Keh­ra kuns­ti­de­koo­li 60. sün­ni­päe­va tä­his­ta­ti kont­ser­ti­de ja näi­tu­se­ga

236
Keh­ra kuns­ti­de­koo­li kuns­tio­sa­kon­na õpi­las­te töö­de näi­tu­se ava­mi­sel esi­ne­sid muu­si­kao­sa­kon­na õpi­la­sed ja õpe­ta­jad, nen­de seas ka keel­pil­liõ­pi­la­sed koos viiu­liõ­pe­ta­ja KAI­DI RUS­SIN­GU­GA.

„Vä­ga olu­li­ne osa mi­nu ha­ri­du­sest on pä­rit sel­lest koo­list,“ kin­ni­tas Keh­ra muu­seu­mi juht, 1971. aas­tal Keh­ra las­te-muu­si­ka­koo­lis kla­ve­ri eria­la lõ­pe­ta­nud An­ne Oruaas kuns­ti­de­koo­li sün­ni­päe­va­nä­da­lal toi­mu­nud näi­tu­se ava­mi­sel nel­ja­päe­val, 24. no­vemb­ril. Koo­li kuns­tio­sa­kon­na õpi­las­te eri teh­ni­ka­tes töö­de näi­tu­sel on ka kaks te­ma koos­ta­tud sten­di koo­li al­gu­saas­ta­test ja õit­seae­ga­dest.

Kuns­tiõ­pe­ta­ja Kel­ly Kruus­mann, kes va­lis näi­tu­se­le kuns­tio­sa­kon­na õpi­las­te töid koos kol­lee­gi Ok­sa­na Tkat­sen­ko­ga, rõõ­mus­tas, et kui­gi maailm on in­fost ja või­ma­lus­test üle­kül­las­tu­nud, on kuns­ti­de­koo­lis just­kui min­gi mag­net, mis lap­si sin­na tõm­bab. „Sü­ve­nev kes­ken­du­nud noor­te ini­mes­te hulk, kel­le sil­mad ja sü­da on töö juu­res, mi­da nad tee­vad,“ ise­loo­mus­tas Kel­ly Kruus­mann oma õpi­la­si.

Kuns­ti­näi­tu­sel on töid eri aas­ta­käi­ku­dest: „Mõ­ne au­tor on ju­ba ise lap­se­va­nem. On ka vii­ma­se aas­ta jook­sul val­mi­nud töid, nen­de seas Uk­rai­na las­telt, kes õpi­vad meie koo­lis kuns­ti ja muu­si­kat.“

Näi­tu­se ava­mi­ne oli üks kuns­ti­de­koo­li juu­be­li­nä­da­la üri­tus­test. Alus­ta­ti tei­si­päe­val, 22. no­vemb­ril õpi­las­kont­ser­di­ga Aeg­vii­du koo­lis, Keh­ra kuns­ti­de­koo­li fi­liaa­lis. Ree­del, 25. no­vemb­ril and­sid muu­si­kaõ­pi­la­sed kaks kont­ser­ti Keh­ra güm­naa­siu­mis. Sün­ni­päe­va­nä­dal kul­mi­nee­rus lau­päe­val, 26. no­vemb­ril kont­sert-ak­tu­se­ga güm­naa­siu­mi au­las ja sel­le­le järg­ne­nud vi­list­las­te peo­ga kuns­ti­de­koo­lis. Täis­pi­ka kont­ser­di jook­sul sai kuul­da kõi­ki pil­le, mi­da koo­lis õpi­tak­se. Tut­vus­ta­ti koo­li viien­dat kuns­tio­sa­kon­na õpi­las­te töö­de­ga ka­lend­rit. Koo­li­pe­ret õn­nit­le­sid Ani­ja val­la­ju­hid ning naa­ber­koo­li­de esin­da­jad.

Las­te-muu­si­ka­koo­list kuns­ti­de­koo­liks
Keh­ra las­te-muu­si­ka­kool asu­ta­ti 16. au­gus­til 1962 lap­se­va­ne­ma­te al­ga­tu­sel. Te­ge­vust alus­ta­ti Keh­ra koo­li­ma­ja kol­man­dal-nel­jan­dal kor­ru­sel, kus peaae­gu kõi­ki­des klas­si­des olid kla­ve­rid. Õpi­la­si oli 52, esi­me­sed eria­lad kla­ver, akor­dion ja puhk­pil­lid. Esi­me­ne di­rek­tor oli El­vi Mai­sa.

