KIK an­nab toe­tus­ra­ha ÜVK­ga lii­tu­mi­seks

1014

Toe­tust saab kü­si­da ÜVK ala­del, kus on üle 2000 tar­bi­ja – Ida-Har­just Aru­kü­las, Keh­ras ja Lok­sal.

Kesk­kon­na­mi­nis­tee­rium tea­tas möö­du­nud nä­da­lal, et mi­nis­ter Siim Kiis­ler kin­ni­tas kor­ra ja tin­gi­mu­sed ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga (ÜVK) lii­tu­mi­seks või reo­vee ko­gu­mi­se nõue­te­ko­ha­se ma­hu­ti pai­gal­da­mi­seks. Taot­le­da saab Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se (KIK) kau­du ala­tes 5. juu­nist. Era­si­ku­te vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ta­ris­tu ra­ja­mist toe­tab riik kok­ku 10 mil­jo­ni eu­ro­ga, kesk­mi­sed toe­tus­sum­mad on ka­van­da­tud va­he­mik­ku 2000-2500 eu­rot.

Kui üle 2000 tar­bi­ja­ga piir­kon­nas on ÜVK­ga lii­tu­mis­või­ma­lus ole­mas, siis saab toe­tust ela­mu ühen­da­mi­seks ma­gist­raal­to­rus­ti­ku­ga. Kui ela­tak­se roh­kem kui 2000 tar­bi­ja­ga piir­kon­nas, ku­hu lä­hi­ma 5 aas­ta jook­sul ÜVKd ei ra­ja­ta, toe­tab riik ela­mu ko­gu­mis­ma­hu­ti ra­ja­mist või üm­be­re­hi­ta­mist. Toe­tust ei an­ta ela­mu­si­ses­te to­rus­ti­ke ega vee­mõõ­du­sõl­me­de ra­ja­mi­seks, ka ei ra­has­ta­ta va­rem teh­tud töid ega to­rus­ti­ku ra­ja­mist ehi­tus­jär­gus ela­mu­tes­se.

Toe­tu­se taot­le­mi­se tin­gi­mus­tes on veel nõue, et ju­hul kui lii­tu­mis­punkt on ra­ja­tud nii vee­vär­gi kui ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mi­seks, siis tu­leb lii­tu­da toe­tu­se saa­mi­seks mõ­le­ma tee­nu­se­ga. Taot­lus tu­leb esi­ta­da KI­Ki e-toe­tu­se kesk­kon­nas.

Kok­ku on Ees­tis prae­gu 57 piir­kon­da, kus on tar­bi­jaid enam kui 2000. Ida-Har­jus asu­vad neist kolm – Aru­kü­la ale­vik reos­tus­koor­mu­se­ga 2153 ini­mest, Keh­ra linn reos­tus­koor­mu­se­ga 3719 ini­mest ja Lok­sa linn, mil­le reos­tus­koor­mu­seks on mär­gi­tud 3950 ini­mest. Kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi and­me­tel on üle 2000 tar­bi­ja­ga reo­vee­ko­gu­mi­sa­la­del li­gi 15 000 ma­ja­pi­da­mist, mis po­le se­ni ÜVK­ga lii­tu­nud.

Aru­kü­las al­gab ÜVK ra­ja­mi­ne
Aru­kü­la ale­vi­kus lõ­peb juu­ni al­gu­ses ÜVK ehi­tus­han­ge, ko­gu töö lä­heb maks­ma 3 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 2,4 an­nab KIK. Ehi­tu­se val­mi­mis­täh­taeg on järg­mi­se aas­ta au­gus­tis.

Val­la vee-et­te­võt­te Ra­ven juht And­ro En­nok üt­les, et KI­Ki toe­tus­voor oli rõõ­mus­tav uu­dis, mis peaks mo­ti­vee­ri­ma kin­nis­tuo­ma­nik­ke ÜVK­ga lii­tu­ma. Aru­kü­las ÜVK­ga lii­tu­mis­ta­su ei tu­le, pro­jek­ti­ga ra­ja­tak­se 122 uut vee­va­rus­tu­se lii­tu­mis­punk­ti ja 412 ka­na­li­sat­sioo­ni lii­tu­mis­punk­ti.

Keh­ra, Leht­met­sa ja Üle­jõe kü­la
Ani­ja val­las lõp­pes Keh­ra lin­na ning Leht­met­sa ja Üle­jõe kü­la ma­hu­kas vee­ma­jan­du­se pro­jekt 2012. aas­tal. OÜ Vel­ko AV and­me­tel on Keh­ra reo­vee­ko­gu­mi­sa­lal ra­ja­tud 458 ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mis­punk­ti, lii­tu­nud kin­nis­tuid on prae­gu­se sei­su­ga 402.

