Kiius on jäät­me­jaam ol­nud küm­me aas­tat, Lok­sal kolm

1875
Kiiu jäät­me­jaa­ma ope­raa­tor MIH­KEL TAM­ME­PÄRG jä­tab möö­da­sõit­ja­te­le mär­ka­mi­seks õue­le män­guas­ju, et leiak­sid järg­mi­sed män­gi­jad. Ära on an­da ka eri­ti suur män­gu­ka­ru.

Kiiu jäät­me­jaam hak­kas töö­le li­gi 10 aas­tat ta­ga­si, jaa­nua­ris 2009. Kuu­sa­lu vald ren­dib sel­le jaoks Mih­kel Tam­me­pär­gilt Kiius Tam­me kin­nis­tut, le­ping on sõl­mi­tud 20 aas­taks. Kok­ku on le­pi­tud, et jäät­me­jaa­ma ope­raa­to­ri­na töö­tav Mih­kel Tam­me­pärg saab kin­nis­tul paik­ne­vat kuu­ri ka­su­ta­da ka en­da ots­tar­beks.

Lok­sa­le ehi­tas jäät­me­jaa­ma MTÜ Kesk­kon­na­tee­nu­sed, mil­le asu­ta­jad ja liik­med on Tal­linn ja Lok­sa linn. Lok­sa jäät­me­jaam ava­ti 2. veeb­rua­ril 2015. Sel­le ra­ja­mi­seks saa­di toe­tust Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt 250 000 eurot, Loksa linn lisas omaosalusena 80 000 eurot.

Ta­su­ta saab jäät­me­jaa­ma­des­se ära an­da oht­lik­ke jäät­meid, elekt­ri ja elekt­roo­ni­ka­sead­meid, pa­ken­di­jäät­meid, va­nu au­to­reh­ve, lehtk­laa­si ning va­na­pa­be­rit, pap­pi ja pa­ber­pa­ken­deid. Ehi­tus­jäät­meid ja suur­jäät­meid na­gu möö­bel, kraa­ni­kau­sid, mad­rat­sid, vai­bad võe­tak­se vas­tu ta­su eest. Lok­sal võe­tak­se ta­su eest vas­tu ka ka­su­ta­tud rii­deid-ja­la­nõu­sid, Kiiu jäät­me­jaa­mas on nen­de jaoks MTÜ Rii­de­punkt kon­tei­ner.

Li­saks sel­le­le, et Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud saa­vad ka­su­ta­da Kiiu jäät­me­jaa­ma, on val­lae­la­ni­kel või­ma­lik viia jäät­meid ka Lok­sa­le.

Kiius ot­se­kui taas­ka­su­tus­kes­kus
Kiiu jäät­me­jaa­ma min­nak­se jäät­meid ja ka­su­tu­se­ta jää­nud as­ju vii­ma, aga sa­mas ka va­ja­lik­ke ese­meid-ma­ter­ja­le ot­si­ma. Mih­kel Tam­me­pärg peab jäät­me­jaa­ma osa­li­selt ot­se­kui taa­ska­su­tus­kes­kust. Kõik too­du ei rän­da ko­he et­te­näh­tud kon­tei­ne­ri­tes­se, kor­ra­li­ku­mad ese­med pan­nak­se kõr­va­le, sest või­vad ol­la va­ja­li­kud teis­te­le.

Nii on prae­gu pak­ku­mi­sel pal­ju suus­ki. Suu­sa­saa­paid ja uis­ke on vä­hem, aga kel va­ja, võib tul­la va­li­ma. Saa­da­val on lai va­lik jalg­rat­taid, osad pä­ris sõi­du­kor­ras, rää­gib jäät­me­jaa­ma ope­raa­tor Mih­kel Tam­me­pärg.

Mõ­ned raa­ma­tu­hu­vi­li­sed käi­vad sor­tee­ri­mas ja leia­vad va­na­pa­be­ris­se vii­dud raa­ma­tu­te seast en­da­le hu­vi­pak­ku­vat. Üm­ber­ja­ga­mi­se­le on sa­ge­li läi­nud ka va­na mööb­lit ja män­guas­ju. Prae­gu­gi on jäät­me­jaa­ma õue­le väl­ja pan­dud suu­re­maid män­guas­ju, et möö­da­sõit­jad mär­kak­sid.