Muu­si­ka­kool oli tol ajal Ida-Har­ju­maal ai­nus, sin­na min­di ka Lok­salt, Kuu­sa­lust, Ko­selt. Lap­sed ela­sid in­ter­naa­dis ja õp­pi­sid Keh­ra kesk­koo­lis. Pil­li­män­gu käi­sid õp­pi­mas ka Aeg­vii­du, Aru­kü­la ja Raa­si­ku lap­sed. Esi­me­ne kol­me ju­ba en­ne koo­li asu­ta­mist kla­ve­rit õp­pi­nud õpi­la­se­ga lend lõ­pe­tas 1965, lõ­pu­tun­nis­tu­se num­ber üks sai Keh­ra koo­li hi­li­sem kaua­aeg­ne muu­si­kaõ­pe­ta­ja Epp Soo.

1970ndail tu­li koo­lil ruu­mi­puu­du­sel mi­tu kor­da ko­li­da, ku­ni 1990. aas­tal saa­di Ko­se maan­tee 22 oma ma­ja. Sealt ko­li­ti prae­gu­ses­se asu­koh­ta Keh­ra koo­li algk­las­si­de­ma­jas 2013. aas­tal.

1991. aas­tast kan­nab kool Keh­ra kuns­ti­de­koo­li ni­me. Esi­me­ne di­rek­tor El­vi Mai­sa juh­tis koo­li 7 aas­tat. Kok­ku on di­rek­to­reid ol­nud 9, neist pi­ke­mat ae­ga veel Ai­ta Ari­ke, kes oli di­rek­tor aas­ta­tel 1969-1974 ja 1984-1995, ning Paul Raud, kes juh­tis koo­li 1995-2008. Prae­gu­ne di­rek­tor Ene Kerb on ame­tis 2011. aas­tast, kok­ku on ta Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis töö­ta­nud 34 aas­tat. Sa­ma staažikas on flöö­diõ­pe­ta­ja Eda Jü­ri­soo.

Kuns­ti­de­koo­li on 60 aas­ta jook­sul lõ­pe­ta­nud 58 len­du, kok­ku 437 õpi­last. Prae­gu on 215 õpi­last, li­saks õpe­ta­tak­se pil­li­män­gu küm­ne­kon­na­le täis­kas­va­nu­le. Õpe­ta­jaid on 25. Õp­pi­da saab kla­ve­rit, akor­dio­nit, viiu­lit, kan­nelt, plaat­pil­le, ki­tar­ri, bass­ki­tar­ri, flöö­ti, trom­pe­tit, eu­foo­niu­mi, trom­boo­ni, tšel­lot, kont­ra­bas­si ja löök­pil­le.

Di­rek­tor Ene Kerb rõõ­mus­tas, et rii­gi­ko­gu­las­te ka­tu­se­ra­ha­dest toe­ta­tak­se tu­le­val aas­tal koo­li trum­mik­las­si ehi­ta­mist ja si­sus­ta­mist: „Meil on di­gi­taal­ne trum­mi­komp­lekt, mil­lel saab val­just ma­ha kee­ra­ta, kuid ehe trum­mi­komp­lekt eel­dab kor­ra­lik­ku trum­mik­las­si koos iso­lat­sioo­ni­ga.“

Ala­tes 2020. aas­tast on Keh­ra kuns­ti­de­koo­lil fi­liaal Aeg­vii­dus, kus on küm­me­kond õpi­last. Aeg­vii­dus saab õp­pi­da kla­ve­rit, viiu­lit ja akor­dio­ni. Viiu­lit ja sol­fedžot õpe­tab Aeg­vii­du koo­li di­rek­tor Tii­na Stein­berg, akor­dio­ni- ja kla­ve­riõ­pe­ta­jad on Ju­ta Hin­no­bert ja Kris­tii­na Tan­ner.

Eelmine artikkelAegviidu Coop veel kinni ei lähe
Järgmine artikkelKuu­sa­lus mee­nu­ta­ti la­vas­ta­jat TÕ­NU TAM­ME