõik ka­van­da­ta­vad in­ves­tee­rin­gud on koon­da­tud ka üht­ses­se ta­be­lis­se. Li­sa­na kuu­lub aren­gu­ka­va juur­de ka val­la lä­hiaas­ta­te ee­lar­vest­ra­tee­gia.

Aas­ta­te 2018, 2019 ja 2020 in­ves­tee­rin­gu­te juu­res on konk­reet­sed sum­mad, aas­ta­teks 2021-2025 pla­nee­ri­tud in­ves­tee­rin­gud tä­his­ta­tud ris­ti­kes­te­ga. In­ves­tee­rin­gu­te ta­be­lis on nii val­laee­lar­vest kui rii­gilt, toe­tus­meet­me­test, era­ka­pi­ta­lilt kui an­ne­tus­te­na saa­da­vad sum­mad.

Elu ja loo­dus­kesk­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te­na on 2018. aas­tal an­ne­tus­test ja toe­tus­test ko­gu­tav 80 000 eu­rot La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba ehi­ta­mi­seks, ka­hel järg­mi­sel aas­tal kok­ku 30 000 eu­rot män­gup­lat­si­de ja ava­li­ke park­la­te re­no­vee­ri­mi­seks, 80 000 eu­rot tu­le­tõr­je­süs­tee­mi­de ja vee­võ­tu­koh­ta­de kor­ras­ta­mi­seks, 2020. aas­tal 100 000 eu­rot Keh­ra staa­dio­ni puh­kea­la ra­ja­mi­seks, 250 000 eu­rot üü­ri­ma­ja­de ehi­ta­mi­seks, 80 000 eu­rot Keh­ra güm­naa­siu­mie­si­se õuea­la aren­da­mi­seks ja 65 000 eu­rot Ala­ve­re par­gi aren­da­mi­seks.

Et­te­võt­lu­se, töö­hõi­ve ja tu­ris­mi­vald­kon­na in­ves­tee­rin­gu­na on Ani­ja mõi­sa re­konst­ruee­ri­mi­seks 2018. aas­tal 100 000, 2019. aas­tal 1,25 mil­jo­nit ning 2020. aas­tal 800 000 eu­rot.

Ha­ri­dus­vald­kon­nas on 2019. aas­tal 145 000 eu­rot Aeg­vii­du koo­li küt­te­süs­tee­mi ja söö­gi­toa re­no­vee­ri­mi­seks, 70 000 eu­rot Keh­ra koo­li algk­las­si­ma­ja vä­lis­sein­te re­no­vee­ri­mi­seks, 10 000 eu­rot Mõm­mi­la õuea­la kõn­ni­tee­de uuen­da­mi­seks, 10 000 eu­rot Las­te­ta­res te­gut­se­va­le las­te­hoiu­le aia ra­ja­mi­seks, 2019-2020 kok­ku 250 000 eu­rot Ala­ve­re koo­li fas­saa­di soo­jus­ta­mi­seks ja ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mi uuen­da­mi­seks, ka­he aas­ta pea­le 90 000 eu­rot kaa­sa­va ha­ri­du­se põ­hi­mõ­te­te ra­ken­da­mi­seks Keh­ra koo­lis ning 18 000 eu­rot Aeg­vii­du las­teaia män­gu­väl­ja­ku kor­ras­ta­mi­seks ja uu­te at­rakt­sioo­ni­de ost­mi­seks, 2020. aas­tal 120 000 eu­rot Las­te­ta­re fas­saa­di re­no­vee­ri­mi­seks, ka­tu­se soo­jus­ta­mi­seks ja si­se­ruu­mi­de re­mon­diks, 50 000 eu­rot Aeg­vii­du las­teaia küt­te­süs­tee­mi kaa­sa­jas­ta­mi­seks, 60 000 eu­rot Le­pat­rii­nu ja 25 000 Las­te­ta­re las­teaia õue­ala uuen­da­mi­seks.

Kul­tuu­ri, spor­di ja noor­soo­töö vald­kon­nas in­ves­tee­ri­ti tä­na­vu 15 000 eu­rot Ala­ve­re rah­va­ma­ja la­va re­mon­diks, 2019. aas­tal re­no­vee­ri­tak­se 880 000 eu­ro eest Aeg­vii­du de­poo­hoo­ne ter­vi­ses­por­di­kes­ku­seks, 20 000 eu­rot ka­van­da­tak­se Keh­ra spor­di­saa­li val­gus­tu­se re­no­vee­ri­mi­seks ning ka­he järg­mi­se aas­ta jook­sul kok­ku 60 000 eu­rot Ala­ve­re noor­te­kes­ku­se re­mon­diks ja laien­du­seks. 2020. aas­tal pla­nee­ri­tak­se veel 75 000 eu­rot Keh­ra rah­va­ma­ja saa­li re­no­vee­ri­mi­seks ja in­ven­ta­ri soe­ta­mi­seks ning 25 000 eu­rot Ala­ve­re rah­va­ma­ja la­ge­de re­mon­diks.

