KIK ra­has­tab Har­ju­maal 208 pro­jek­ti kok­ku 4 032 702 eu­ro­ga

267

Ida-Har­ju kõik koo­lid ja las­teaiad saa­vad Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt kesk­kon­na­tead­lik­ku­se prog­ram­mist toe­tust. Ra­has­ta­tak­se nii oma­va­lit­sus­te taot­lu­si kui ka las­tea­su­tus­te en­di pro­jek­te.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­va­lit­su­se pro­jek­ti­le „Ani­ja val­la las­teae­da­de õpi­las­te­le loo­dus­ha­ri­du­se ak­tiiv­õp­pep­rog­ram­mi­de lä­bi­vii­mi­ne loo­dus- ja kesk­kon­na­ha­ri­dus­kes­kus­tes“ an­tak­se 1640 eu­rot. Ala­ve­re põ­hi­kool saab 2019/20 õp­peaas­ta kesk­kon­na­tead­lik­ku­se prog­ram­mi­deks 1595 eu­rot – 1.-9. klas­si õpi­las­te kesk­kon­na­tead­lik­ku­se suu­ren­da­mi­seks, elu­rik­ku­se tund­maõp­pi­mi­se ning loo­du­se ja ini­mü­his­kon­na seos­te leid­mi­se lau­du. Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­las­te­le loo­dus­ha­ri­dus­li­ke ak­tii­võp­pep­rog­ram­mi­de el­lu­vii­mi­seks loo­dus- või kesk­kon­na­ha­ri­dus­kes­kus­tes 2019 sü­gi­sel eral­da­tak­se 5935 eu­rot.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu kesk­koo­li kol­me esi­me­se koo­liast­me õp­pe­ka­va­sid toe­ta­va­teks õp­pe­käi­ku­deks eral­da­tak­se 2019/20 8400 eu­rot. Kuu­sa­lu las­teaia­le Jus­si­ke an­tak­se loo­ma­de elu eri­ne­va­tes elu­pai­ka­des uu­ri­mi­seks 500 eu­rot.

Kol­ga las­teaia pro­jek­ti­le „Kol­ga las­teaia lap­sed tut­vu­mas loo­ma­de, lin­du­de ja pu­tu­ka­te­ga 2019-2010 õp­peaas­tal” 300 eu­rot. Kol­ga kooli õpi­las­te osa­le­mi­seks kesk­kon­na-alas­tes õp­pep­rog­ram­mi­des an­tav toe­tus on 2236 eu­rot – kesk­kon­naa­la­sed õp­pe­käi­ku­deks, kus tut­vus­ta­tak­se eri­ne­vaid loo­dus­tee­ma­sid, ka loo­dus­res­surs­si­de hoid­mist, sääst­lik­ku tar­bi­mist.
Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia pro­jek­ti „Hak­ka­ma­saa­mi­ne loo­du­ses“ toe­tus on 150 eu­rot – tut­vus­ta­tak­se võt­teid mi­da ra­ken­da­tak­se loo­du­ses ek­si­mi­se si­tuat­sioo­nis ning sel­li­ses­se olu­kor­da sat­tu­mi­se väl­ti­mi­seks.

Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool saab õp­pe­käi­ku­deks 2019/20 õp­peaas­tal 674 eu­rot – las­teaia eel­koo­liea­lis­te las­te ning koo­li 1.-6. klas­si ja ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­dus­te­ga õpi­las­te loo­du­sõ­pe­tu­se õp­pi­mi­se toe­tu­seks.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se pro­jek­ti­le „Õp­pep­rog­ram­mid Raa­si­ku val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te­le 2019/20“ an­tav toe­tus on 10 692 eu­rot.

Loksa linn
Lok­sa güm­naa­siu­mi pro­jekt „Õp­peai­ne­te lõi­ming ehe­das õp­pe­kesk­kon­nas“ saab 5400 eu­rot. Lok­sa las­teaia Õn­net­rii­nu pro­jek­ti „Elek­ter meie üm­ber“ toe­tus on 468 eu­rot.

Eelmine artikkelKARIN SOO­SA­LU Kuu­sa­lust oli tant­su­peol lii­gi­juht
Järgmine artikkelIda-Har­just käis üld­lau­lu- ja tant­su­peol li­gi tu­hat esi­ne­jat