„Ke­vad­torm 2023“ Ani­ja, Kuu­sa­lu, Raa­si­ku val­las ja Lok­sal

180

Kai­tse­väe õp­pus „Ke­vad­torm 2023“ kes­tab es­mas­päe­vast, 15. maist ku­ni ree­de, 26. mai­ni. Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris kait­se­väe peas­taa­bist, kas õp­pus­te te­ge­vu­si on ka­van­da­tud ka Ida-Har­ju kü­la­des­se ja lin­na­des­se. Peas­taa­bi st­ra­tee­gi­li­se kom­mu­ni­kat­sioo­ni osa­kon­na tsi­viil-sõ­ja­li­se koos­töö ja ot­se­tea­vi­tu­se jaos­kon­na CI­MIC oh­vit­ser, noo­rem­leit­nant Ma­ria Reins­tein vas­tas, et Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­las toi­mu­vad ka lin­na­la­hin­gud. Imi­tat­sioo­ni­va­hen­deid ka­su­ta­tak­se ai­nult päe­val kel­la 8-22, ning neid ei ka­su­ta­ta, las­teae­da­de, koo­li­de ega haig­la­te lä­he­dal. Ük­su­se täp­se­maid po­sit­sioo­ne le­hes ei aval­da­ta. Raa­si­ku vald ja Lok­sa linn ei ole suu­ri­ma la­hin­gu­te­ge­vu­se­ga piir­kon­nad, aga kind­las­ti võib seal ka kait­se­väe­la­si ko­ha­ta. Ta li­sas: „Kait­se­vä­gi an­nab en­dast pa­ri­ma, et ka­su­ta­da õp­pu­se ala­sid hea­pe­re­me­he­li­kult ja mõ­ju­ta­da ta­va­pä­rast ar­gie­lu nii vä­he, kui on või­ma­lik. Kui kel­le­gi omand siis­ki on saa­nud kah­jus­ta­da, pa­lu­me va­he­juh­tu­mi ja või­ma­lu­sel kah­ju te­ki­ta­ja fik­see­ri­da – pan­na kir­ja ma­si­na re­gist­ree­ri­mis­num­ber, ük­su­se või kait­se­väe­la­se ni­mi. In­fo rik­ku­mi­se koh­ta saa­ta Ke­vad­tor­mi kor­ral­da­ja­te­le. Kon­tak­tid leiab ela­ni­ke post­kas­ti­des­se saa­de­tud in­fo­vol­di­kust ja rek­laamp­la­ka­ti­telt.“ Neljapäeval, 18. mail luuakse Valgejõel Tallinna-Narva maanteele Tallinna suunal ajutine kontroll-läbilaskepunkt. Vajadusel suunatakse liiklus läbi Valgejõe küla.

Eelmine artikkelLa­he­maa gii­di­de koo­li­tus
Järgmine artikkelAle­xe­la kol­lek­tiiv is­tu­tas Valk­las puid