Sot­siaal­vald­kon­nas re­no­vee­ri­tak­se tä­na­vu 812 000 eu­ro eest Keh­ra ter­vi­se­kes­kus, 2020. aas­tal on ka­vas 100 000 eu­rot in­ves­tee­ri­da Aeg­vii­du sot­siaal­ma­ja re­no­vee­ri­mi­seks ja 30 000 eu­rot Keh­ra sot­siaal­ma­ja keld­ri­ruu­mi­de väl­jae­hi­ta­mi­seks.

Kom­mu­naal­ma­jan­du­se ja ta­ris­tu in­ves­tee­rin­gu­na on tee­de-tä­na­va­te ka­pi­taal­re­mon­diks 2018. aas­tal 600 000, 2019. aas­tal 320 000 ja 2020. aas­tal ka­van­da­tud 350 000 eu­rot. Ala­ve­re rah­va­ma­ja juur­de park­la ra­ja­mi­seks oli sel aas­tal 450 000 eu­rot, 2019. aas­tal on 150 000 eu­rot pla­nee­ri­tud Keh­ra jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­seks. Tä­na­va­val­gus­tu­se ra­ja­mi­seks-uuen­da­mi­seks on ka­hel järg­mi­sel aas­tal kok­ku ka­van­da­tud 1,2 mil­jo­nit eu­rot ning uu­se­la­mu­piir­kon­da­de aren­da­mi­seks 70 000 eu­rot. 2020. aas­tal näeb in­ves­tee­rin­gu­te ka­va et­te veel 50 000 eu­rot Aeg­vii­du raud­tee­pea­tus­te park­la laien­da­mi­seks ja üle­sõi­du­le kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks ning 10 000 eu­rot val­la bus­si­pea­tus­te re­konst­ruee­ri­mi­seks.

Val­la in­fo­süs­tee­mi­de kor­ras­ta­mi­seks ja va­ja­li­ke tur­va­meet­me­te ra­ken­da­mi­seks on ka­hel järg­ne­val aas­tal kok­ku ka­vas in­ves­tee­ri­da 75 000 eu­rot.

Val­la prae­gu­ne aren­dus­juht In­geld­rin Aug sõ­nas, et aren­gu­ka­va li­sa­na kin­ni­ta­tud in­ves­tee­rin­gud ei pruu­gi ol­la lõp­li­kud, aren­gu­ka­va vaa­da­tak­se igal aas­tal üle ning see, mi­da saab ka­van­da­tust el­lu viia, sel­gub val­laee­lar­ve koos­ta­mi­se käi­gus.

Väl­ja­võt­teid Ani­ja val­la aren­gu­ka­vast 2018-2025

Ani­ja val­la aren­gu­ka­va aren­gust­ra­tee­gia osa sä­tes­tab konk­reet­sed aren­gu­suu­nad ja meet­med te­ge­vus­vald­kon­da­de kau­pa.

