Kiiu jäät­me­jaa­ma ka­su­ta­tak­se ak­tiiv­selt

54
Kiiu jäätmejaam

Kiiu jäät­me­jaam sai jäät­me­loa ja ava­ti taas en­ne jaa­ni­päe­va. Kui­gi jäät­me­jaam hak­kas töö­le 12 aas­tat ta­ga­si, lu­ba va­rem puu­dus, jäät­me­jaam su­le­ti jäät­me­loa taot­le­mi­se ajaks mul­lu en­ne jõu­le. Jäät­me­jaa­ma ope­raa­tor Mih­kel Tam­me­pärg üt­leb, et nüüd on jäät­me­te too­jaid vä­ga pal­ju: „Li­gi pool aas­tat oli jäät­me­jaa­ma vä­rav kin­ni, sel­le aja­ga on rah­va­le pal­ju jäät­meid ko­gu­ne­nud, tuuak­se kä­ru­täi­te vii­si. Möö­du­nud lau­päe­val oli eri­ti pal­ju too­jaid, kor­ra­ga oli seit­se au­tot jär­je­kor­ras, va­rem ei ole se­da et­te tul­nud. Po­le veel kuud ae­ga­gi töö­ta­nud, aga elekt­roo­ni­ka me­re­kon­tei­ner hak­kab täis saa­ma.“ Jäät­me­jaam on en­di­selt ava­tud nel­jal päe­val nä­da­las ja sa­ma­del kel­laae­ga­del. Ope­raa­tor mär­kis, et jäät­me­jaa­ma töö­kor­ras po­le muu­tu­si teh­tud, va­he­peal oli ae­ga roh­kem ko­ris­ta­da.