Keh­ra rah­va­ma­ja üri­tu­sed ko­li­sid pii­ran­gu­te ajaks vee­bi

41
ANDRUS VAARIK Kehra rahvamaja kaminasaalis.

Ema­kee­le­päe­va, 14. märt­si õhtul oli kul­tuu­ri­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki le­hel las­te une­ju­tu­tund, näit­le­ja And­rus Vaa­rik lu­ges lu­gu­sid And­rus Ki­vi­rä­hki „Ka­kast ja ke­va­dest.“ Te­gu oli ot­seü­le­kan­de­ga, And­rus Vaa­rik oli sa­mal ajal Keh­ra rah­va­ma­ja ka­mi­na­saa­lis tõe­poo­lest ko­hal.

„Kui une­jut­tu­de lu­ge­mi­se ajal sõi­tis Keh­ras jaa­mast lä­bi rong, oli see kuul­da ning näit­le­ja juh­tis sel­le­le ka las­te tä­he­le­pa­nu. See oli nii ehe, sest kõik oli ot­se,“ rää­kis Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja El­vis Hru­pa.

Esi­me­ne vee­bi­saa­de kes­tis um­bes 50 mi­nu­tit ning sel oli ot­se li­gi 80 vaa­ta­jat. Koos jä­re­le­vaa­ta­mi­se­ga on se­da vaa­da­tud 1100 kor­da. Fa­ce­boo­ki kir­ju­ta­ti une­ju­tu­saa­te koh­ta pal­ju kiit­vaid ja tä­nu­lik­ke kom­men­taa­re. Pü­ha­päe­va­seid une­ju­tu­saa­teid ot­sus­ta­ti ha­ka­ta te­ge­ma ko­roo­na­pii­ran­gu­te lõ­pu­ni kord kuus. Järg­mi­ne on pü­ha­päe­val, 11. ap­ril­lil, kui fil­mis Sip­si­ku­le hää­le and­nud näit­le­ja Ott Sepp loeb­ „Sip­si­kut“. Ka te­ma tu­leb sel õh­tul Keh­ras­se, et esi­ta­da Sip­si­ku-lu­gu­sid ot­seü­le­kan­des.

Loe pikemalt 7. aprilli Sõnumitoojast