Elu ja loo­dus­kesk­kond
Mee­de 1: ela­mu­ma­jan­du­se areng
Te­ge­vu­sed:
1. Val­la­le kuu­lu­va ela­mu­fon­di kor­ras­ta­mi­ne.
2. Jäät­me­ma­ja­de ja park­la­te aren­da­mi­ne koos­töös ko­gu­kon­da­de­ga.
3. Val­la­le kuu­lu­va­te ka­su­tu­se­ta hoo­ne­te­le ja kin­nis­tu­te­le ka­su­tu­sots­tar­be leid­mi­ne.
4. Uu­se­la­mua­ren­du­se soo­dus­ta­mi­ne de­tailp­la­nee­rin­gu­ga ala­del ja ole­ma­so­le­va­te ti­hea­sus­tu­sa­la­de laien­da­mi­ne.
5. Hea­kor­ra­kam­paa­nia­te kor­ral­da­mi­ne.
6. Üü­ri­ma­ja­de aren­du­se toe­ta­mi­ne.
Mee­de 2: val­la hea­kor­ras­ta­tud ja tur­va­li­ne elu­kesk­kond
Te­ge­vu­sed:
1. Vee­ko­gu­de ja kal­daa­la­de kor­ras­ta­mi­ne ning mil­jöö­väär­tu­se suu­ren­da­mi­ne.
2. Ole­ma­so­le­va­te par­ki­de ja hal­ja­sa­la­de hool­da­mi­ne ning kor­ras­ta­mi­ne.
3. Val­la ter­ri­too­riu­mil asu­va­te aja­loo­lis­te, muin­sus­kait­se­lis­te ja kul­tuu­riob­jek­ti­de kor­ras­ta­mi­se toe­ta­mi­ne.
4. Meet­me­te ra­ken­da­mi­ne kesk­kon­naoht­li­ke ja mil­jöö­väär­tust rik­ku­va­te ob­jek­ti­de lik­vi­dee­ri­mi­seks ning krun­ti­de kor­ras­ta­mi­seks.
5. Kõr­ve­maa maas­ti­ku­kait­sea­la ka­su­tu­sel hoid­mi­ne ja kait­sea­lus­te par­ki­de ning ük­si­kob­jek­ti­de kor­ras hoid­mi­ne.
6. Keh­ra par­gi ja güm­naa­siu­mi õuea­la aren­da­mi­ne esin­dus­li­kuks ava­li­ku lin­na­ruu­mi osaks.
7. Ala­ve­re par­gi aren­da­mi­ne vas­ta­valt de­tailp­la­nee­rin­gu­le (ter­vi­se­ra­da, lõk­kep­lats, li­pu­mast, as­falt­kat­te­ga plats la­va püs­ti­ta­mi­seks (tal­vel või­ma­lik ui­sup­lats) au­to­noom­ne vee- ja elekt­ri­võ­tu punkt, kerg­liik­lus­teed ja puh­ku­seks so­biv tii­gi­kal­da ala).
8. Las­te män­gu­väl­ja­ku­te ra­ja­mi­ne ja ole­ma­so­le­va­te kaas­a­jas­ta­mi­ne.
9. Jõ­ge­de äär­de sup­lus­koh­ta­de ra­ja­mi­ne.
10. Puh­kea­la­de kaar­dis­ta­mi­ne.
11. Tua­let­ti­de ra­ja­mi­ne ava­li­kuks ka­su­ta­mi­seks.
12. Si­se- või vä­li­ru­la­par­gi ra­ja­mi­ne.
13. Keh­ra staa­dio­ni ran­na­ala laien­da­mi­ne.
Mee­de 3: tur­va­li­su­se ta­ga­mi­ne val­la ter­ri­too­riu­mil
Te­ge­vu­sed:
1. Val­la tu­le­tõr­je­süs­tee­mi­de ja vee­võ­tu­koh­ta­de kor­ras­ta­mi­ne.
2. Naab­ri­val­ve ja abi­po­lit­sei­ni­ke te­ge­vu­se pro­pa­gee­ri­mi­ne ja aren­da­mi­ne.
3. Ko­ha­li­ku init­sia­tii­vi ja ko­da­ni­kual­ga­tu­se toe­ta­mi­ne tur­va­li­su­se ta­ga­mi­sel val­las.
4. Val­la ris­kia­na­lüü­si ja tur­va­li­su­se ka­va koos­ta­mi­ne.
Mee­de 4:  kesk­kon­na­sääst­li­ke tar­bi­mis­har­ju­mus­te ku­jun­da­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Sääst­va aren­gu põ­hi­mõ­te­te­ga ar­ves­ta­mi­ne val­la aren­da­mi­sel.
2. Ro­he­li­se kon­to­ri põ­hi­mõ­te­te ra­ken­da­mi­ne.
3. Jalg­rat­ta­sõb­ra­li­ku kesk­kon­na ku­jun­da­mi­ne Ani­ja val­la piir­kon­da­des ning nen­de­va­he­lis­te tur­va­lis­te kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­ne.
4. Taas­tu­ve­ner­gia ka­su­tu­se­le­võ­tu toe­ta­mi­ne.

Et­te­võt­lus, töö­hõi­ve ja tu­rism
Ettevõtlus ja tööhõive
Mee­de 1: et­te­võt­lus­kesk­kon­na aren­da­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Et­te­võt­lus­või­ma­lus­te pro­pa­gee­ri­mi­ne koos­töös teis­te or­ga­ni­sat­sioo­ni­de ja amet­kon­da­de­ga.
2. An­de­vei maaük­su­se väl­ja­a­ren­da­mi­ne et­te­võt­lus­piir­kon­naks.
3. Et­te­võt­lus­kesk­kon­na kaar­dis­ta­mi­ne, aren­da­mi­ne ja sood­sa et­te­võt­lus­kesk­kon­na loo­mi­se­le kaa­saai­ta­mi­ne part­ner­lu­se põ­hi­mõt­tel.
4. Tin­gi­mus­te loo­mi­ne üldp­la­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tud ala­de­le uu­te toot­mis- ja äriet­te­võ­te­te ra­ja­mi­seks.
5. Tin­gi­mus­te loo­mi­ne tu­ris­mia­la­se et­te­võt­lu­se tek­ki­mi­seks ja aren­da­mi­seks.
6. Kaug­töö­koh­ta­de loo­mi­se toe­ta­mi­ne.
7. Keh­ra tu­ru väl­jae­hi­ta­mi­ne ja aren­da­mi­ne.
Mee­de 2: et­te­võt­lik­ku­se aren­da­mi­ne ja töö­hõi­ve pa­ren­da­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Et­te­võt­ja­te hul­gas va­ja­dus­te väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks kü­sit­lu­se lä­bi­vii­mi­ne.
2. Te­ge­vus­ka­va väl­ja­töö­ta­mi­ne koos­töös et­te­võt­ja­te, teis­te or­ga­ni­sat­sioo­ni­de ja amet­kon­da­de­ga.
3. Et­te­võt­lust pro­pa­gee­ri­va­te ja et­te­võt­lu­se­ga alus­ta­mi­seks va­ja­li­ke koo­li­tus­te kor­ral­da­mi­ne koos­töös et­te­võt­ja­te, teis­te or­ga­ni­sat­sioo­ni­de ja amet­kon­da­de­ga.

