Keh­ra rah­va­ma­ja üri­tu­sed ko­li­sid pii­ran­gu­te ajaks vee­bi

159
ANDRUS VAARIK Kehra rahvamaja kaminasaalis.

Ku­na pii­ran­gu­te tõt­tu ei saa kul­tuu­ri- ja mee­le­la­hu­tu­s-ü­ri­tu­si lä­bi viia, hak­kas Keh­ra rah­va­ma­ja Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki le­he kau­du kor­ral­da­ma vee­biü­ri­tu­si. Li­saks ot­seü­le­kan­ne­te­le Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pu­hul toi­mu­nud pi­du­li­kust li­pu­heis­ka­mi­sest koos Ani­ja val­la 2020. aas­ta te­gi­ja­te õn­nit­le­mi­se­ga ning märt­si­küü­di­ta­mi­se aas­ta­päe­val toi­mu­nud mä­les­tus­mii­tin­gu­le, ot­sus­ta­ti te­ge­ma ha­ka­ta vee­bi­saa­teid. Sel­leks te­hak­se koos­tööd vi­deog­raaf And­rus An­nu­se­ga MTÜst Val­gus­mee­dia.

Ema­kee­le­päe­va, 14. märt­si õhtul oli kul­tuu­ri­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki le­hel las­te une­ju­tu­tund, näit­le­ja And­rus Vaa­rik lu­ges lu­gu­sid And­rus Ki­vi­rä­hki „Ka­kast ja ke­va­dest.“ Te­gu oli ot­seü­le­kan­de­ga, And­rus Vaa­rik oli sa­mal ajal Keh­ra rah­va­ma­ja ka­mi­na­saa­lis tõe­poo­lest ko­hal.

„Kui une­jut­tu­de lu­ge­mi­se ajal sõi­tis Keh­ras jaa­mast lä­bi rong, oli see kuul­da ning näit­le­ja juh­tis sel­le­le ka las­te tä­he­le­pa­nu. See oli nii ehe, sest kõik oli ot­se,“ rää­kis Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa.

Esi­me­ne vee­bi­saa­de kes­tis um­bes 50 mi­nu­tit ning sel oli ot­se li­gi 80 vaa­ta­jat. Koos jä­re­le­vaa­ta­mi­se­ga on se­da vaa­da­tud 1100 kor­da. Fa­ce­boo­ki kir­ju­ta­ti une­ju­tu­saa­te koh­ta pal­ju kiit­vaid ja tä­nu­lik­ke kom­men­taa­re. Pü­ha­päe­va­seid une­ju­tu­saa­teid ot­sus­ta­ti ha­ka­ta te­ge­ma ko­roo­na­pii­ran­gu­te lõ­pu­ni kord kuus. Järg­mi­ne on pü­ha­päe­val, 11. ap­ril­lil, kui fil­mis Sip­si­ku­le hää­le and­nud näit­le­ja Ott Sepp loeb­ „Sip­si­kut“. Ka te­ma tu­leb sel õh­tul Keh­ras­se, et esi­ta­da Sip­si­ku-lu­gu­sid ot­seü­le­kan­des.

El­vis Hru­pa üt­les, et kui ta­va­lis­tel ae­ga­del oleks Ees­ti tipp­näit­le­jaid vä­ga ras­ke saa­da pü­ha­päe­va õh­tul Keh­ras­se, siis prae­gu ei ole see kee­ru­li­ne: „Näit­le­ja­tel po­le just üle­mää­ra tööd, õi­ge­mi­ni po­le peaae­gu üld­se.“

Kui­gi Fa­ce­boo­ki-üle­kan­de­le on kõi­gi­le juur­de­pääs ta­su­ta, on sel kor­ral une­ju­tu kuu­la­mi­seks või­ma­lik os­ta in­ter­ne­ti­kesk­kon­na Fien­ta kau­du tä­nu­pi­let: „See ei ole ko­hus­tus­lik, vaid va­ba­taht­lik või­ma­lus nei­le, kes soo­vi­vad prae­gu­sel ras­kel ajal kul­tuu­ri toe­ta­da. Iga­su­gu­ne toe­tus on te­re­tul­nud, et ka meie saak­si­me teh­tud ku­lu­dest na­tu­ke ta­ga­si.“

Pi­le­ti­te hin­nad on ala­tes 3 ku­ni 20 eu­ro­ni. Nei­le, kes on pi­le­ti ost­nud, saa­de­tak­se en­ne toi­mu­mist meel­de­tu­le­tus koos üri­tu­se lin­gi­ga.

An­ne Oruaa­sa ko­du­loo­tun­nid
Lau­päe­val, 10. ap­ril­li en­ne­lõu­nal on kul­tuu­ri­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki le­hel või­ma­lik vaa­da­ta ko­du­loo­tun­di „Ho­bu­se­tal­list kat­la­ma­jaks, kat­la­ma­jast tu­rup­lat­siks.“

„Kui veel toh­tis ko­gu­ne­da, kut­su­si­me hu­vi­li­sed Keh­ras­se ja­lu­tus­käi­ku­de­le, An­ne Oruaas tut­vus­tas siin­seid aja­loo­li­si pai­ku. Ta tun­neb oma ko­du­kan­ti vä­ga häs­ti ning os­kab vä­ga põ­ne­valt rää­ki­da. Jalutuskäike prae­gu te­ha ei saa, te­gi­me et­te­pa­ne­ku, et An­ne tut­vus­taks põ­ne­vaid koh­ti vee­bi­saa­tes,“ rää­kis El­vis Hru­pa.

Ko­du­loo­tun­nis osa­leb ka en­di­ne Keh­ra lin­na­pea Jü­ri Lill­soo, kes mee­nu­tab, kui­das sai Keh­ra va­nast ho­bu­se­tal­list kat­la­ma­ja, mis lä­hia­jal lam­mu­ta­tak­se. Järg­mi­ses saa­tes, mil­le toi­mu­mi­saeg po­le veel kin­del, tut­vus­tab An­ne Oruaas hil­juti il­mu­nud raa­ma­tut „Raa­si­ku ja te­ma ümb­rus aja­voo­lus“, mille autor on Il­se Tud­re.

Tu­le­va nä­da­la lau­päe­val kat­se­ta­tak­se esi­me­se vi­deo­loen­gu­ga, psüh­ho­loog Vir­ve Liis Ro­sen­berg an­nab nõu, kui­das hoi­da pan­dee­mia ajal vaim­set ter­vist.

„Vaa­ta­me, kui­das see vas­tu võe­tak­se, kui meel­dib, tee­me ehk ak­tuaal­se­tel tee­ma­del vee­bi­loen­guid veel,“ sõ­nas kul­tuu­ri­kes­ku­se juht.

Kõik Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki le­he kau­du teh­tud üle­kan­ne­te saa­de­te sal­ves­tu­sed jää­vad sin­na al­les ja on igal ajal jä­re­le vaa­da­ta­vad.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ki­ri­ku pruu­di­vaip on plaa­nis taas­ta­da ko­ha­li­ke kä­si­töö­meist­ri­te abi­ga
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­maj­ja kaks uut töö­koh­ta