Keh­ra Kä­si­pal­lik­lu­bi aja­loo­li­ne saa­vu­tus – sa­mal päe­val kaks Ees­ti meist­ri­tiit­lit

333
Eest vasakult LIDIA BELOVA, SUSAN SOIKKA, SIMONA PUNG, HELENA HAPSALO ja MIRJAM VILBIKS. Tagant vasakult MIRTEL MARIA RULLI, ALEKSANDRA TRUTNEV, CAROLI KAALO, MAARJA-LY KVILJUS, MARIANNE VIJARD, MARJANA FOMINA, KÄDILY HANNUS, ARINA NOVIKOVA, JELIZAVETA GURSKAJA, TEONA MAMPORIA ning treener KAUPO LIIVA ja KEIDLIN LIIVA.

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tus, kui lõp­pe­sid kä­si­pal­li C-va­nu­sek­las­si (2007 ja hil­jem sün­di­nud män­gi­ja­te) Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed nii tü­tar­las­te­le kui noor­mees­te­le, oli Keh­ra Kä­si­pal­lik­lu­bi­le aja­loo­li­ne – mõ­le­ma tur­nii­ri esi­koht tu­li Keh­ra Kä­si­pal­lik­lu­bi­le.

28.-29. mail toi­mus Keh­ra spor­di­hoo­nes tü­tar­las­te tei­ne ja üht­la­si vii­ma­ne etapp. Seits­me nais­kon­na seast pa­ri­maks osu­tu­sid HC Keh­ra tü­tar­lap­sed.

Võist­kon­da kuu­lu­sid Alek­sand­ra Trut­nev, He­le­na Hap­sa­lo, Je­li­za­ve­ta Gurs­ka­ja, Ma­rian­ne Vi­jard, Maar­ja-Ly Kvil­jus, Kä­di­ly Han­nus, Mar­ja­na Fo­mi­na, Ca­ro­li Kaa­lo, Su­san Soik­ka, Mir­jam Vil­biks, Si­mo­na Pung, Teo­na Mam­po­ria, Li­dia Be­lo­va ja Ari­na No­vi­ko­va. Tüdrukuid treenib Kau­po Lii­va, võistkonna liige Mir­tel Ma­ria Rul­li oli sel turniiril kaasas abistava jõuna.

Nii tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks kui ka pa­ri­maks vä­ra­va­va­hiks va­li­ti HC Keh­ra män­gi­jad – pa­rim män­gi­ja Su­san Soik­ka ning pa­rim vä­ra­va­vaht Mar­ja­na Fo­mi­na. Võist­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Teo­na Mam­po­ria.

Vasakult treener INDREK LILLSOO ning HENDRIK LILLSOO, MARTIN LEPIK, STENER SIREL, TOM SIMION TREIMAN, MARTIN KIKKAS, TIMO ROOMERE, NIKOLAI NAZARUK, VLADISLAV BOGDANOV, GREGOR JAANUS ja ANDRI JAANUS.
Fotod Eesti Käsipalliliit

Noor­mees­te tei­ne etapp pee­ti 27.-29. mail Vil­jan­di spor­di­kes­ku­ses, kus 11 võist­kon­na hul­gast tee­ni­sid meist­ri­tiit­li HC Keh­ra noor­me­hed.

HC Keh­ra mees­kon­na­le tõid või­du Ni­ko­lai Na­za­ruk, Hend­rik Lill­soo, Mar­tin Le­pik, Mar­tin Kik­kas, Ste­ner Si­rel, Tom-Si­mion Trei­man, Gre­gor Jaa­nus, And­ri Jaa­nus, Vla­dis­lav Bog­da­nov ja Ti­mo Roo­me­re. Noor­me­hi tree­ni­vad Ind­rek Lill­soo ja Mart Raud­sepp.

Tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Mar­tin Kik­kas, pa­ri­ma vä­ra­va­va­hi tii­tel läks HC Viim­si mees­kon­da. HC Keh­ra pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Ni­ko­lai Na­za­ruk.

Eelmine artikkelIda-Har­ju koo­rid laul­sid Uk­rai­na toe­tu­seks
Järgmine artikkelLIIS BURK koos abi­lis­te­ga kor­ral­dab Kuu­sa­lu val­las var­je­võr­ku­de te­ge­mist Uk­rai­nas­se