Tu­rism
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk 1: Ani­ja val­la kü­las­tu­sob­jek­tid ja tu­ris­mi­tee­nu­sed on mit­me­ke­si­sed, ku­vand at­rak­tiiv­ne ja tu­ris­mi­tee­nu­se pak­ku­jad tee­vad koos­tööd.
Te­ge­vu­sed:
1. „Ani­ja eit“ („Meie kü­la ei­de“) eda­sia­ren­da­mi­ne.
2. Jä­ga­la jõe äär­de ka­las­tus- ja tel­ki­mis­koh­ta­de ra­ja­mi­ne.
3. Pik­va kü­la aja­loo­mä­les­tis­te – Pik­va mõi­sa­komp­lek­si ja Pi­ka­ves­ki pai­su kor­ras­ta­mi­ne koos­töös ra­ja­tis­te oma­ni­ke­ga.
4. KOV-i ja et­te­võt­ja koos­töö Va­na-Tõl­la komp­lek­si aren­da­mi­sel.
5. Keh­ra mõi­sa ait-kui­va­ti aren­da­mi­ne koos­töös va­ba­ühen­dus­te­ga.
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk 2: Kõr­ve­maa kui puh­ke- ja tu­ris­mi­piir­kond on si­se­tu­rul tu­gev kau­ba­märk, kus Ani­ja val­la too­te­pak­ku­mi­sel on eten­da­da olu­li­ne roll.
Te­ge­vu­sed:
1. Kõr­ve­maa kui Ees­ti puh­ke­piir­kon­na ja Aeg­vii­du kui mat­ka­pea­lin­na tut­vus­ta­mi­ne.
2. Ani­ja val­da ja Kõr­ve­maad tu­run­da­vad te­ge­vu­sed in­ter­ne­tis ja sot­siaal­mee­dias.

Ha­ri­dus
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk: las­te­le ja noor­te­le on ta­ga­tud kon­ku­rent­si­või­me­li­ne ha­ri­dus.

Alus­ha­ri­dus
Te­ge­vu­sed:
1. Las­te­ta­re hoo­ne fas­saa­di re­no­vee­ri­mi­ne, ka­tu­se soo­jus­ta­mi­ne ja si­se­ruu­mi­de re­no­vee­ri­mi­ne.
2. Eri­ne­va­te rah­vus­rüh­ma­de koo­sõp­pi­mi­se soo­dus­ta­mi­ne kee­le­kümb­lu­se jät­ka­mi­se­ga Las­te­ta­res.
3. HEV las­te tu­gi­süs­tee­mi­de täien­da­mi­ne (eri­pe­da­goog, psüh­ho­loog, lo­go­peed).
4. Aeg­vii­du las­teaia küt­te­süs­tee­mi kaa­sa­jas­ta­mi­ne.
5. Las­teae­da­de õuea­la­de aren­da­mi­ne.

Üld­ha­ri­dus
Te­ge­vu­sed:
1. Keh­ra güm­naa­siu­mi pe­da­goo­gi­li­se kaad­ri tu­gev­da­mi­ne oma eria­la pa­ri­ma­te spet­sia­lis­ti­de­ga.
2. Ha­ri­du­sa­su­tus­te jät­ku­suut­lik­ku­se, hea mai­ne ja kon­ku­rent­si­või­me­li­se tead­mis­te ta­se­me ta­ga­mi­ne.
3. Kee­le­kümb­lu­se ja koos­õp­pi­mi­se jät­ka­mi­ne Keh­ra güm­naa­siu­mis.
4. HEV las­te tu­gi­süs­tee­mi­de täien­da­mi­ne va­ja­li­ke tee­nus­te­ga (eri­pe­da­goog, psüh­ho­loog, lo­go­peed).
5. Kaa­sa­va ha­ri­du­se põ­hi­mõ­te­te ra­ken­da­mi­seks va­ja­li­ke ehi­tus­töö­de te­ge­mi­ne Keh­ra güm­naa­siu­mis.
6. Ani­ja val­la koo­li­de hoo­ne­te re­no­vee­ri­mi­ne.
7. Ala­ve­re põ­hi­koo­li staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­ne.
8. Keh­ra güm­naa­siu­mi õue­ala uuen­da­mi­ne (jalg­rat­ta­ra­jad, õue­män­gua­lad jne.).

Hu­vi­te­ge­vus ja hu­vi­ha­ri­dus
Te­ge­vu­sed:
1. Val­la koo­li­de, rah­va­ma­ja­de, noor­te­kes­kus­te ja spor­di­hoo­ne­te juu­res te­gut­se­va­te hu­vi­rin­gi­de te­ge­vu­se toe­ta­mi­ne.
2. Või­ma­li­kult mit­me­ke­si­se hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se soo­dus­ta­mi­ne.

