La­he­maa gii­di­de koo­li­tus

136
Lahemaa giidid ja juhendajad Käsmu rahvamajas. Foto Visit Lahemaa

Möö­du­nud ree­del lõp­pes La­he­maa gii­di­de kol­mas koo­li­tus, mis ka see­kord toi­mus La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu eest­ve­da­mi­sel. Tä­na­vu­se koo­li­tu­se lõ­puek­sa­mi ehk mat­ka te­gid 25 uut gii­di. Ek­sam toi­mus viies gru­pis eri koh­ta­des: Tsit­re-Muuk­si, Käs­mu-Võ­su, Sa­ga­di, Oan­du ja Ver­gi pool­saar. Koo­li­tu­se pea­kor­ral­da­ja Kai­sa Lin­no La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gust rää­kis, et tä­na­vu osa­le­s koo­li­tu­sel roh­kem Lää­ne-Vi­ru­maa ini­me­si, Kuu­sa­lu val­last te­gid gii­diek­sa­mi An­ne Ja­ne Luik Pu­di­soo kü­last, Ai­var Mee­lind Kõn­nust ja Thea Kirs­feld Park­si kü­last. Ek­sa­mil hin­da­sid Ka­ja Lot­man, Ave Pau­lus ja En­ri Uus­na kesk­kon­naa­me­tist, Tar­mo Pil­ving Ees­ti Maaü­li­koo­list, Ti­mo Kan­gur ja Mai­re Vendt RMKst, Pee­ter Hus­sar Sa­ga­di muu­seu­mist, An­ne­li Ka­na Har­ju­maa Tu­ris­miü­hin­gust, Kül­li Voll­mer HEA­Kist ja Kad­ri Koor Vi­sit Es­to­niast ning Maie Itse ja Kaisa Linno Lahemaa Turismiühingust. Ena­mik neid olid ka gii­di­de koo­li­ta­jad. Lõ­pu­tun­nis­tu­sed an­ti üle Käs­mu rah­va­ma­jas. Kai­sa Lin­no: „Kol­me aas­ta­ga ole­me saa­nud La­he­maa­le kok­ku 75 gii­di. Koo­li­tust toe­tas ra­ha­li­selt EAS. Ku­na see pro­jekt lõ­peb tä­na­vu, ei os­ka veel öel­da, kuidas edas­pi­di jät­ka­me gii­di­koo­li­tu­se­ga.“

Eelmine artikkelKõige rohkem linnuliike nähti Vihasoo tornis
Järgmine artikkel„Ke­vad­torm 2023“ Ani­ja, Kuu­sa­lu, Raa­si­ku val­las ja Lok­sal