Kesk­kon­na­tee­nu­sed muudaks kü­la­des prü­gi­veo­rin­ge optimaalseks

989

Kuu­sa­lu, Ani­ja ja Raa­si­ku val­las kor­ral­da­tud prü­gi­veo­tee­nust osu­tav Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed AS on tel­li­nud prü­gi­veoau­to­de lo­gis­ti­lis­te rin­gi­de ana­lüü­si. Ühe­na esi­mes­test val­mis see Kuu­sa­lu val­la koh­ta. Edas­pi­di ana­lüü­si­tak­se prü­gi­veo­rin­ge ka Ani­ja ja Raa­si­ku val­las.

Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te Põh­ja re­gioo­ni ju­ha­ta­ja Mar­tin Hal­lik rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ana­lüü­si tu­le­mus­test läh­tu­valt on Kuu­sa­lu val­la kü­la­des 9 klien­ti, kel­le­le te­hak­se et­te­pa­nek muu­ta le­pin­gut, teha iga­nä­da­la­sed sis­se­sõi­dud-tüh­jen­da­mi­sed har­ve­maks, mis toi­muk­sid edas­pi­di ka­he­nä­da­la­se in­ter­val­li­ga: „Need kin­nis­tud asu­vad teis­test ma­ja­dest kau­ge­mal või on omas piirkonnas ainsad, kes soovivad tühjendust nii tihti. Ma­hu­tid on kõi­gil 9 klien­dil väi­ke­sed – 8 ko­has väi­ke kon­tei­ner, ühes prü­gi­kott. On pal­ju kesk­kon­na­sääst­li­kum ja ras­ke­veok ei lõ­huks iga nä­dal teid, kui tüh­jen­da­mi­ne toi­muks har­vem. Pa­ku­me nei­le klien­ti­de­le, et asen­da­me ole­ma­so­le­vad ma­hu­tid suu­re­ma­tega ja ku­ni han­ke­pe­rioo­di lõ­pu­ni olek­sid ta­su­ta, ren­di­ra­ha ei kü­siks.“

Ta tõ­des, et 40–50 korral kuus toimuvad Kuusalus tühisõidud, mille põhjus on kliendi konteineri puudumine. Kuigi firma saab selliste sõitude eest raha sisse kasseerida, ei ole see keskkonnasäästlik. Kui tõepoolest ei ole jäätmeid üle anda, sest näiteks sellel aadressil elutegevust ei toimu, siis peaks klient pöörduma omavalitsuse poole ning küsima vabastust. Kõik klien­did võik­sid ana­lüü­si­da, kas nad va­ja­vad tüh­jen­da­mi­seks 7päe­vast in­ter­val­li või pii­saks, kui ol­mep­rü­gi kon­tei­ne­rit tüh­jen­da­taks ka­he nä­da­la ta­gant.

Martin Hallik: „Tasuta lisakonteinerit on võimalik saada siis, kui sellega kaasneb harvem tühjendamissagedus.“

Põh­ja re­gioo­ni juht Martin Hallik li­sas, et juu­lis ja au­gus­tis hak­kab et­te­võ­te pak­ku­ma 140- või 240liit­ris­te kon­tei­ne­ri­te jaoks soo­vi kor­ral suu­ri ki­le­kot­te, et pa­la­va­te il­ma­de­ga ei lä­heks ol­me­praht hai­se­ma – ki­le­ko­ti saaks pealt sul­ge­da. Kui klien­di­tee­nin­du­se­le an­tak­se soo­vist tea­da, jäe­tak­se ki­le­kott pä­rast kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mist kaa­ne va­he­le, ar­ve­le li­sa­tak­se ­ko­ti hin­d.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald toe­tab 2 noor­tep­ro­jek­ti
Järgmine artikkelGaa­sip­lah­va­tu­sest tek­ki­nud põleng hä­vi­tas Raa­si­ku koh­vi­ku