Kul­tuur, sport ja noor­soo­töö
Kul­tuur
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk: val­lae­la­ni­ke­le mit­me­ke­sis­te kul­tuu­ri­või­ma­lus­te pak­ku­mi­ne ja kät­te­saa­da­vu­se ta­ga­mi­ne.
Mee­de 1: kul­tuu­ri­te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Rah­va­ma­ja­de ja kü­la­de selt­si­ma­ja­de koor­di­nee­ri­tud töö kor­ral­da­mi­ne ja hoo­ne­te kor­ra­so­le­ku ta­ga­mi­ne ela­ni­ke pa­re­maks tee­nin­da­mi­seks.
2. Keh­ra jaa­ma­hoo­ne kul­tuu­riob­jek­tiks aren­da­mi­se toe­ta­mi­ne.
3. Kul­tuu­ri­vald­kon­nas te­gut­se­va­te va­baü­hen­dus­te, klu­bi­de ja hu­vi­rin­gi­de te­ge­vu­se toe­ta­mi­ne ja nõus­ta­mi­ne.
4. Uue kul­tuu­ri­kes­ku­se ra­ja­mi­ne Keh­ras­se.
5. Maa­kond­li­ke ja üle­rii­gi­lis­te suur­sünd­mu­se toi­mu­mi­se soo­dus­ta­mi­ne Ani­ja val­las.
6. Kaa­saeg­se in­ven­ta­ri soe­ta­mi­ne ja vee­bi­le­he loo­mi­ne Ani­ja Val­la Kul­tuu­ri­kes­ku­se­le.

Sport
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk: spor­di­vald­kon­na aren­gup­rio­ri­tee­diks on ees­mär­gis­ta­tud spor­ti­mi­se või­ma­lus­te ja muu­de ak­tiiv­se­te va­ba aja veet­mi­se või­ma­lus­te laien­da­mi­ne, ela­ni­ke tead­lik­ku­se tõst­mi­ne ter­vis­li­kest elu­vii­si­dest, val­la spor­dior­ga­ni­sat­sioo­ni­de ja sport­las­te te­ge­vu­se toe­ta­mi­ne.
Mee­de 1: spor­di ja lii­ku­mis­har­ras­tu­se või­ma­lus­te avar­da­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Rah­vas­por­di aren­da­mi­ne ja võist­lus­te kor­ral­da­mi­ne.
2. Tipp-, võist­lus-, noor­te-, koo­li-, ter­vi­se- ja rah­vas­por­di aren­da­mi­seks va­ja­li­ke tin­gi­mus­te loo­mi­ne ning spor­di­võist­lus­te kor­ral­da­mi­ne koos­töös SA­ga Ani­ja Val­la Spor­di­maailm ja teis­te part­ne­ri­te­ga.
3. Mat­ka-, suu­sa- ja ter­vi­se­ra­da­de kor­ras­ta­mi­ne.
4. Spor­di­väl­ja­ku­te ja puh­kea­la­de pla­nee­ri­mi­ne ja eta­pi­vii­si­li­ne ra­ja­mi­ne ja re­konst­ruee­ri­mi­ne.
5. Spor­di­vald­kon­nas te­gut­se­va­te va­baü­hen­dus­te te­ge­vu­se toe­ta­mi­ne.
6. Aeg­vii­du de­poo­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­ne ter­vi­ses­por­di­kes­ku­seks.

Noor­soo­töö
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk: noor­soo­töö prio­ri­tee­diks on tin­gi­mus­te ja kesk­kon­na loo­mi­ne, mis toe­tab noor­te iga­külg­set aren­gut, ene­se­teos­tust ja si­hi­pä­rast te­ge­vust va­bal ajal.
Mee­de 1: noor­soo­töö pa­ren­da­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Noor­soo­töö val­la­si­se­se võr­gu aren­da­mi­ne.
2. Noor­tein­fo süs­tee­mi loo­mi­se toe­ta­mi­ne.
3. Noor­te­vo­li­ko­gu ja õpi­las­e­sin­dus­te töö toe­ta­mi­ne.
4. Re­gu­laar­se­te noor­soo­töö uu­rin­gu­te kor­ral­da­mi­ne ja ana­lüü­si­mi­ne.
5. Noor­te rah­vus­va­he­li­se koos­töö toe­ta­mi­ne.
6. Noor­te loo­vu­se aren­da­mi­ne.
7. Noor­te et­te­võt­lu­sa­la­se tead­lik­ku­se suu­ren­da­mi­ne.
8. Omaal­ga­tu­se ja ühis­te­ge­vus­te või­ma­lus­te suu­ren­da­mi­ne.
9. In­fo­teh­no­loo­gi­lis­te või­ma­lus­te ka­su­ta­mi­ne noor­soo­töös, sh noor­te di­gi­taal­se kir­jaos­ku­se tõst­mi­ne in­fo­teh­no­loo­gi­li­se hu­vi­te­ge­vu­se kau­du.
10. Seik­lus­par­gi, pump­track-ra­ja ja ru­la­par­gi ra­ja­mi­ne Keh­ras­se.
11. Keh­ra noor­te­kes­ku­se bän­di­ruu­mi ven­ti­lat­sioo­ni ehi­ta­mi­ne.
12. Ala­ve­re noor­te­kes­ku­se re­mont.
13. Keh­ra noor­te­kes­ku­se ümb­ru­se aren­da­mi­ne.