Vel­ko AV toot­mis­juht An­do Voo­sel üt­les, et lii­tu­ma­ta kin­nis­tu­test osa on sel­li­seid, kus lii­tu­mis­punkt on küll väl­ja ehi­ta­tud, kuid ela­mut veel po­le. Hoo­nes­ta­ma­ta kin­nis­tu­te­le toe­tust taot­le­da ei saa. Tei­ne osa on sel­li­seid, kus küll ela­tak­se, aga vee­vär­gi maj­ja­too­mi­ne on ta­ker­du­nud ra­ha ta­ha. Kui­gi ÜVK­ga lii­tu­mi­ne on Ani­ja val­las ol­nud ta­su­ta, on ka lii­tu­mis­punk­tist vee maj­ja too­mi­ne üs­na ku­lu­kas.

„Nei­le ini­mes­te­le tu­leb­ki nüüd riik ap­pi,“ sõ­nas An­do Voo­sel.

Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Too­mas Rei­si sel­gi­tas, et kin­nis­tuo­ma­nik, kes soo­vib KI­Kist saa­da ÜVK ra­ja­mi­seks toe­tust, peab täit­ma ÜVK­ga lii­tu­mis­taot­lu­se, sel­le vorm on ole­mas Vel­ko AV ko­du­le­hel, ning saat­ma sel­le et­te­võt­te klien­di­tee­nin­dus­se. Pä­rast se­da väl­jas­tab Vel­ko AV lii­tu­mis­tin­gi­mu­sed, mil­le põh­jal tu­leb tel­li­da to­rus­ti­ke ehi­tusp­ro­jekt. Ka pro­jekt tu­leb koos­kõ­las­ta­da Vel­ko­ga. Need do­ku­men­did on va­ja­li­kud KI­Kist toe­tu­se taot­le­mi­seks.
Ani­ja val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Ast­rid Pro­met kin­ni­tas, et val­la­va­lit­sus on val­mis ela­nik­ke taot­lu­se koos­ta­mi­sel nõus­ta­ma-ai­ta­ma.

Lok­sal sa­da­kond era­mut se­ni lii­tu­ma­ta
Lok­sa lin­nas lõp­pes KI­Ki abi­ra­ha­de­ga teh­tud vee­ma­jan­dusp­ro­jekt 2013. aas­tal, KIK toe­tas 4,9 mil­jo­ni eu­ro­ga. Tä­ni­ni on pal­jud Nõm­me lin­nao­sa era­ma­ja­de oma­ni­kud ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­ma­ta. Põ­hi­põh­jus on ela­ni­ke sõ­nul lin­na­vo­li­ko­gu ot­su­se­ga keh­tes­ta­tud kõr­ge lii­tu­mis­ta­su – 1200 eu­rot kin­nis­tu koh­ta.

Mõ­ni kuu ta­ga­si saa­tis lin­na­va­lit­sus Nõm­me lin­nao­sa era­muo­ma­ni­ke­le kir­ja, kus on vii­da­tud kesk­kon­na­hoiu nõue­te­le, ju­hi­tud tä­he­le­pa­nu või­ma­li­ke­le sun­ni­ra­ha­dele ja väär­teo­me­net­lu­stele, kui puu­dub nõue­te­ko­ha­ne reo­vee­ma­hu­ti ning po­le lii­tu­tud val­mi­s­-e­hi­ta­tud ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­ga. Kok­ku on lii­tu­ma­ta sa­da­kond kin­nis­tut. On ka ma­ju, kus reo­ve­si jook­seb met­sa või kraa­vi, imb­kae­vud le­ki­vad.

Lok­sa vee-et­te­võt­ja on lin­na­le kuu­luv OÜ Lok­sa Hal­jas­tus. Paa­ri nä­da­la eest Lok­sa Hal­jas­tu­se ju­hi­na töö­le asu­nud Raik Saart Tal­lin­nast üt­les, et viib end olu­kor­ra­ga kurs­si, lä­hia­jal on plaan min­na Nõm­me lin­nao­sa ela­ni­ke­ga olu­kor­rast ot­se rää­ki­ma, sest linn on hu­vi­ta­tud, et ma­jad ühen­da­taks ÜVK­ga.

„Kui on või­ma­lik saa­da toe­tust, peak­sid ini­me­sed se­da ka­su­ta­ma. Ole­me val­mis nõu and­ma ja abis­ta­ma,“ lu­bas ta.

Eelmine artikkelMuu­seu­miööl esi­li­nas­tus kroo­ni­ka­film Keh­ra jaa­ma­hoo­ne taas­sün­nist
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­ma­ja ha­ka­ti ta­ga­si ko­li­ma Kiiu mõi­sa