Mih­kel Tam­me­pärg: „Kui vä­rav on lah­ti, tul­ge jul­gelt, ol­gu või õh­tu ja amet­lik tööaeg lä­bi. Üri­tan ai­da­ta nii, et üh­te­gi too­dud as­ja ta­ga­si ei saa­da ning kel mi­da­gi va­ja, ot­si­me. Võib ka soo­vist tea­da an­da, et os­kaks kõr­va­le pan­na.“

Sü­gi­sel ja ke­va­del tuuak­se pal­ju ka­su­ta­tud au­to­reh­ve. Ka te­le­vii­so­ri­te kon­tei­ner täi­tub kii­relt ning roh­kelt an­tak­se ära külm­kap­pe, te­le­fo­ne, ar­vu­teid.
Jäät­me­jaa­ma ope­raa­tor mär­gib, et ae­ga­jalt pan­nak­se reh­ve-te­le­kaid vä­ra­va ta­ha – ilm­selt lah­tio­le­kua­jad po­le too­ja­le so­bi­nud: „Suu­re­ma­te jäät­me­te pu­hul on pal­ve, et he­lis­ta­ge, vä­ra­va kõr­val hin­na­kir­ja juu­res on mu te­le­fo­ni­num­ber. Hil­ju­ti jäe­ti aia ta­ha suur sekt­sioon­kapp, kuid mul tu­leb ko­gu­kad ras­ked as­jad toi­me­ta­da lõ­puks jaa­ma ter­ri­too­riu­mi­le nen­de jaoks et­te­näh­tud koh­ta.“

Lok­sa jäät­me­jaa­ma töö­ta­ja VEL­LO LOO­MUS üt­leb, et üks vä­he­seid as­ju, mis oo­tab uut oma­nik­ku, on suur män­guau­to, mui­du kor­ras, aga akud puu­du­vad.
Lok­sa jäät­me­jaa­ma töö­ta­ja VEL­LO LOO­MUS üt­leb, et üks vä­he­seid as­ju, mis oo­tab uut oma­nik­ku, on suur män­guau­to, mui­du kor­ras, aga akud puu­du­vad.

Lok­sa jäät­me­jaa­mas su­vel ti­he tööaeg
Lok­sa jäät­me­jaa­ma töö­ta­ja Vel­lo Loo­mus rää­gib, et sin­na­gi viiak­se pal­ju te­le­vii­so­reid, osad pä­ris töö­kor­ras ja os­te­tud mõ­ne aas­ta eest. On oma­nik­ke, kes loo­da­vad, et te­le­kas võe­tak­se uues­ti ka­su­tus­se ega ta­ha ko­he kon­tei­ne­ris­se pan­na, jä­ta­vad ka pul­di juur­de. Kuid elu näi­tab, et neid ei soo­vi­ta, os­te­tak­se uu­si. Tä­na­vu on te­le­vii­so­reid Lok­sa jäät­me­jaa­mast üm­ber­töö­tle­mis­se vii­dud 4 kon­tei­ne­ri­täit.

Sa­mu­ti va­he­ta­tak­se pal­ju väl­ja külm­kap­pe ja pe­su­ma­si­naid, va­nad mu­de­lid an­tak­se ära. Kol­me aas­ta­ga on Vel­lo Loo­mu­se sõ­nul Lok­sa ela­ni­ke tead­lik­kus kas­va­nud, jäät­me­jaa­ma tea­tak­se ning kui­gi asub lin­na ser­val, jõua­vad sin­na ka pen­sio­nä­rid, mõ­ni toob kä­ru­ga ja mit­mel kor­ral.

Kõi­ge rah­va­roh­kemad on lau­päe­vad, oo­da­tak­se jär­je­kor­ras. Ko­du­des ja su­vi­la­tes te­hak­se re­mon­ti, tuuak­se ehi­tus­jäät­meid, oht­li­kest jäät­me­test vär­ve ja lak­ke. Va­nu reh­ve on ära an­tud käe­so­le­val aas­tal kok­ku ne­li re­ka­täit. Oht­li­ke jäät­me­te kon­tei­ne­rid on taas täi­tu­nud ja tu­leb kut­su­da ma­sin jä­re­le.
Mööb­lit vii­di Lok­sa jäät­me­jaa­ma esi­mes­tel aas­ta­tel roh­kem. Nüüd kor­ral­da­tak­se kord kvar­ta­lis ko­gu Lok­sa lin­nas suur­jäät­me­te ära­ve­du. Mööb­lit tuuak­se jäät­me­jaa­ma siis, kui kor­ter või ma­ja lä­heb müü­ki ja on va­ja kii­res­ti tüh­jaks saa­da.

Vel­lo Loo­mus: „Kõi­ge roh­kem rah­vast käib su­vel, kui su­vi­ta­jad on ko­hal. Kui koo­liaeg al­gab, jääb olu­li­selt ra­hu­li­ku­maks.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las ko­gu­tak­se taas ea­ka­te­le koo­ke
Järgmine artikkelSõnumitoojas 12. detsembril