Sot­siaal­kesk­kond
Sot­siaal­ne kait­se
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk: ela­ni­ke­le on ta­ga­tud sot­siaal­ne tur­va­li­sus.
Mee­de 1: kõi­ki­de las­te ja noor­te kas­va­mi­seks va­ja­li­ke tin­gi­mus­te loo­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Pe­re­de­le ja las­te­le va­ja­li­ke sot­siaal­tee­nus­te loo­mi­ne ja aren­da­mi­ne.
2. Sot­siaal­se re­ha­bi­li­tat­sioo­ni­tee­nus­te pak­ku­mi­ne ris­ki­pe­re­de­le.
3. Lap­se­va­ne­ma­te koo­li­ta­mi­ne.
Mee­de 2: ea­ka­te vää­ri­ka va­na­ne­mi­se ta­ga­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Keh­ra sot­siaal­ma­ja re­no­vee­ri­ma­ta ruu­mi­de väl­ja ehi­ta­mi­ne ja tee­nus­te aren­da­mi­ne vas­ta­valt sot­siaa­le­lu­ruu­mi­de aren­dusp­laa­ni­le.
2. Keh­ra Sot­siaal­kes­ku­se tee­nus­te aren­da­mi­ne koos­töös naa­ber­val­da­de­ga.
3. Aeg­vii­du sot­siaal­ma­ja re­no­vee­ri­mi­ne.
Mee­de 3: täis­kas­va­nud ela­ni­ke toi­me­tu­le­ma­tu­se vä­hen­da­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Sot­siaa­le­lu­ruu­mi va­ja­va­te ela­ni­ke koon­da­mi­ne üh­te hoo­nes­se.
2. Ris­ki­rüh­ma ela­ni­ke toi­me­tu­le­ku toe­ta­mi­ne ja sot­siaal­se tur­va­li­su­se suu­ren­da­mi­ne.
3. Suu­re hool­dus­koor­mu­se­ga isi­ku­te­le va­ja­li­ke tee­nus­te loo­mi­ne nen­de hool­da­ja­te töö­tu­ru­le naas­mi­se ees­mär­gil.
Mee­de 4: puue­te­ga isi­ku­te­le va­ja­li­ke tee­nus­te kor­ral­da­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Trans­por­di kor­ral­da­mi­ne.
2. Ole­ma­so­le­va­te sot­siaal­tee­nus­te aren­da­mi­ne.

Ter­vis­hoid ja ter­vi­se eden­da­mi­ne
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk: Ani­ja val­las on kaa­saeg­ne ter­vis­hoiu­tee­nus ja ini­me­sed väär­tus­ta­vad ter­vis­lik­ke elu­vii­se.
Mee­de 1: ter­vis­hoiu­tee­nus­te kät­te­saa­da­vu­se ta­ga­mi­ne ja ter­vis­li­ke elu­vii­si­de tead­li­kus­ta­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se hoo­ne re­no­vee­ri­mi­ne ja es­ma­ta­san­di ter­vis­hoiu­tee­nus­te va­li­ku suu­ren­da­mi­ne.
2. Ter­vi­se­kait­se te­ge­vus­te pla­nee­ri­mi­ne ja lä­bi­vii­mi­ne.
3. Ter­vis­li­ke elu­vii­si­de väär­tus­ta­mi­ne ja ter­vist pa­ran­da­va­te te­ge­vus­te ra­ken­da­mi­ne.

Kom­mu­naal­ma­jan­dus ja ta­ris­tu
Ve­si ja ka­na­li­sat­sioon
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk 1: ÜVK ra­ken­da­mi­ne pä­rast kõi­ki­de pro­jek­ti­de lõp­pe­mist.
Mee­de 1: ÜVK ra­ken­da­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Tea­vi­tus­töö ÜVK lii­tu­mi­se tin­gi­mus­test ja sel­le­ga kaas­ne­vast ka­sust ela­ni­ke­le.
2. Süs­teem­ne lii­tu­mi­se ko­hus­tu­se täit­mi­se kont­rol­li­mi­ne ja meet­me­te ra­ken­da­mi­ne.
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk 2: sa­de­vee ära­juh­ti­mi­se la­hen­dus­te pro­jek­tee­ri­mi­ne ja väl­jae­hi­ta­mi­ne
Mee­de 1: Keh­ra lin­na sa­de­vee ka­na­li­sat­sioon
Te­ge­vu­sed:
1. Keh­ra lin­na sa­de­vee ära­juh­ti­mi­se ter­vik­li­ku la­hen­du­se pro­jek­tee­ri­mi­ne, ar­ves­ta­des ole­ma­so­le­vaid süs­tee­me.
2. Keh­ra lin­na sa­de­vee ära­juh­ti­mi­se la­hen­du­se eta­pi­vii­si­li­ne väl­jae­hi­ta­mi­ne.
Mee­de 2: sa­de­vee kraa­vid ja muud kui­ven­dus­süs­tee­mid
Te­ge­vu­sed:
1. Het­keo­lu­kor­ra kaar­dis­ta­mi­ne ti­hea­sus­tu­sa­la­del ja tu­gi­tee­de ää­res.
2. Re­no­vee­ri­mis- ja hool­dus­plaa­ni koos­ta­mi­ne.
3. Va­ja­li­ke töö­de si­hi­pä­ra­ne teos­ta­mi­ne, läh­tu­des koos­ta­tud plaa­nist.
4. Val­la tee­de kraa­vi­de pu­has­ta­mi­ne, truu­pi­de kor­ras­ta­mi­ne ja võ­sa­tõr­je.

