Kesk­väl­jak 2 ma­ja Kuu­sa­lus lä­heb ik­ka­gi lam­mu­ta­mi­se­le

846

RAS­MUS ME­RI­VOO tõ­deb, et va­na puu­ma­ja ei õn­nes­tu pääs­ta, sest hoo­le­kan­de­ma­ja asu­koh­ta po­le või­ma­lik ni­hu­ta­da.

Kuu ae­ga ta­ga­si al­ga­tas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud Ras­mus Me­ri­voo Kuu­sa­lu ale­vi­kus Kesk­väl­jak 2 paik­ne­va ma­ja pääst­mis­kam­paa­nia. Ta käis sel­gi­ta­mas val­la­ma­jas ja kir­ju­tas Fa­ce­boo­kis, kui­das see ma­ja on süm­bool­se tä­hen­du­se­ga ning tu­leks säi­li­ta­da ko­gu­kon­na­ma­jaks.

Vas­ta­valt de­tailp­la­nee­rin­gu­le on ka­vas ma­ja lam­mu­ta­da, krun­di­le ehi­ta­tak­se puue­te­ga ini­mes­te­le ela­mi­seks 10 kor­te­ri­ga hoo­le­kan­de­ma­ja, mil­le jaoks on riik and­nud Kuu­sa­lu val­la­le 392 000 eu­rot. Hoo­ne peab val­mi­ma 2018 lõpuks.

Puu­ma­ja pääst­mi­si­deed ka­jas­ta­nud loos üt­les Ras­mus Me­ri­voo Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Fa­ce­boo­ki-gru­pi Are­nev Kuu­sa­lu Vald kau­du on tek­ki­nud ak­tiiv­ne ko­gu­kond, kel­le­ga koos võiks ma­ja re­no­vee­ri­da – kor­ral­da­da tal­guid, ko­gu­da ehi­tus­ma­ter­ja­li­de jaoks an­ne­tu­si. Ta är­gi­tas en­da­ga ühen­dust võt­ma neil, ke­da tee­ma hu­vi­tab ja ta­ha­vad kaa­sa mõel­da. Üles­kut­se kõ­ne­tas ko­ha­lik­ke ela­nik­ke, aval­da­si­me ma­ja säi­li­ta­mi­se al­ga­tu­se koh­ta poolt- ja vas­tu­sei­su­koh­ti.

Ras­mus Me­ri­voo tea­tas paar nä­da­lat ta­ga­si, et moo­dus­ta­tud on küm­ne­liik­me­li­ne töög­rupp. Ent eel­mi­sel nä­da­lal nen­tis ta Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pääst­mi­s­akt­sioon ebaõn­nes­tus.

Käik sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mis­se tõi kin­ni­tu­se, et hoo­le­kan­de­ma­ja val­mi­mis­täh­tae­ga po­le või­ma­lik eda­si lü­ka­ta – te­gu on Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di toe­tus­ra­ha­ga, sel­le ka­su­ta­mi­sel on kind­lad nõu­ded. Kui asu­da hoo­le­kan­de­ma­ja jaoks ka­van­da­ma uut krun­ti, ei õn­nes­tu ehi­tu­se täh­tae­ga­dest kin­ni pi­da­da.

Üks va­riant oli ni­hu­ta­da hoo­le­kan­de­ma­ja ta­ga­si sel­les­se asu­koh­ta, ku­hu esialg­selt pla­nee­ri­ti – sa­mal krun­dil roh­kem Kän­nu lil­le­poe poo­le. Siis oleks puu­ma­ja või­nud al­les jää­da.

Ras­mus Me­ri­voo: „Hoo­le­kan­de­ma­ja asu­ko­ha saaks lil­le­poe poo­le tuua ju­hul, kui naab­rid olek­sid nõus. Ka­vat­se­sin kõik naab­rid lä­bi käia, sel­gi­ta­da, kuid ju­ba esi­me­ne ini­me­ne, kel­le­ga rää­ki­sin, oli ni­hu­ta­mi­se­le ka­te­goo­ri­li­selt vas­tu. Ei ol­nud mõ­tet teis­te naab­ri­te ju­tu­le min­na. Hoo­le­kan­de­ma­ja tu­leb ehi­ta­da de­tailp­la­nee­rin­gu­ga et­te näh­tud ko­ha­le ning puu­ma­ja lä­heb lam­mu­ta­mi­se­le, kah­juks on nii. Sa­mas po­le me te­ge­vus ol­nud as­ja­tu, oo­tan põ­ne­vu­se­ga, mil­li­seks ar­hi­tek­tid ka­van­da­vad hoo­le­kan­de­ma­ja. Proo­vi­si­me puu­ma­ja pääs­ta, oleks või­nud eda­si jon­ni­da, aga po­le mõ­tet, kui la­hen­dus tu­leb lõ­puks vä­ga hea.“

Rii­gi­han­ke­ga hoo­le­kan­de­ma­ja pro­jek­tee­ri­jaks va­li­tud Pro­jekt Kuu­bis OÜ ar­hi­tek­tid käi­sid üle-eel­mi­sel nel­ja­päe­val Kuu­sa­lu val­la­ma­jas ehi­tus­vald­kon­na amet­ni­ke­ga koh­tu­mas ja ka hoo­le­kan­de­ma­ja asu­pai­ga­ga tut­vu­mas. Rää­gi­ti, mi­da ja kui­das hoo­le­kan­de­maj­ja ka­van­da­da.

Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list Tõ­nu Am­mus­saar kom­men­tee­ris, et ehk­ki Kesk­väl­jak 2 puu­ma­ja ei säi­li­ta­ta, oli Ras­mus Me­ri­voo al­ga­tu­sest ka­su: „See pa­ni meid val­la­ma­jas mõt­le­ma, ot­si­ma uu­si la­hen­du­si. Puu­ma­jast ta­he­ti te­ha ko­gu­kon­na­le hu­ba­ne kok­ku­saa­mis­koht. Tek­kis mõ­te, et hoo­le­kan­de­maj­ja võiks pan­na kaks funkt­sioo­ni kok­ku – te­ha li­saks kor­te­ri­te­le ka ava­li­kuks ka­su­ta­mi­seks mõel­dud ma­jao­sa. Näi­teks töö­tu­ba, kus hoo­le­kan­de­ma­ja ela­ni­kud saak­sid meis­ter­da­da või mi­da­gi pa­ran­da­da, pak­ku­da ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le tee­nu­seid, min­geid liht­said töid. Kõr­val oleks koh­vik, mi­da võiks pi­da­da eraet­te­võt­ja, kuid abi­lis­te­na saaks ka­su­ta­da hoo­le­kan­de­ma­ja ela­nik­ke. Koh­vi­kus võiks ol­la raa­ma­tu­ko­gu­nurk, kus saab aja­kir­ju, aja­leh­ti või raa­ma­tut lu­ge­da. Sa­mas koh­vi­kus kor­ral­da­taks ko­gu­kon­na kok­ku­saa­mi­si. Ar­hi­tek­tid lu­ba­sid pak­ku­da la­hen­du­si, kui­das sel­li­sed ava­li­kud ruu­mid võik­sid hoo­le­kan­de­ma­jas pai­gu­tu­da.“

Ras­mus Me­ri­voo: „On to­re, et Kuu­sa­lu kesk­väl­ja­ku­le te­hak­se ava­li­kud ruu­mid ning eri­hoo­le­kan­de klien­did, kes se­ni on ol­nud ot­se­kui var­jus, saa­vad te­gut­se­da meie kes­kel. Kuul­sin, et hoo­le­kan­de­ma­ja tu­le­vas­te ela­ni­ke seas on ini­me­ne, kes os­kab jalg­rat­taid pa­ran­da­da, ava­da võiks remonditöö­ko­ja. Ava­li­ke ruu­mi­de baa­sil on edas­pi­di või­ma­lik väl­ja aren­da­da veel põ­ne­vaid te­ge­vu­si ning täien­da­da ka kesk­väl­ja­ku mu­rup­lat­si, mil­lel prae­gu on te­le­fo­ni­mä­les­tus­märk, jalg­ra­da ja pin­gid.“

Kesk­väl­jak 2 krunt, sel­lel paik­nevad hoo­ned ja kõr­va­l­krunt Kuu­sa­lu tee 1 kuu­lu­vad OÜ­le Kuu­sa­lu Soo­jus, mil­le oma­nik on Kuu­sa­lu vald. Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas üt­les, OÜ nõu­ko­gu on ot­sus­ta­nud krun­did võõ­ran­da­da Kuu­sa­lu val­la­le. Val­la­maj­ja on saa­de­tud kum­ma­gi krun­di koh­ta hin­da­mi­sak­tid, mil­le koos­tas kin­nis­va­ra­hin­da­ja. Kesk­väl­jak 2 ja Kuusalu tee 1 krun­tide hin­naks on pa­ku­tud kokku ligi 80 000 eu­rot.

Tõ­nu Am­mus­saar üt­les, et val­la­va­lit­sus peab hin­na osas Kuu­sa­lu Soo­ju­se­ga lä­bi­rää­ki­mi­si. Ot­su­se, kas krun­did os­ta ja mis hin­na­ga, lan­ge­tab Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu.

Eelmine artikkelLok­sa ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni esi­mees on REIN HEI­NA
Järgmine artikkelJäne­da-Aeg­vii­du näi­te­ring män­gib aja­loo­lis-ul­me­list tõ­sie­lu­lu­gu