Teed
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk: ta­ga­da aas­ta­ring­selt kõi­ki­des val­la piir­kon­da­des tee­de hea lä­bi­ta­vus.
Mee­de 1: tee­de lä­bi­ta­vu­se ja tur­va­li­su­se ta­ga­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Tal­vis­te tee­hool­dus­nõue­te täien­da­mi­ne ja töö­de teos­ta­mi­seks rii­gi­han­ke kor­ral­da­mi­ne.
2. Ke­vad- ja sü­gis­pe­rioo­di tee­hool­dus­töö­de mah­tu­de suu­ren­da­mi­ne.
3. Era­tee­de ava­li­kul ees­mär­gil ka­su­ta­mi­se või­mal­da­mi­ne ja hool­du­se ta­ga­mi­ne.
4. Liik­lus­kor­ral­du­se kaa­s­ajas­ta­mi­ne suu­re­ma ohu­tu­se saa­vu­ta­mi­seks, aru­saa­da­va ja tur­va­li­se liik­luss­kee­mi koos­ta­mi­ne ja aren­da­mi­ne.
Mee­de 2: val­la tee­de re­no­vee­ri­mi­ne ja ra­ja­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Tee­de, tä­na­va­te ja ava­li­ke park­la­te ka­pi­taal­re­mont vas­ta­valt tee­hoiu­ka­va­le.
2. Kerg­liik­lus­tee­de pro­jek­tee­ri­mi­ne ja eta­pi­vii­si­li­ne ra­ja­mi­ne.
3. Las­teae­da­de õuea­la kõn­ni­tee­de uuen­da­mi­ne.
4. Ala­ve­re kü­la kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne bus­si­jaa­mast ela­mu­te­ni.
5. Kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­ne: Kau­nis­saa­re–Pik­va–Ala­ve­re, Keh­ra–Ani­ja ja Voo­se–Vet­la–Kreo.
6. Aeg­vii­du raud­tee­pea­tu­se park­la laien­da­mi­ne ja kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne raud­tee üle­sõi­du­le.
7. Au­to­sil­la ra­ja­mi­ne üle Jä­ga­la jõe Keh­ra lin­na ja Üle­jõe kü­la ühen­da­mi­seks.

Ühist­rans­port
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk: val­la kõi­ki piir­kon­di ka­tab va­ja­du­si ar­ves­tav ühist­rans­por­di võrk.
Mee­de 1: val­la ühist­rans­por­di võr­gu aren­da­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Koos­töös MTÜ Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus ja El­ro­ni­ga ühist­rans­por­di­võr­gu kor­ras­ta­mi­ne.
2. Bus­si­pea­tus­te re­konst­ruee­ri­mi­ne koos­töös ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na ja maan­teea­me­ti­ga.
3. Sot­siaal­tak­so­de süs­tee­mi loo­mi­ne.
4. Kõi­ki­des ühist­rans­por­di suun­da­des (buss-buss, buss-rong) su­ju­valt toi­mi­va üm­ber­is­tu­mi­se või­ma­lu­se loo­mi­ne.

Soo­ja­ma­jan­dus
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk: kat­la­ma­ja­de ja kaug­küt­te­süs­tee­mi­de re­no­vee­ri­mi­ne kok­ku­hoiu saa­vu­ta­mi­seks.
Mee­de 1: Keh­ra kaug­küt­te­piir­kon­na aren­da­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Uue kat­la­ma­ja ehi­ta­mi­ne.
2. Kaug­küt­te­to­rus­ti­ke eta­pi­vii­si­li­ne re­konst­ruee­ri­mi­ne.

Ener­gia­ma­jan­dus
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk: hoo­ne­te ener­gia­tõ­hu­su­se tõst­mi­ne ja küt­te­ku­lu­de vä­hen­da­mi­ne.
Mee­de 1: hoo­ne­te re­no­vee­ri­mi­ne ener­gia­sääs­tu saa­vu­ta­mi­seks
Te­ge­vu­sed:
1. Ole­ma­so­le­va­te hoo­ne­te sei­su­kor­ra kaar­dis­ta­mi­ne.
2. Hoo­ne­te soo­jus­ta­mi­ne ja soo­ja­süs­tee­mi­de re­no­vee­ri­mi­ne.
Mee­de 2: tä­na­va­val­gus­tus­süs­tee­mi­de op­ti­mee­ri­mi­ne ja re­no­vee­ri­mi­ne
Te­ge­vu­sed:
1. Kaa­saeg­se üle­val­la­li­se ener­gia­sääst­li­ku tä­na­va­val­gus­tus­süs­tee­mi ra­ja­mi­ne ja uuen­da­mi­ne.

Kom­mu­naal­ma­jan­dus ja ta­ris­tu
Jäät­me­ma­jan­dus
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk: Ani­ja val­la jäät­me­ma­jan­dus on kor­ral­da­tud kesk­kon­na­sõb­ra­li­kult ja jät­ku­suut­li­kult.
Mee­de 1: Hal­dus­ter­ri­too­riu­mil jäät­mea­la­se te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­ne.
Te­ge­vu­sed:
1. Ani­ja val­la jäät­me­jaa­ma ra­ja­mi­ne Keh­ras­se.
2. Ti­hea­sus­tu­sa­la­del kor­ter­ma­ja­de juur­de prü­gi­ma­ja­de ra­ja­mi­ne.
3. Pa­ken­di­ko­ti tee­nu­se laien­da­mi­ne üle val­la.
4. Ela­nik­kon­na tead­lik­ku­se tõst­mi­ne jäät­me­te sor­tee­ri­mi­sest ja sääst­li­kust tar­bi­mi­sest.

Val­la juh­ti­mi­ne ja ko­gu­kon­nad
Üld­va­lit­se­mi­ne
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk: val­la efek­tiiv­ne ja edu­kas juh­ti­mi­ne.
Te­ge­vu­sed:
1. Val­la amet­ni­ke töö­jao­tu­se ja koor­mu­se op­ti­mee­ri­mi­ne koos­töös naa­ber­val­da­de­ga.
2. Koos­töö aren­da­mi­ne ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te­ga, seal­hul­gas koos­töö aren­da­mi­ne rah­vus­va­he­li­sel ta­san­dil.
3. Val­la­ma­ja in­fo­süs­tee­mi­de kor­ras­ta­mi­ne, va­ja­li­ke tur­va­meet­me­te ra­ken­da­mi­ne.
4. Val­la­va­lit­su­se hal­du­sa­las ole­va­te res­surs­si­de op­ti­mee­ri­mi­ne val­la hal­dus­suut­lik­ku­se pa­ren­da­mi­seks.
5. Oma­va­lit­su­se osu­ta­ta­va­te tee­nus­te muut­mi­ne ela­ni­ke­le kva­li­teet­se­maks ja kät­te­saa­da­va­maks.
6. Val­la juh­ti­mi­se lä­bi­paist­vu­se ta­ga­mi­ne.
7. Ela­nik­kon­na kaa­sa­mi­ne st­ra­tee­gi­lis­tes­se ot­sus­tusp­rot­ses­si­des­se.
8. Ani­ja val­la si­hi­pä­ra­ne mai­ne­ku­jun­dus.
9. ELVL-i, ÜTK-sse, HOL-i, HÜK-i kuu­lu­mi­se ots­tar­be­ku­se ana­lüüs.
10. Val­da tut­vus­ta­va tun­nus­süm­boo­li­ka väl­ja­töö­ta­mi­ne, sh kõi­gi­le al­la­su­tus­te­le.
11. Val­la uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne.
12. Töö­ta­da väl­ja toi­miv kom­mu­ni­kat­sioo­nist­ra­tee­gia, mis ta­gaks ka ve­ne­keel­se­le ela­nik­kon­na­le es­ma­täht­sa in­for­mat­sioo­ni kät­te­saa­da­vu­se.
13. Ta­ga­si­si­de süs­tee­mi ra­ken­da­mi­ne ra­hu­lo­lu­kü­sit­lus­te ja uu­rin­gu­te näol.
Val­la­va­lit­su­se jär­je­pi­dev ja si­su­li­ne koos­töö val­la hal­la­ta­va­te asu­tus­te ja val­la osa­lu­se­ga et­te­võ­te­te­ga.

Ko­gu­kon­nad
St­ra­tee­gi­li­ne ees­märk: jät­ku­suut­li­kud ja ak­tiiv­sed ko­gu­kon­nad.
Mee­de 1: ak­tiiv­su­se tõst­mi­ne ja jät­ku­suut­lik­ku­se suu­ren­da­mi­ne ko­gu­kon­nas.
Te­ge­vu­sed:
1. Ko­da­ni­kual­ga­tus­li­ke ühen­dus­te kui part­ne­ri­te kaa­sa­mi­ne ot­sus­te ku­jun­da­mi­se prot­ses­si.
2. Ak­tiiv­se­te val­la­ko­da­ni­ke, va­baü­hen­dus­te ja kü­la­selt­si­de nõus­ta­mi­ne, in­nus­ta­mi­ne ja tun­nus­ta­mi­ne.
3. Ava­li­ke tee­nus­te de­le­gee­ri­mi­ne.
4. Ko­gu­kon­da­de ja KO­Vi va­he­li­se koos­töö toi­mi­mi­se kin­nis­ta­mi­ne koos­töö hea ta­va või mõ­ne muu amet­li­ku do­ku­men­di­ga.
5. Ko­ha­li­ke ko­gu­kon­da­de koh­ta re­gu­laar­ne in­fo ko­gu­mi­ne ja kor­ras­ta­mi­ne.
6. Ühis­kon­nae­lus osa­le­mi­se või­ma­lus­te ta­ga­mi­ne teist­su­gu­se kee­le ja kul­tuu­ri­taus­ta­ga ini­mes­te­le.